Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

Tytuł:

uchwała nr 19/64/11 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Zarząd Powiatu Iławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 198 pozycja: 2887
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

2887

UCHWAŁA Nr 19/64/11 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2010 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu iławskiego za rok 2010, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej ? Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. § 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia powiatu iławskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały. § 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 oraz informację, o których mowa w § 3 przedstawia się Radzie Powiatu Iławskiego. § 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesyła się właściwej regionalnej izbie obrachunkowej. § 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd powiatu 1. Maciej Rygielski 2. Wiesław Olszewski 3. Marek Polański 4. Zbigniew Rychlik 5. Edmund Standara


Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/64/11 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Iławskiego z wykonania budżetu za rok 2010 Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2010. Budżet powiatu iławskiego na rok 2010 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXV/227/09 w kwotach następujących: 1. Dochody ogółem ? 84.877.068,- zł, w tym: - dochody bieżące ? 72.374.881,- zł, - dochody majątkowe ? 12.502.187,- zł. 2. Wydatki ogółem ? 89.850.019,- zł, w tym: - wydatki bieżące ? 71.057.828,- zł, - wydatki majątkowe ? 18.792.191,- zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 31 grudnia wyniosły: Dochody ogółem ? 87.868.827,- zł, w tym: dochody bieżące ? 72.732.584,- zł, dochody majątkowe ? 15.136.243,- zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło kwotę ogółem 90.585.616,- zł, co stanowi 103,09% planu, w tym: dochody bieżące - 73.240.373,- zł, co stanowi 100,7% planu, dochody majątkowe - 17.345.243,- zł, co stanowi 114,59% planu. Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą: Wydatki ogółem ? 90.409.049,- zł, w tym: wydatki bieżące ? 72.315.513,- zł, wydatki majątkowe ? 18.093.536,- zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło kwotę ogółem 87.644.746,- zł, co stanowi 96,94 planu, w tym: wydatki bieżące - 69.937.882,- zł, co stanowi 96,71% planu, wydatki majątkowe - 17.706.864,- zł, co stanowi 97,86% planu. I. DOCHODY BUDŻETOWE Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego według działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2010 r. w układzie: plan wg Uchwały Rady Powiatu, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 niniejszej informacji. Wykonanie dochodów za rok 2010 r. wyniosło kwotę 90.585.616,- zł, co stanowi 103,09% planu. Analizując wykonanie dochodów wg głównych źródeł pochodzenia w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych, na plan 6.650.869,- zł wykonanie wyniosło kwotę 6.604.484,- zł, co stanowi 99,3% planu, 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych bieżących, na plan 3.522.819,- zł wykonanie wyniosło kwotę 3.522.296,- zł, co stanowi 99,98% planu, 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na plan 1.143.500,- zł wykonanie wyniosło 1.143.500,- zł, co stanowi 100,0% planu,

4. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, na plan 11.594.040,- zł wykonanie wyniosło kwotę 13.829.828,- zł, co stanowi 119,28% planu, 5. Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie własnych zadań inwestycyjnych, na plan 2.115.718,- zł wykonanie wyniosło kwotę 2.100.619,- zł, co stanowi 99,28% planu, 6. Dotacje inwestycyjne otrzymane z państwowych funduszy celowych, na plan 200.000,- zł wykonania wyniosło 200.000,- zł, co stanowi 100% planu, 7. Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie bieżących zadań własnych powiatu, na plan 360.427,- zł wpłynęła kwota 360.414,- zł, co stanowi 99,99% planu, 8. Dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień, na plan 220.927,- zł wykonanie wyniosło kwotę 220.295,- zł, co stanowi 99,71% planu, 9. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich i budżetu państwa na realizację programów w ramach Kapitału Ludzkiego, na plan 800.762,- zł wykonanie wyniosło kwotę 772.957,- zł, co stanowi 96,53% planu, 10. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników P.U.P., na plan 637.900,- zł wpłynęła kwota 637.900,- zł, co stanowi 100,0% planu, 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu z zakresu pomocy społecznej ?Pedagog i trener rodziny?, na plan 32.000,-zł wpłynęła kwota 31.683,- zł, co stanowi 99,01% planu, 12. Środki pozyskane z innych źródeł, na plan 517.898,- zł wpłynęła kwota 515.444,- zł, co stanowi 99,53% planu, 13. Subwencje ogólne, na plan 44.831.774,- zł wykonanie wyniosło 44.831.774,- zł, co stanowi 100,0%, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej, na plan 37.714.540,zł wykonanie wyniosło kwotę 37.714.540,- zł, co stanowi 100,0% planu, - część wyrównawcza subwencji ogólnej, na plan 4.864.656,zł wykonanie wyniosło kwotę 4.864.656,- zł, co stanowi 100,0% planu, - część równoważąca subwencji ogólnej, na plan 2.252.578,zł wykonanie wyniosło kwotę 2.252.578,- zł, co stanowi 100,0% planu, 14. Dochody własne, na plan 15.240.193,- zł wpłynęła kwota 15.814.422,- zł, co stanowi 103,77% planu. GŁÓWNE POZYCJE W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU TO: WŁASNYCH


3. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ? plan 1.943.477,- zł, wykonanie 1.946.285,- zł, co stanowi 100,14% planu, 4. Opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych oraz wydanych licencji plan 1.600.000,- zł, wykonanie 1.729.131,- zł, co stanowi 108,07% planu, 5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu ? plan 101.310,- zł, wykonanie 135.482,- zł, co stanowi 137,73% planu, 6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych ? plan 48.374,- zł, wykonanie 64.645,- zł, co stanowi 133,64% planu, 7. Opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego plan 34.320,- zł, wykonanie 66.440,- zł, co stanowi 193,59% planu, 8. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu ? plan 82.985,- zł, wykonanie 14.070,- zł, co stanowi 16,95% planu, 9. Dochody z mienia powiatu (najem i dzierżawa składników majątkowych) plan 802.747,-zł, wykonanie 382.264,-zł, co stanowi 47,62% planu, 10. Odpłatność osób korzystających z posiłków na stołówkach szkolnych plan 630.080,- zł, wykonanie 609.831,- zł, co stanowi 96,79% planu, 11. Udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa plan 228.960,- zł, wykonanie 382.851,- zł, co stanowi 167,21% planu, 12. Wpływy z usług pozostałych ? plan 62.011,- zł, wykonanie 85.270,- zł, co stanowi 137,51% planu, 13. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ? plan 173.585,- zł, wykonanie 190.812,- zł, co stanowi 109,92% planu, 14. Pozostałe dochody (m.in. za dzienniki budowy, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50% zysku z gospodarstw pomocniczych, pozostałość środków z likwidacji funduszu celowego ? Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) ? plan 697.254,- zł, wykonanie 1.455.079,- zł, co stanowi 208,69% planu. Struktura wykonania dochodów powiatu za rok 2010

Lp. Źródło dochodów Plan Wykonanie % w zł % w zł 51,02 44.831.774,- 49,49 44.831.774,7,57 5,31 6.650.869,4.666.319,7,29 5,15 6.604.484,4.665.796,-

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ? plan 8.565.090,- zł, wykonanie w wysokości 8.378.130,- zł, co stanowi 97,82% planu, 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ? plan 270.000,- zł, wykonanie 374.132,- zł, co stanowi 138,57% planu,

1. Subwencje ogólne 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi 3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 4. Dochody własne łącznie z wpływami z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5. Dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich 7. Środki pozyskane z innych źródeł Razem

