Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3598

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Boronów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 17/KT/2012 z dnia 18.04.2012 r. powierzającego Gminie Boronów prowadzenie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Boronów; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3598
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3598

ANEKS NR 1 z dnia 17 sierpnia 2012 r. do Porozumienia nr 17/KT/2012 z dnia 18.04.2012 r. powierzającego Gminie Boronów prowadzenie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie" zawarty pomiędzy : Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Adama Matusiewicza Aleksandry Banasiak a Gminą Boronów z siedzibą w Boronowie, ul. Dolna 2 reprezentowaną przez Wójta Rufina Majchrzyka. § 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 17/KT/2012 z dnia 18.04.2012 r. strony postanawiają zmienić brzmienie : 1. § 1 ust. 1 na następujące: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Boronów prowadzenia zadania pn. ?Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie i Zumpach? . 2. § 1 ust. 3 na następujące: ?Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: budowę jednostronnego ciągu pieszo ? rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie na odcinku od km 9+972 do km 10+543 po stronie zachodniej oraz w Zumpach na odcinku od km 8+021 do km 7+498 po stronie zachodniej?. 3. § 1 ust. 4 na następujące: "Gmina Boronów posiada decyzję nr 3/10/C pozwolenie na budowę (IF/Vc/7111/2/33/09) oraz decyzję nr 2/10/C (IF/Vc/7111/2/32/09) z dnia 17 lutego 2010 r. wydane przez Wojewodę Śląskiego". 4. § 3 ust. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Boronów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach: 1) I transza w wysokości do 350.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, 2) II transza w wysokości do 300.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, 3) III transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania". Marszałka Województwa Śląskiego Członka Zarządu Województwa Śląskiego


10:13:10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 3598

5. § 3 ust. 2 na następujące: "Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołów częściowych lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanych z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur". 6. § 5 ust. 4 na następujące: "Gmina Boronów ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowych i końcowego zadania". 7. § 5 ust. 5 na następujące: "Odbiory częściowe i końcowy zadania winny być dokonywane przez Gminę Boronów z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiór końcowy winien być dokonany w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 5". § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. § 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Województwo Śląskie Gmina Boronów

MARSZAŁEK

WÓJT

Adam Matusiewicz

Rufin Majchrzyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Banasiak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.455

  aneks nr 1 Wójta Gminy Boronów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 17/KT/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.332.589

  aneks nr 2 Wójta Gminy Boronów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 października 2011r. do Porozumienia nr 17/KT/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.332.589

  aneks nr 1 Wójta Gminy Kroczyce; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 października 2011r. do Porozumienia nr 50/KT/2011 z dnia 4 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3599

  aneks nr 1 Wójta Gminy Koszęcin; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 28/KT/2012 z dnia 08.05.2012 r. powierzającego Gminie  Koszęcin prowadzenie  zadania pn. "Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul. Lubliniecka) w Koszęcinie"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2164

  uchwała nr 33/XX/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/XVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boronów"

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3597

  aneks Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r. powierzającego Gminie Konopiska prowadzenie zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3596

  aneks nr 1 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 20/KT/2012 z dnia 19.04.2012 r. powierzającego Gminie Czernichów prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie ? etap II"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3595

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. do Porozumienia nr 55/KT/2012 zawartego w dniu 29.06.2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3594

  porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3593

  porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 w Wodzisławiu Śląskim"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.