Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

Tytuł:

uchwała nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-12-08
Organ wydający:Rada Miejska w Rynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 192 pozycja: 2811
Hasła:podatek od nieruchomości

2811

UCHWAŁA Nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 roku Nr 21 poz. 113) oraz art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613; zmiany: Dz. U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 oraz M.P. z 2011 roku Nr 95 poz. 961) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ? pow. - 0,78 zł a1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie pól namiotowych i campingowych od 1 m ? pow. - 0,84 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. - 4,33 zł c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ? pow. - 0,43 zł c1) zajętych na tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone w ewidencji budynków i gruntów symbolem ?B? od 1 m ? pow. - 0,26 zł 2. od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej na wstępie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych - 2% 3. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1 m ? pow. użytkowej - 0,70 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ? pow. użytkowej - 20,53 zł c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ? pow. użytkowej - 10,24 zł d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ? pow. użytkowej - 4,45 zł e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ? pow. użytkowej - 7,00 zł § 2. Traci moc uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozplakatowaniu w miejscach publicznych i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Guz

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3490

  uchwała nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3018

  uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3372

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3129

  uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Łukta z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Łukta

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Młynary

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XVII/97/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.