Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3517

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.356.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/348/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3517
Hasła:ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 3517

14:20:13

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.356.2012 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXVI/348/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11, w całości jako sprzecznej z art. 59 w związku z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Uzasadnienie Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Zabrzu postanowiła zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2012r. publiczną Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11. Kompetencję do podjęcia niniejszej uchwały Rada Miejska w Zabrzu wywiodła z przepisu art. 59 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z jego brzmieniem szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Stosownie do treści ustępu 2 tego przepisu szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 2a, może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Zdaniem organu nadzoru procedura likwidacyjna określona w przepisie art. 59 cyt. ustawy jest możliwa do zastosowania tylko w odniesieniu do konkretnej szkoły, działającej jako odrębna jednostka organizacyjna i nie można jej zastosować, jak to uczyniła Rada Miejska w Zabrzu, w odniesieniu do szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół. Dla likwidacji szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół wymagane jest, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, uprzednie jej wyodrębnienie organizacyjne ze struktury zespołu, bądź rozwiązanie zespołu, które również skutkuje organizacyjnym wyodrębnieniem szkoły (por. wyrok WSA w Gliwicach z 7 sierpnia 2008r. IV SA/GI 386/08, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 października 2010r., sygn. akt IV SA/Gl 492/10, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 października 2010r., sygn. akt IV SA/Gl 493/10). Tak więc ostateczna likwidacja danej szkoły czy szkół, wchodzących w skład zespołu jest możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim rozwiązaniu zespołu czy, też wyłączeniu z jego struktur szkoły ulegającej likwidacji. Dopiero wówczas możliwym stanie się rozpoczęcie procedury likwidacyjnej poszczególnych tych jednostek. Organ nadzoru uwzględnił przesłane przez Prezydenta Miasta Zabrze wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonej procedury likwidacji szkoły, jednak zdaniem organu nadzoru by móc skutecznie przeprowadzić likwidację wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul.


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3517

Zwrotnicza 11, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, Rada Miejska w Zabrzu najpierw winna była podjąć uchwałę o wyłączeniu tej szkoły z zespołu szkół w trybie art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, a następnie podjąć uchwałę o likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych. Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości, jest zasadne i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak

Otrzymują: 1) Rada Miejska w Zabrzu - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) aa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2842

  uchwała nr XXIII/302/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 maja 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 35 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. 2012.2125

  uchwała nr XVIII/187/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

 • DZ. URZ. 2012.2123

  uchwała nr XVIII/185/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4957

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

 • DZ. URZ. 2012.3371

  uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku  wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Licencjat a wymiar urlopu

  Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia (...)

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

  Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak traktować szkoły wieczorowe (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3516

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.355.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/347/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3515

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.354.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3514

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.353.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/345/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3513

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.352.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3512

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.351.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/343/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie likwidacji publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.