Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3584

Tytuł:

uchwała nr PR.0007.146.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miasta Ruda Śląska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3584
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3584

UCHWAŁA NR PR.0007.146.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 18 ust. 2, art. 228 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA uchwala § 1. Nadać statut Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc: 1) uchwała nr 513/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.07.2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, 2) uchwała nr 643/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.12.2004 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, 3) uchwała nr 813/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


13:47:44

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Józef Osmenda

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3584

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.146.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012 r.

STATUT OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej zwany dalej ?Ośrodkiem? jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna Miasta Ruda Śląska. § 2. Ośrodek prowadzi swą działalność na podstawie: 1) Uchwały nr 212/XV/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.10.1999r. w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych miasta prowadzących działalność w formie jednostki budżetowej, 2) ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami), 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), 7) innych właściwych przepisów, 8) niniejszego Statutu. § 3. Ośrodek nosi nazwę: Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej § 4. 1. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta Ruda Śląska. 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Wita Stwosza 1. § 5. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska. § 6. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu. Rozdział 2. CELE I ZADANIA § 7. 1. Ośrodek jest placówką wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 3. Ośrodek wspomaga rodzinę wychowującą dziecko niepełnosprawne w zakresie realizacji programu psychokorekcyjnego, psychoprofilaktycznego, w tym terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej. § 8. 1. Ośrodek wspiera rodzinę w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka, a w szczególności: 1) zapewnia dzieciom, w miarę możliwości, odpowiednich dla ich potrzeb, warunków bytowania i stałej opieki podczas pobytu w Ośrodku,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 3584

2) zapewnia dzieciom przebywającym w Ośrodku odpowiednią opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną i wspomagającą, 3) zapewnia wyżywienie i w razie konieczności odzież w czasie pobytu dziecka w Ośrodku, 4) zapewnia niezbędne leki i artykuły sanitarne w postępowaniu profilaktycznym i podczas udzielania pierwszej pomocy, 5) zapewnia w szczególnych przypadkach, dowóz dzieci do Ośrodka i ich powrót do miejsca stałego pobytu, 6) udziela porad rodzicom dzieci uczęszczającym do Ośrodka w zakresie pielęgnacji dziecka, rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej i logopedycznej. 2. Współpracuje z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, a w szczególności: 1) prowadzi rehabilitację w zakresie określonym przez lekarza, 2) udostępnia pomieszczenia oraz pomoce dydaktyczne nauczycielom wychowania przedszkolnego, realizującym program ww. wychowania na poziomie specjalnym i powszechnym, 3) udostępnia pomieszczenia oraz pomoce dydaktyczne nauczycielom z odpowiednich szkół w celu realizacji przez dzieci przebywające w Ośrodku nauczania w systemie nauczania indywidualnego. 3. Przy wykonywaniu swych celów i zadań Ośrodek współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, instytucjami kultury i oświaty, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W/w współpraca ma na celu udzielanie wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie prowadzącej do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Rozdział 3. ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI § 9. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. § 10. Dyrektor Ośrodka w szczególności: 1) zarządza Ośrodkiem, kieruje jego działalnością, ustala organizację wewnętrzną oraz reprezentuje go na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór nad majątkiem Ośrodka, 3) tworzy warunki do realizacji przez Ośrodek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 4) organizuje w sposób właściwy pracę personelu Ośrodka.


§ 11. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. § 12. 1. Dyrektor Ośrodka, wykonuje czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec zatrudnionych w nim pracowników, w szczególności zatrudnia ich i zwalnia oraz jest ich przełożonym służbowym. 2. Dyrektor Ośrodka jednoosobowo podejmuje czynności prawne z zakresu zarządu powierzonej mu części mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 3. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor Ośrodka jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji. § 13. 1. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, co najmniej 10 godzin dziennie. 2. Godziny funkcjonowania Ośrodka ustala Dyrektor Ośrodka w Regulaminie pracy Ośrodka. 3. Godziny funkcjonowania Ośrodka mogą być zmienione w zależności od potrzeb środowiska. § 14. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest grupa terapeutyczna tworzona w zależności od potrzeb dziecka i jego sprawności psychoruchowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 3584

§ 15. Szczegółowe zadania, organizację placówki określa Regulamin Organizacyjny, który ustala Dyrektor Ośrodka, a zatwierdza Prezydent Miasta Ruda Śląska. § 16. Łączenia, przekształcania i likwidacji Ośrodka dokonuje Rada Miasta Ruda Śląska w drodze uchwały. § 17. 1. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. 2. Pobyt w placówce jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd. § 18. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci wymagające wsparcia pod względem opiekuńczym i specjalistycznym. Rozdział 4. PRACOWNICY OŚRODKA § 19. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. 2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Ośrodka. Rozdział 5. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ § 20. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. 2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta . § 21. Postawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w oparciu o uchwałę budżetową Miasta Ruda Śląska. § 22. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Rozdział 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 23. 1. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Miasta Ruda Śląska. 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.311

  uchwała nr 992/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie: utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą: ?Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.124.239

  uchwała nr PR.0007.110.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą ?Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1812

  uchwała nr PR.0007.51.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.58.1074

  zarządzenie nr SP.0050.2.92.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1230

  zarządzenie nr SP.0050.2.105.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3583

  uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3582

  uchwała nr XVI/252/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej ? Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3581

  uchwała nr XVI/251/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3580

  komunikat nr 35 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3579

  komunikat nr 34 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami)

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.