Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

Tytuł:

uchwała nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Rada Miejska w Rynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 174 pozycja: 2622
Hasła:stypendia

2622

UCHWAŁA Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zmianami) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje: § 1. w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/192/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 16 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.? 2. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Placówek OświatowoWychowawczych w Rynie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Guz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.158.3906

  uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.5058

  uchwała nr XXXII/126/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6004

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. 2010.540.4049

  uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010r. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra ? Sidzina

zamów dokument

Porady prawne

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

  Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego (...)

 • Definicja zasady prawdy materialnej

  Co to jest zasada prawdy materialnej w prawie cywilnym?

 • Podział funduszu socjalnego w szkole

  Czy dyrektor szkoły ma uprawnienie do jednoosobowego dysponowania funduszem socjalnym szkoły czy też ma obowiązek zasięgnąć opinii pracowników (Rady Pedagogicznej) (...)

 • Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

  Co w roku rozumie się pod pojęciem "świadczenie rzeczowe" ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy mogą to być paczki dla pracowników i jakie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/03 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowie z dnia 9 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bratian

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmine Nowe Miasto Lubawskie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Braniewo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr 56/VI/2011 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez najemców i dzierżawców.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.