Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

Tytuł:

uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-01-14
Organ wydający:Rada Miejska w Gołdapi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 149
Hasła:podatek od środków transportowych

149

UCHWAŁA Nr XLIII/256/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,


L.p. 1 2 3 Dopuszczalna masa całkowita powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton i poniżej 12 ton Rok produkcji Rok produkcji do 1990 r. od 1991 r. 720,00 zł 1 212,00 zł 1 452,00 zł 648,00 zł 1 092,00 zł 1 308,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa L.p. (w tonach) nie mniej niż 1 2 3 4 5 12 25 31 40 41 mniej niż 25 31 40 41 Stawki podatku (w złotych) 2 osie zaw. pne.* 1 824,00 1 932,00 2 028,00 2 364,00 2 604,00 zaw. zw.** 1 932,00 2 028,00 2 148,00 2 532,00 2 784,00 3 osie i więcej zaw. pne.* 1 752,00 1 860,00 1 980,00 2 256,00 2 460,00 zaw. zw.** 1 860,00 1 980,00 2 076,00 2 580,00 2 688,00

*- zaw.pne.- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne **- zaw.zw. - oś jezdna (osie jezdne) z innym systemem zawieszenia

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

L.p. 1 2 Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy od 7 ton do 10 ton włącznie powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 1 oś 672,00zł 768,00zł 2 osie i więcej 552,00zł 672,00zł

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

Dopuszczalna masa Stawki podatku (w złotych) całkowita zespołu pojazdów: naczepa / 1 oś 2 osie 3 osie i więcej L.p. przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej zaw. zaw. zaw. Zaw. zaw. zaw. mniej niż niż pne.* zw.** pne.* zw.** pne.* zw.** 1 12 25 960,00 1032,00 900,00 984,00 852,00 960,00 2 25 33 1 128,00 1224,00 996,00 1 056,00 912,00 996,00 3 33 38 1 488,00 1692,00 1272,001 488,001 128,00 1 272,00 4 38 1 860,00 2148,00 1548,001 860,001 284,00 1 548,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

L.p.

1 2 3 4

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej mniej niż niż 12 15 15 23 23 29 29

Stawki podatku (w złotych) 2 osie 3 osie 4 osie i więcej

zaw. zaw. zaw. zaw. zaw. zaw. pne.* zw.** pne.* zw.** pne.* zw.** 1 692,00 1 812,00 1 584,00 1 692,001 488,00 1 584,00 1 920,00 2 016,00 1 812,00 1 920,001 692,00 1 812,00 2 148,00 2 244,00 2 016,00 2 148,001 920,00 2 016,00 2 580,00 2 784,00 2 400,00 2 580,002 292,00 2 484,00

*- zaw. pne.- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne **- zaw. zw. - oś jezdna (osie jezdne) z innym systemem zawieszenia

*- zaw.pne.- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne **- zaw.zw. - oś jezdna (osie jezdne) z innym systemem zawieszenia

7) od autobusu.

L.p. 1 2 Liczba miejsc do siedzenia mniej niż 30 równa lub wyższa niż 30 Rok produkcji do 1990 r. 1 692,00 zł 2 148,00 zł Rok produkcji od 1991 r. 1 524,00 zł 1 932,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

Dopuszczalna masa całkowita zespołu L.p. pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa 1 od 3,5 tony i poniżej 12 ton Rok Rok produkcji produkcji do 1990 r. od 1991 r. 1 692,00 zł 1 524,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci spełniających obowiązek szkolny. § 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 grudnia 2008 roku w

sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2010. Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Karpiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2504

  uchwała Nr XXXV/477/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/255/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/254/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Łukta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010-2014 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr LV/295/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXV/153/2009 Rady Gminy Barciany z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie opłaty od posiadania psów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.