Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3447

Tytuł:

uchwała nr XXVI/223/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3447
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 3447

14:49:43

UCHWAŁA NR XXVI/223/12 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala: § 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3447

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/223/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Jednostka organizacyjna Gminy Czechowice-Dziedzice o nazwie Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, zwana dalej "Żłobkiem", funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.). § 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic. § 3. Siedziba Żłobka mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Mickiewicza 19. § 4. 1. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców miasta Czechowice-Dziedzice i gminy Czechowice-Dziedzice. 2. W przypadku wolnych miejsc Żłobek może świadczyć usługi na rzecz dzieci mieszkańców innych gmin, na zasadzie ponoszenia pełnego kosztu pobytu. Rozdział 2. Cele i zadania § 5. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia. § 6. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki oraz właściwej pielęgnacji. § 7. Do zadań Żłobka w szczególności należy: 1) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa; 2) zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz wychowawczej; 3) prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych właściwych do wieku i możliwości dzieci, zapewnienie odpowiednich zabawek, pomocy służących do stymulowania oraz rozwoju dziecka; 4) zagwarantowanie dziecku zdrowego indywidualnych zaleceń lekarskich; i dostosowanego do wieku żywienia, z uwzględnieniem

5) wspomaganie rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 6) oddziaływanie na rodziców dzieci - plakaty, broszury, gazetki ścienne, rozmowy indywidualne w zakresie pielęgnacji i wychowania dziecka; 7) zapewnienie odpoczynku dziennego dzieci. Rozdział 3. Warunki przyjmowania dzieci § 8. Naboru dzieci dokonuje dyrektor Żłobka zgodnie z opracowanym przez niego regulaminem naboru zatwierdzonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic. § 9. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice albo opiekunowie prawni w szczególności: 1) pracują w pełnym wymiarze czasu;

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3447

2) uczą się w systemie dziennym; 3) legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. § 10. Zapisy do Żłobka odbywają się raz w roku w terminie do 30 czerwca, dzieci przyjmuje się w miarę posiadania wolnych miejsc. § 11. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie zasad korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi. § 12. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. Rozdział 4. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku § 13. W przypadku ciągłej nieobecności dziecka w Żłobku przez co najmniej 14 dni kalendarzowych odlicza się połowę opłaty za pobyt. W sytuacji, gdy nieobecność o której mowa, przypada na przełomie dwóch miesięcy odliczenia dokonuje się w miesiącu kończącym nieobecność. § 14. Opłata za wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej obecności dziecka w Żłobku. § 15. Opłatę za wyżywienie pobiera się również w przypadku nieobecności dziecka, jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni nie poinformowali o zamiarze nieobecności co najmniej dzień wcześniej. Rozdział 5. Organizacja Żłobka § 16. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. § 17. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a w szczególności za realizację jego zadań. § 18. Dyrektor zarządza Żłobkiem samodzielnie w granicach udzielonego mu przez Burmistrza CzechowicDziedzic pełnomocnictwa. § 19. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go pisemnie wyznaczony pracownik. § 20. Z dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic. § 21. Dyrektor Żłobka jest pracodawcą wszystkich pracowników Żłobka. § 22. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Żłobka. Rozdział 6. Gospodarka finansowa § 23. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości. § 24. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Rozdział 7. Przepisy końcowe § 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. § 26. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie jego nadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3333

  uchwała nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1518

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3446

  uchwała nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.393

  uchwała nr XIII/105/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej ?Złota Jesień? w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1267

  uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3446

  uchwała nr XXVI/222/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3445

  uchwała nr XX/523/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3444

  uchwała nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła ?Komorowice-Rosta? do węzła ?Krakowska? (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku) dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3443

  uchwała nr XXV/314/12 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Twórczości w Zawierciu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3442

  uchwała nr XIX/165/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Woli i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.