Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3586

Tytuł:

porozumienie nr SO.IV.5230.24.2012 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Gminie Wielowieś opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy, zawarte przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego z Gminą Wielowieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielowieś.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Wojewoda Śląski; Wójt Gminy Wielowieś
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3586
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3586

POROZUMIENIE NR SO.IV.5230.24.2012 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Gminie Wielowieś opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy, zawarte przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego z Gminą Wielowieś reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielowieś Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Wielowieś nr X/82/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, strony zawierają porozumienie o następującej treści : §1.1 Wojewoda Śląski powierza Wójtowi Gminy Wielowieś obowiązek utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy. 2. Do zadań powierzonych Wójtowi Gminy należą : 1) bieżąca konserwacja /utrzymanie/ obiektów grobownictwa wojennego, 2) wykonanie remontów obiektów wg zakresu prac remontowych, zaopiniowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - zwany dalej ?wydziałem Śl.U.W?. 3) prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, 4) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, 5) inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego. 6) przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 3. Przy odbiorze prac remontowych uczestniczyć będzie przedstawiciel wydziału Śl.U.W. §2. Zadania wymienione w § 1 nie dotyczą miejsc pamięci nie związanych z pochówkami w rozumieniu cytowanej ustawy z 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych §3.1. Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni corocznie środki w formie dotacji. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy. 2. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w kolejnych latach budżetowych zostanie określona odrębną umową.


13:47:21

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3586

3. Środki finansowe przyznane na dany rok budżetowy podlegają przekazaniu na podstawie wniosku Gminy zawierającego kwotę i termin przekazania. Gmina zobowiązana jest do złożenia wniosku w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od daty podpisania umowy określającej wysokość dotacji celowej. Wniosek powinien zawierać informację o terminach (dzień i miesiąc) przekazywania środków finansowych na cały rok budżetowy, na który przyznano dotację. Środki finansowe zostaną przekazane do Gminy według terminów we wniosku, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Termin wykorzystania dotacji jest nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego. 4. Potrzeby finansowe na realizację porozumienia, wstępnie na dany rok określa Wójt Gminy po dokonanym przeglądzie stanu utrzymania obiektów grobownictwa wojennego w terminie do końca sierpnia roku poprzedniego. 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych. §4.1 Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron - z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku działań Gminy Wielowieś - odnoszących się do zadań wymienionych w § l niniejszego porozumienia - wykonywanych niezgodnie z prawem bądź kryteriami celowości, rzetelności i gospodarności, Wojewoda Śląski może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. §5. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. §6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Ginter Skowronek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.54.844

  uchwała nr XXV/195/09 Rady Gminy Wielowieś z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2443

  sprawozdanie Wójta Gminy Wielowieś z dnia 23 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2903

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.195.359

  sprawozdanie Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.147.241

  sprawozdanie Wójta Gminy Wielowieś z dnia 15 marca 2010r. z wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2009 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3585

  uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3584

  uchwała nr PR.0007.146.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3583

  uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3582

  uchwała nr XVI/252/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej ? Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie, ul. Mickiewicza 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3581

  uchwała nr XVI/251/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ? Dom Dziecka im. D. Savio w Sarnowie ul. Wiejska 104

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.