Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.21

Tytuł:

uchwała nr XXXV/211/10 Rady Powiatu Nidzickiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Rada Powiatu Nidzickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 21 pozycja: 535
Hasła:kultura fizyczna - stypendia i nagrody sportowe

535

UCHWAŁA Nr XXXV/211/10 Rady Powiatu Nidzickiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Na podstawie art. 2 ust. 3, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje: § 1. 1. Powiat Nidzicki funduje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla zawodników posiadających aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych i uprawiających określoną dyscyplinę sportu. 2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, zrzeszonej i reprezentującej barwy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie Powiatu Nidzickiego. 3. Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendium sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym określa niniejsza uchwała. 4. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: a) cofaniu stypendium - to rozumie się przez to również pozbawienie stypendium; b) stypendium - to rozumie się przez to stypendium sportowe; c) zawodniku - to rozumie się przez zawodnika uprawiającego określoną dyscyplinę sportu posiadającego licencję. § 2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Nidzicki lub niezrzeszonym w klubie sportowym; 2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych; 3) zobowiązał się pisemnie do promocji Powiatu Nidzickiego poprzez umieszczenie herbu powiatu na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, klub sportowy lub związek sportowy dysponujący jego wizerunkiem; 4) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt; 5) uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymują za to


wynagrodzenia; 6) w przypadku pobierania innych stypendiów podać źródło i okres wypłacania. § 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa klub, zrzeszenie lub organizacja sportowa zrzeszająca zawodnika, mająca siedzibę na terenie Powiatu Nidzickiego, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium będzie wypłacane. 2. Wniosek o przyznanie stypendium na rok 2010 należy złożyć w terminie do 31 marca 2010 r. 3. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 4. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Zarząd Powiatu w Nidzicy na wniosek klubu, zrzeszenia lub organizacji sportowej, którego członkiem jest zawodnik. § 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres roku kalendarzowego. 2. Przyznanie stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są z góry w miesięcznych transzach do dnia 10-go każdego miesiąca na wskazany przez zawodnika indywidualny rachunek bankowy zawodnika, a w przypadku braku rachunku bankowego wypłata nastąpi w kasie Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 3. Wysokość stypendium będzie określana każdego roku po uchwaleniu budżetu. 4. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekroczyć 200 zł na osobę. 5. Zarząd Powiatu w Nidzicy zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium, w tym kwestie związane z wypłatą lub cofnięciem stypendium. § 6. Stypendium wstrzymuje się, w następujących przypadkach: 1) zawodnik zaniedbuje szkoleniowego; realizację programu

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu sportowego lub właściwego polskiego związku sportowego; 3) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany; 4) wstrzymane stypendium ponownie wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyny jego wstrzymania; 5) wypłata stypendium następuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym ustały przyczyny jego wstrzymania; 6) w przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymywania; 7) o wstrzymaniu wypłaty stypendium Zarząd Powiatu w Nidzicy powiadamia zawodnika i macierzysty klub sportowy zawodnika. § 7. Stypendium cofa się zawodnikowi, na wniosek klubu, zrzeszenia lub organizacji sportowej jeżeli w okresie jego pobierania: 1) nie realizuje on programu szkoleniowego; 2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego klubu sportowego; 3) utracił prawa zawodnicze, o których mowa w § 2 pkt 2); 4) zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu sportowego mającego siedzibę poza Powiatem Nidzickim; 5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, z zastrzeżeniem § 8; 6) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego

popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu. § 8. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. § 9. 1. Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowych stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Nidzickiego. 2. Wykaz zawodników i wysokość przyznawanych im stypendiów polega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 3. Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa Zarząd Powiatu w Nidzicy w formie uchwały. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy. § 11. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Wernik Załącznik do uchwały Nr XXXV/211/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2010 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO ??????????????????? ???....??????????????? ??????????????????? (nazwa organu zgłaszającego)

(imię i nazwisko zawodnika)

?????????????????. (miejscowość, data)

Dla ???????????????????????????????????????????................................ za (opis osiągnięć zawodnika) ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????............................................................................................................................................................. na okres ????????????????????????????????????????................................... program szkoleniowy na planowany czas przyznania stypendium ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????.................................................. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe ????????????????????????????????.. ????????????????????????????????.. ????????????????????????????????.. ????????????????????????????????..

Zobowiązuję się do informowania Zarządu Powiatu w Nidzicy o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium. ????????????? (podpis zgłaszającego)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2081

  uchwała nr LXXXII/1436/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1966

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2251

  uchwała nr XII/81/11 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, oraz określenia warunków przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/13/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.287

  uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz określenia warunków przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.21

  uchwała nr XXXV/171/10 Rady Gminy Kiwity z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.21

  uchwała nr LXVIII/571/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.21

  uchwała nr LXVIII/569/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic dla terenu p.n. ?PODGRODZIE? w części obrębu POHZ Ełk, gmina Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.21

  uchwała nr LXVIII/559/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.21

  uchwała nr XLIX/368/2010 Rady Miesjkiej w Węgorzewie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic Lawendowa, Chabrowa i Różana w mieście Węgorzewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.