Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

Tytuł:

uchwała nr XLIII/257/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2010 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-01-14
Organ wydający:Rada Miejska w Gołdapi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 150
Hasła:podatek od nieruchomości

150

UCHWAŁA Nr XLIII/257/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2010 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; Nr 251, poz. 1847; Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585; Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449; Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości: 1) od budynków lub ich części: 2 a) mieszkalnych lub ich części - 0,65 zł od 1 m powierzchni użytkowej; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 2 gospodarczej - 20,51 zł od 1 m powierzchni użytkowej; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 2 4,16 zł od 1 m powierzchni użytkowej; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł od 1 2 m powierzchni użytkowej; 2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 3) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2 0,77 zł od 1 m powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni ; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 2 1 m powierzchni. § 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/170/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie określenia stawek kwotowych w podatku od nieruchomości. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2010. Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Karpiński

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2593

  uchwała nr LVII/410/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2246

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miasta I Gminy Lesko z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.376

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/368/10 z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6899

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.116.2192

  uchwała nr LV/368/10 Rady Gminy Krasne z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/255/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/254/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Łukta z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010-2014 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr LV/295/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.