Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/208/09 Rady Miasta Braniewa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2010-01-14
Organ wydający:Rada Miasta Braniewa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 153
Hasła:alkohol

153

UCHWAŁA Nr XXXIII/208/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z póź. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się na terenie miasta Braniewa: 1) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w następujących ilościach: a) napojów o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% 50 punktów, b) napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 35 punktów, 2) liczbę punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w następujących ilościach: a) napojów o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% 30 punktów, b) napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 30 punktów. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie Olgierd Falkowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.75

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej w Braniewie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.18

  uchwała nr XVI/112/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/154/97 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 1997 roku w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Braniewa i uchwalenia regulaminu targowiska.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

  uchwała nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Braniewa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.52

  uchwała nr II/3/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr LXV/545/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 11 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr LIX/515/2009 w sprawie bezpłatnego udostępnienia mieszkańcom Gminy Ełk planowanego do realizacji przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z w/w kompleksu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/264/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/257/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/255/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.