Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

Tytuł:

uchwała nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rada Miejska w Jezioranach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 145 pozycja: 2276
Hasła:pomoc społeczna - organizacja pomocy społecznej

2276

UCHWAŁA Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?h? ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje: § 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/231/09 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 2 otrzymuje brzmienie: § 2. Ośrodek działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 3) innych przepisów prawa, 4) niniejszego statutu.? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ewa Maculewicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/206/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

  uchwała nr Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.57

  uchwała nr XXX/363/10 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeziorany

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.70

  uchwała nr XXXII/378/10 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Jezioranach"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/232/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr IX/62/46/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/12/2004 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabyciu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowanie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr XII.114.2011 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr IX/160/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.