Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3287

Tytuł:

uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-08
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3287
Hasła:NAUCZYCIELE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 3287

UCHWAŁA NR XVIII/159/2012 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje § 1. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego i przedszkola prowadzonych przez gminę Istebna obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej poniżej: Stanowisko kierownicze: Dyrektor przedszkola liczącego: - 1 oddział - 2 oddziały Obowiązkowy obniżony tygodniowy wymiar godzin:


12:54:37

- 16 godzin - 14 godzin

Dyrektor szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego: - do 7 oddziałów - 9 godzin - od 8 - 14 oddziałów - 5 godzin - od 15 - 20 oddziałów - 2 godziny Wicedyrektor szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego: - od 12 - 14 oddziałów - 9 godzin - od 15 - 20 oddziałów - 4 godziny § 2. Traci moc uchwała Nr XII/113/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Istebna. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3287

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady

Jan Gazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1086

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1157

  uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2455

  uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3286

  uchwała nr V/39/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3285

  uchwała nr XXI/423/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3284

  uchwała nr 438/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3283

  uchwała nr 429/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Częstochowskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3282

  uchwała nr 427/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.