Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3537

Tytuł:

uchwała nr XXVI/221/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3537
Hasła:DOTACJE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3537

14:04:57

UCHWAŁA NR XXVI/221/12 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 ppkt f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z uchwałą Nr L/535/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice", uchwałą Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice" i uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice" Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala : § 1. W uchwale Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 89, poz.1663 ), § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Kwotę dotacji na dofinansowanie zadań określonych w § 1 ustala się na rok 2011 do wysokości 576 000,00 zł i na rok 2012 do wysokości 480 000,00 zł.?. § 2. W załączniku do uchwały, o której mowa w § 1, § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie: ?7. Dotacja Gminy stanowi równowartość 50% kosztów kwalifikowanych modernizacji źródła ciepła u Inwestora ( łącznie z podatkiem VAT ) jednakże nie może być większa niż odpowiednio dla montażu: 1) kotła węglowego: 6 000,00 zł, 2) kotła gazowego: 6 000,00 zł.?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.


Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3537

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3333

  uchwała nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. 2011.193.1539

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2335

  uchwała nr XIV/153/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1518

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.97.1841

  uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

  We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3535

  uchwała nr IV/24/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzanowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3521

  informacja nr OKA-4210-21(14)/2012/213/X/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-21(13)/2012/213/X/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3520

  informacja nr OKA-4210-41(10)/2012/4336/V/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-41(9)/2012/4336/V/CW/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3519

  informacja nr OKA-4210-48(8)/2012/13864/IV/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-48(7)/2012/13864/IV/CW

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3518

  informacja nr OKA-4210-55(27)/2011/2012/1262/VIII/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-55(26)/2011/2012/1262/VIII/MMi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.