Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

Tytuł:

uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-02-21
Organ wydający:Rada Gminy Świętajno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 17 pozycja: 332
Hasła:podatek od nieruchomości

332

UCHWAŁA Nr III/14/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały o podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. § 1. W uchwale Nr XLIV/242/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości § 1 pkt 2 lit. ?d? otrzymuje nowe brzmienie: ?d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2011. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Szemis

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.2.37

  uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.225

  uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIII/297/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczytno- Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Kolejowej i Bogumiła Linki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr LVIII/87/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.