Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

Tytuł:

uchwała nr LXV/545/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr LIX/515/2009 w sprawie bezpłatnego udostępnienia mieszkańcom Gminy Ełk planowanego do realizacji przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z w/w kompleksu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-01-14
Organ wydający:Rada Gminy Ełk
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 152
Hasła:boiska

152

UCHWAŁA Nr LXV/545/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę nr LIX/515/2009 w sprawie bezpłatnego udostępnienia mieszkańcom Gminy Ełk planowanego do realizacji przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z w/w kompleksu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/515/2009 rady Gminy Ełk z dnia 25 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 otrzymuje brzmienie: ?Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco koordynuje Wójt Gminy Ełk oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej za pośrednictwem trenera środowiskowego, nadzorującego funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie codziennie dyżur.?;


2) skreśla się § 20 i § 21. § 2. Jednolity tekst Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej stanowi załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Świderski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/545/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009 r. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Nowej Wsi Ełckiej I. Zasady korzystania: 1. Zarządzającym kompleksem boisk sportowych ORLIK 2012 jest Urząd Gminy w Ełku - zwany w dalszej części Zarządzającym. 2. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest trener środowiskowy. 3. Trener środowiskowy czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 4. Boiska czynne są bezpłatnie dla wszystkich chętnych: a) w okresie letnim (maj - wrzesień) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 22.00, b) w okresie zimowym (październik - kwiecień) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, c) w soboty - niezależnie od pory roku, w godzinach 9.00-20.00, d) w niedziele - niezależnie od pory roku, w godzinach 10.00-20.00. 5. W ramach terminów i godzin opisanych w ust. 4 planuje się, iż z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-16:00 korzystać będą uczniowie - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z trenerem środowiskowym i pod nadzorem właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania fizycznego, który zajęcia prowadzi. 6. Zajęcia sportowe odbywające się na kompleksie boisk sportowych koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy - z wyłączeniem zajęć opisanych w ust. 5. 7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu. 8. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco koordynuje Wójt Gminy Ełk oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej za pośrednictwem trenera środowiskowego, nadzorującego funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie codziennie dyżur. 9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk u trenera środowiskowego. 10. Zarządzający - za pośrednictwem trenera środowiskowego, zastrzega sobie prawo udostępniania poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą. 11. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.

12. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 13. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 14. Osoby korzystające z boiska: a) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie, b) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych,

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego; b) używania butów piłkarskich na wysokich - metalowych i plastikowych korkach oraz kolców; c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp. d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

c) obowiązane są do wpisywania się do użytkowników - prowadzonego przez środowiskowego,

rejestru trenera

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, żucia gumy;

używania

d) zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego. 15. Zarządzający boiskiem nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na obiekcie rzeczy. 16. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego, o których mowa w ust. 5 są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 17. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów odbywających się na w/w kompleksie boisk, za bezpieczeństwo uczestników odpowiada - trener, instruktor, animator sportu itp., z zastrzeżeniem treści ust. 15 pkt a) w przypadku osób indywidualnie korzystających z boisk. 18. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie o płaskiej podeszwie oraz obuwie typu halowego), obuwie musi mieć czystą podeszwę. 19. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 20. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnianych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 21. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ppoż. i BHP. 22. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą podlegać zakazowi dalszych wstępów na boiska. II. Przepisy porządkowe:

g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających; h) wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji, opakowań szklanych, kijów, kamieni, farb; i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boisk; j) przeszkadzania w zajęciach lub grze; k) zachowań powodujących uczestników; zagrożenie dla innych

l) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; ł) wprowadzania zwierząt; m) przebywania na terenie kompleksu boisk osobom poniżej 15 roku życia po zmroku (bez opiekuna); n) przebywania na terenie obiektu z otwartym ogniem. 2. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnie z w/w ust. 1 podejmuje trener środowiskowy, który stosownie do sytuacji może: a) nakazać zmianę obuwia sportowego, b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowania lub korzystanie z obiektu, c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera środowiskowego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 294/XLIX/10 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr 280/XLVI/09 Rady Miasta Piechowice w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko - Orlik 2012? przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piechowicach przy ul. Szkolnej 6

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.555

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ?Moje Boisko - Orlik 2012? należącego do Gminy Sławoborze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 280/XLVII/09 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piechowicach przy ul. Szkolnej 6

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.259.4091

  uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/264/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/257/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/255/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/254/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.