Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3509

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.348.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespolu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3509
Hasła:ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 3509

14:21:42

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.348.2012 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespolu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26, w całości jako sprzecznej z art. 59 w związku z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Zabrzu postanowiła zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012r. publiczne VII Liceum Profilowane, wchodzące w skład Zespolu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26. Kompetencję do podjęcia niniejszej uchwały Rada Miejska w Zabrzu wywiodła z przepisu art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z jego brzmieniem szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Stosownie do treści ustępu 2 tego przepisu szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 2a, może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Zdaniem organu nadzoru procedura likwidacyjna określona w przepisie art. 59 cyt. ustawy jest możliwa do zastosowania tylko w odniesieniu do konkretnej szkoły, działającej jako odrębna jednostka organizacyjna i nie można jej zastosować, jak to uczyniła Rada Miejska w Zabrzu, w odniesieniu do szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół. Dla likwidacji szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół wymagane jest, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, uprzednie jej wyodrębnienie organizacyjne ze struktury zespołu, bądź rozwiązanie zespołu, które również skutkuje organizacyjnym wyodrębnieniem szkoły (por. wyrok WSA w Gliwicach z 7 sierpnia 2008r. IV SA/GI 386/08, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 października 2010r., sygn. akt IV SA/Gl 492/10, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 października 2010r., sygn. akt IV SA/Gl 493/10). Tak więc ostateczna likwidacja danej szkoły czy szkół, wchodzących w skład zespołu jest możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim rozwiązaniu zespołu czy, też wyłączeniu z jego struktur szkoły ulegającej likwidacji. Dopiero wówczas możliwym stanie się rozpoczęcie procedury likwidacyjnej poszczególnych tych jednostek. Organ nadzoru uwzględnił przesłane przez Prezydenta Miasta Zabrze wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonej procedury likwidacji szkoły, jednak zdaniem organu nadzoru by móc skutecznie przeprowadzić likwidację wchodzącego w skład Zespolu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3509

w Zabrzu, ul. Chopina 26, VII Liceum Profilowanego, Rada Miejska w Zabrzu najpierw winna była podjąć uchwałę o wyłączeniu tej szkoły z zespołu szkół w trybie art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, a następnie podjąć uchwałę o likwidacji VII Liceum Profilowanego. Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości, jest zasadne i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak

Otrzymują: 1) Rada Miejska w Zabrzu - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) aa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3516

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.355.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/347/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26

 • DZ. URZ. 2012.2835

  uchwała nr XIX/196/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.

 • DZ. URZ. 2012.2796

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3510

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.349.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/341/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespolu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1553

  uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji II Liceum Profilowanego w Świętochłowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3508

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.347.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/339/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3507

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.346.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/338/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3506

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.345.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/337/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3505

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.344.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/336/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3504

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.341.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/181/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim, gmina Czernichów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.