Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

Tytuł:

uchwała nr XLIII/255/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-01-14
Organ wydający:Rada Miejska w Gołdapi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 148
Hasła:opłata targowa

148

UCHWAŁA Nr XLIII/255/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 15 i 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) co następuje: § 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 17,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki itp. (od osoby) w wysokości 3,00 zł. § 2. Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień, w którym była prowadzona sprzedaż. § 3. 1. Poboru opłaty targowej bezpośrednio na targowisku miejskim w drodze inkasa dokonuje podmiot, któremu gmina Gołdap powierzyła prowadzenie targowiska. 2. Za pobór opłaty targowej inkasentom wymienionym w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1% odprowadzonych do gminy wpływów, 3. Inkasenci pobraną opłatę targową przekazują w całości do kasy Urzędu Miejskiego w Gołdapi, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 4. Opłatę targową od handlu prowadzonego w innych miejscach niż określone w ust. 1 wnosi dokonujący sprzedaży bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. § 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Karpiński

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.2000

  uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3154

  uchwała nr IX(49)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/254/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Łukta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010-2014 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr LV/295/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXV/153/2009 Rady Gminy Barciany z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXV/152/2009 Rady Gminy Barciany z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.