Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3452

Tytuł:

uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Istebna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3452
Hasła:NAUCZYCIELE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 3452

UCHWAŁA NR XVIII/160/2012 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Istebna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje § 1. W załączniku do uchwały Nr XX/197/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 27 lutego 2009 r. określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Istebna wprowadza się następujące zmiany: 1. § 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Ilekroć w regulaminie przedszkolny. jest mowa o szkole rozumie się przez to również zespół szkolno 14:48:44


2. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby i niepełnym wymiarze godzin.

zatrudnione w pełnym

3. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.?. 2. § 5 otrzymuje brzmienie: ?1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, przedszkola w oparciu o opracowane kryteria. Przyznany dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być niższy niż 100 zł, a nie wyższy niż 250 zł miesięcznie. 2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3452

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i przedszkola przyznaje wójt dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. Przyznany dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 250 zł, a nie wyższy niż 400 zł miesięcznie.?. 3. Tabela dodatków funkcyjnych w § 9 załącznika do powołanej wyżej uchwały otrzymuje brzmienie: Tabela dodatków funkcyjnych

Stanowisko, liczba oddziałów Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkolnoprzedszkolnego do 7 oddziałów od 8 do 14 oddziałów od 15 do 20 oddziałów Wicedyrektor szkoły podstawowej Wicedyrektor gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego Dyrektor przedszkola 1 oddziału 2 oddziałów Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant Opiekun stażu Wychowawca klasy lub oddziału przedszkolnego - do 10 uczniów lub wychowanków - od 11 do 20 - od 21 do 25 - od 26 i więcej

4. W § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość nagrody wójta wynosi 2 000 zł brutto.?. 5. W § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku funkcyjnego w zł

700 1000 1500 550 700 500 600 250 50 za każdego nauczyciela odbywającego staż 50 70 75 85

?Wysokość nagrody dyrektora wynosi nie mniej niż 450 zł brutto i nie więcej niż 60% nagrody wójta.?. 6. § 15 otrzymuje brzmienie: ?Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Istebnej oraz z Międzyzakładową Komisją NSZZ Solidarność w Bielsku-Białej w dniu 27 czerwca 2012 roku.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady

Jan Gazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1409

  uchwała nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.814

  uchwała nr XX/144/09 z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.486

  uchwała nr XXVIII/185/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2009.212.1762

  uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.767

  uchwała nr I/3/09 Rady Gminy Jarosław z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Jarosław.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3451

  uchwała nr XXI/155/12 Rady Gminy Godów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3450

  uchwała nr XXI/424/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i cmentarzem komunalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3449

  uchwała nr XXIII/251/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3448

  uchwała nr XXVI/224/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3447

  uchwała nr XXVI/223/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.