Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3583

Tytuł:

uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Kozy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3583
Hasła:NAUCZYCIELE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3583

UCHWAŁA NR XIX/132/12 RADY GMINY KOZY z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe nauczycieli Rada Gminy Kozy uchwala: § 1. Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


13:47:55

Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3583

Załącznik do Uchwały Nr XIX/132/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy § 1. Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy zwany dalej "Regulaminem" stosuje się do dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkola, o których mowa w art. 2, pkt 1, pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) prowadzonych przez Gminę Kozy. § 2. Z utworzonego w budżecie Gminy specjalnego funduszu nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, przeznacza się na wypłatę nagród: 1) organu prowadzącego szkoły i przedszkole: 40% planowanego rocznego funduszu na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkola, 2) dyrektorów: 60% planowanego rocznego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i przedszkola. § 3. 1. Nagrodę organu prowadzącego szkołę lub przedszkole lub nagrodę dyrektora szkoły lub przedszkola można przyznać nauczycielowi, który spełnia następujące kryteria: 1) osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone efektami egzaminów końcowych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 2) osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone sukcesami uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach, 3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, 4) umiejętnie rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów we współpracy z ich rodzicami, 5) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 6) podejmuje i realizuje nowe działania propagujące warunki dla bezpiecznych zajęć w szkole lub przedszkolu, 7) działa na rzecz środowiska lokalnego, 8) potrafi dostosować odpowiednie metody pracy do prawidłowo rozpoznanych potrzeb opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dzieci, 9) stwarza przestrzeń i zainteresowania, i możliwości dla twórczej aktywności dziecka rozwijającej jego talenty

10) aktywnie uczestniczy w realizacji zadań statutowych szkoły lub przedszkola. 2. W przypadku nagród organu prowadzącego szkołę lub przedszkole do przyznania nagrody dyrektorom szkół i przedszkola stosuje się kryteria określone w ust. 1 przy równoczesnym spełnieniu następujących kryteriów: 1) wdrażaniu nowatorskich metod zarządzania szkołą lub przedszkolem, 2) wykazywaniu się aktywnością w zakresie pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na potrzeby szkoły lub przedszkola, 3) wprowadzaniu różnorodnych form współdziałania szkoły lub przedszkola z rodzicami,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3583

4) promowaniu szkoły lub przedszkola w kraju i za granicą. § 4. 1. Nagrody, o których mowa w § 2, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie. § 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole dla dyrektora szkoły lub przedszkola mogą wystąpić: 1) dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, 2) rada rodziców, 3) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca pracowników oświaty z obszaru Gminy Kozy. 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole dla nauczyciela szkoły lub przedszkola mogą wystąpić: 1) dyrektor szkoły lub przedszkola, 2) rada rodziców, 3) zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca pracowników oświaty z obszaru Gminy Kozy. 3. Wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole dla dyrektora oraz nauczyciela szkoły lub przedszkola składa się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 20 września danego roku. 4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 składa się na dzienniku podawczym w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. 5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wymagają opinii komisji powołanej przez Wójta Gminy w składzie: 1) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy, 2) przedstawiciel Komisji Oświaty Kultury Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kozy, 3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych zrzeszających pracowników oświaty z obszaru Gminy Kozy. 6. Zaopiniowane przez komisję wnioski wraz z protokołem z posiedzenia komisji przekazywane są Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody. 7. Wójt Gminy może przyznać w roku kalendarzowym nagrody bez zasięgania opinii komisji, jeżeli odpowiednio zwiększy fundusz nagród na dany rok budżetowy.


§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora dla nauczyciela szkoły lub przedszkola może wystąpić: 1) osoba pełniąca funkcję kierowniczą w danej szkole lub przedszkolu, 2) rada rodziców, 3) rada pedagogiczna, 4) organizacja związkowa zrzeszająca pracowników oświaty działająca na terenie danej szkoły lub przedszkola. 2. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora dla nauczycieli szkoły lub przedszkola składa się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu, w terminie do 5 października danego roku w sekretariacie danej szkoły lub przedszkola. 3. Wnioski o przyznanie nagrody, o których mowa w ust. 1 wymagają opinii organizacji związkowych zrzeszających pracowników oświaty działających w danej szkole lub przedszkolu. 4. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola. § 7. Nagroda może być przyznana dyrektorowi lub nauczycielowi, po przepracowaniu przez dyrektora lub nauczyciela w danej szkole lub przedszkolu co najmniej roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3583

§ 8. Dyrektor lub nauczyciel, którym przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego kserokopię składa się w teczce akt osobowych. § 9. Regulamin niniejszy został uzgodniony z organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 3583

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ???????????????????

(miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PRZEDSZKOLE Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole Pani/Panu: ????????????????????????????????????. urodzonej / urodzonemu: ??????????????????????????????.. posiadającej / posiadającemu wykształcenie: ??????????????????????... stopień awansu zawodowego: ????????????????????????????... na stanowisku: ??????????????????????????????????... posiadającej / posiadającemu staż pracy: ????????????????????????.. oraz dotychczas otrzymane nagrody i wyróżnienia (podać rok otrzymania): ?????????..? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? za następujące osiągnięcia: ????????????????????????????..... ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Powyższy wniosek został zaopiniowany przez: 1. ???????????????.. 2. ???????????????.. 3. ???????????????.. 4. ???????????????.. 5. ???????????????.. 6. ???????????????.. Decyzja Wójta Gminy: ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 3583

Załącznik Nr 2 do Regulaminu ???????????????????

(miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY / PRZEDSZKOLA Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody dyrektora Pani/Panu: ????????????????????????????????????. urodzonej / urodzonemu: ??????????????????????????????.. posiadającej / posiadającemu wykształcenie: ??????????????????????... stopień awansu zawodowego: ????????????????????????????... na stanowisku: ??????????????????????????????????... posiadającej / posiadającemu staż pracy: ????????????????????????.. oraz dotychczas otrzymane nagrody i wyróżnienia (podać rok otrzymania): ?????????..? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? za następujące osiągnięcia: ????????????????????????????.... ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Powyższy wniosek został zaopiniowany przez: 1. ?????????????????????????????????????. 2. ?????????????????????????????????????. 3. ?????????????????????????????????????. Decyzja Dyrektora: ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.867

  uchwała nr XXIII/132/09 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze dla nauczycieli.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/226/10 Rady Gminy Sosnowica z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 marca 2011r. o zmianie uchwały Nr XXIV/148/2009 Rady Gminy Hrubieszów w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Hrubieszów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/60/11 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ? ustawy Karta Nauczyciela stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/47/11 Rady Powiatuw Janowie Lubelskim z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.833

  uchwała nr 199/XXVIII/09 Rady Miasta I Gminy Narol z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Narol.

zamów dokument

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3582

  uchwała nr XVI/252/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej ? Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3581

  uchwała nr XVI/251/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3580

  komunikat nr 35 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3579

  komunikat nr 34 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3578

  ogłoszenie nr WG.6641.2.3.2011 Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.