Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3581

Tytuł:

uchwała nr XVI/251/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Powiatu Będzińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3581
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3581

UCHWAŁA NR XVI/251/2012 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104 na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3a, art.12 pkt 11, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). Rada Powiatu Będzińskiego uchwala: § 1. Nadać Statut jednostce budżetowej - Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104 ? stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/430/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Dziecka im. D.Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104 oraz Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/430/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


13:48:21

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego

Emil Bystrowski

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3581

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3581

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3581

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 3581
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.114.217

  uchwała nr VI/71/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/430/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Domu Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.873

  zarządzenie nr 10/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104 - w 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.40.716

  zarządzenie nr 9/11 Starosty Będzińskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104 ? w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1158

  zarządzenie nr 7/2012 Starosty Będzińskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. D. Savio w Sarnowie w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.256

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą ?Żłobek Miejski?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3580

  komunikat nr 35 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3579

  komunikat nr 34 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3578

  ogłoszenie nr WG.6641.2.3.2011 Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3577

  obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu państwa w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3576

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.