Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3595

Tytuł:

aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 55/KT/2012 zawartego w dniu 29.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Zarząd Powiatu Pszczyńskiego; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3595
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3595

ANEKS NR 1 z dnia 6 sierpnia 2012 r. do Porozumienia nr 55/KT/2012 zawartego w dniu 29.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich pomiędzy : Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego zwanym dalej ?Przekazującym? a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach : Paweł Sadza - Starosta Henryk Kolarczyk - Wicestarosta zwanym dalej ?Przejmującym? o następującej treści : § 1. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej porozumienia: 1. W § 3 porozumienia dodaje się pkt. 13 ? 19 w brzmieniu: ?13 . W II półroczu roku 2012 ?Przejmujący? otrzyma dodatkowo w ramach przedmiotowego porozumienia, środki finansowe w wysokości 30.000 zł stanowiące pomoc finansową udzieloną Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice z przeznaczeniem na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni w zakresie wykaszania pasa drogowego dróg wojewódzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawłowice, których koszt ogółem szacuje się w wysokości 30.500 zł. 14. Środki finansowe, o których mowa w pkt. 13 Gmina Pawłowice przekaże województwu do dnia 30 lipca 2012r. 15. Środki finansowe w kwocie 30.000 zł stanowiące pomoc finansową gminy dla województwa zostaną przekazane Powiatowi Pszczyńskiemu w ramach przedmiotowego porozumienia niezwłocznie po ich otrzymaniu od Gminy Pawłowice. 16. Na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni, o których mowa w pkt. 13 ?Przejmujący? przeznaczy oprócz środków określonych w pkt. 15, także środki w wysokości nie więcej niż 500 zł pochodzące z dotacji celowej przyznanej w II półroczu 2012r. zgodnie z pkt. 7 na realizację zadań objętych porozumieniem. 17. Zakres rzeczowy robót określonych w pkt. 13 obejmuje wykaszanie poboczy pasów drogowych:


10:13:42

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3595

- DW 933 o szerokości około 6,0 m z każdej strony na długości 4.500 m, - DW 938 o szerokości około 8,0 m z każdej strony na długości 7.100 m. Ponadto w ramach drugiego koszenia należy wyczyścić po prowadzonych pracach wpusty uliczne w ciągu ww. dróg w ilości 80 szt. Szacunkowa powierzchnia podlegająca koszeniu wynosi około 167.600 m2. Wymienione wyżej roboty zostaną wykonane w ramach nie mniej niż 2 koszeń w ciągu sezonu letniego w następujących terminach: - 1 koszenie do 13 sierpnia, - 2 koszenie do 15 października. 18. Gmina Pawłowice ma prawo do zapoznania się z przebiegiem procedury wyboru wykonawcy robót określonych w pkt. 13 i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorach robót. 19. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zawiadomi Gminę Pawłowice każdorazowo o terminie odbioru robót określonych w pkt. 13 i umożliwi jej przedstawicielowi uczestnictwo w odbiorze?; 2. W § 5 porozumienia dodaje się pkt. 1a i 1b w brzmieniu: ? 1a. W II półroczu 2012 roku rozliczenie środków określonych w § 3 pkt. 15 nastąpi poprzez przedłożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Wydziału Komunikacji i Transportu: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki na terenie Gminy Pawłowice, opatrzonych adnotacją ?opłacono ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice w zakresie kwoty ...??.. przeznaczonej na finansowanie robót dotyczących utrzymania zieleni w zakresie wykaszania pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawłowice w ramach Porozumienia nr 55/KT/2012 ?, kopii dowodów zapłaty faktur oraz protokołów odbioru robót, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 1b. Rozliczenie robót określonych w § 3 pkt. 13 oraz rozliczenie przekazywanych środków finansowych określonych w § 3 pkt. 15 będzie się odbywało tak jak dotychczas w comiesięcznych sprawozdaniach sporządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, przy czym ostatnie rozliczenie winno być dostarczone nie później niż do 30 listopada 2012 roku.? § 2. Niniejszy aneks zostaje zawarty na czas określony do 31 grudnia 2012r. § 3. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Strona Przekazująca MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Strona Przejmująca STAROSTA Paweł Sadza Adam Matusiewicz WICESTAROSTA WICEMARSZAŁEK Henryk Kolarczyk Aleksandra GajewskaPrzydryga
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1340

  aneks nr 9 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1 lutego 2012r. do Porozumienia nr 110/KT/2009 zawartego w dniu 15.06.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.395

  aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2010r. do Porozumienia nr 110/KT/2009 zawartego w dniu 15.06.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.282.479

  aneks nr 5/2010 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15.06.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1868

  aneks nr 5 Zarządu Powiatu Bielskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2012r. do Porozumienia nr 118/KT/2009 zawartego w dniu 19.06.2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Bielskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1344

  aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żywieckiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 lutego 2012r. do Porozumienia nr 131/KT/2009 zawartego w dniu 30.06.2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Żywieckim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3594

  porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3593

  porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3592

  aneks nr 5 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Rędziny reprezentowaną przez Wójta Gminy Rędziny w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3591

  uchwała nr XXVII-199-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3590

  informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.