17,35 15.240.193,- 17,46 15.814.422,-

3,07

2.697.072,-

2,96

2.681.328,-

14,10 12.394.802,- 16,12 14.602.785,1,58 1.387.798,1,53 1.385.027,-

100 87.868.827,- 100 90.585.616,-

Analizując strukturę wykonania dochodów należy stwierdzić, że subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne powiatu stanowią 61,93% dochodów wykonanych, środki pozyskane z Funduszy Europejskich stanowią 16,12%, pozostałe dochody stanowią 21,95%, w tym dochody własne 17,46%. Dochody z poszczególnych źródeł zostały wykonane w kwotach zbliżonych do 100% planowanych, niektóre zostały nawet przekroczone. Nie wykonano w 100% planowanych dochodów z następujących źródeł: 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,82% planu (do zrealizowania planu w 100% zabrakło kwoty 186.960,- zł). Na powyższe dochody Zarząd Powiatu nie ma żadnego wpływu, bowiem decydują o tym osiągane wyniki w gospodarce. 2. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia powiatu zostały wykonane w 44,75% planu. Niepełne wykonanie z powyższych źródeł uzasadnia się tym, iż planowana sprzedaż gruntów rolnych po byłym Gospodarstwie Rolnym przy ZSR w Kisielicach nie doszła do skutku. II. WYDATKI BUDŻETOWE Realizację wydatków budżetowych powiatu iławskiego według działów, rozdziałów i paragrafów za rok 2010 w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Wydatki zostały wykonane w wysokości 87.644.746,- zł, co stanowi 96,94% planu. W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 79,80% tj. kwotę 69.937.882,- zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 20,20% tj. kwotę 17.706.864,- zł. Kierunki wydatkowania środków finansowych w roku 2010 przedstawia się następująco: I. DZIAŁ 010 ? ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na planowaną kwotę 25.490,- zł w roku 2010 wyniosło 22.862,- zł, co stanowi 89,69%. Powyższa kwota została przeznaczona na: 1) wykonanie pomiaru i klasyfikacji gruntów zalesionych w 2006 r., 2) przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach będących w zasobie powiatu (10.


000,- zł). II. DZIAŁ 020 ? LEŚNICTWO Na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na rok 2010 zaplanowano kwotę 554.135,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 549.848,- zł, co stanowi 99,23% planu. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na: - wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne 504.914,- zł, - nadzór nad lasami ? 38.383,- zł, - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów ? 5.443,- zł. III. DZIAŁ 600 ? TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 19.504.889,- zł, w tym: wydatki majątkowe 13.475.701,- zł. Wykonanie wyniosło 19.361.550,- zł, co stanowi 99,26% planu, w tym: wydatki majątkowe 13.439.346,- zł, co stanowi 99,73% planu. Wydatki bieżące w wysokości 5.922.204,- zł, które stanowią 30,58% wydatków ogółem zostały przeznaczone m.in. na:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. ? kwota 206.638,- zł, - płace i pochodne ? kwota 972.266,- zł, - remonty bieżące ? kwota 2.312.048,- zł, w ramach wydatkowanych środków wykonano m.in.: 1) remonty cząstkowe, likwidacja przełomów 373.533,- zł, 2) profilowanie dróg gruntowych - 65.099,- zł, w tym: ? remonty odcinka dróg Dobrzyki ? Rucewo Jerzwałd ? 29.890,- zł, ? profilowanie pozostałych dróg na terenie powiatu ? 25.209,- zł, 3) przebudowa przepustów w miejscowości Prątnica ? 12.322,- zł, 4) odnowa nawierzchni bitumicznych ? 1.603.150,- zł, w tym: ? droga Susz - Krzywiec odc. Susz - Emilianowo (500 m), ? droga Zalewo - Miłomłyn odc. Międzychód Śliwa (500 m), ? Droga Brusiny - Chełmżyca odc. Januszewo Piotrkowo (700 m), ? droga Kisielice - Piotrowice (500 m), ? droga Tynwałd - Gierłoż odc. Tynwałd Rudzienice (500 m), ? droga Giełoż - Byszwałd odc. Kazanice Byszwałd (1300 m), ? droga Gierłoż - Byszwałd w miejscowości Zielkowo (460 m), ? droga Różanka - Gulb odc. Granica Gminy Gałdowo (500 mb), ? droga na ul. M.C. Skłodowskiej w Iławie 2 (3500 m cienki dywanik na gorąco), ? droga Iława - Jerzwałd odcinek w m. Gardzień (1000 m cienki dywanik na zimno), ? droga Ogrodzieniec - Gardzień odcinek w m. Starzykowo (350 m cienki dywanik na zimno), 5) odnowa i remonty chodników ? 167.330,- zł, w tym: ? remont chodnika na ul. Wojska Polskiego w Iławie, ? remont chodnika na ul. Lipowy Dwór w Iławie, ? remont chodnika w miejscowości Rakowice gm. Lubawa) 6) konserwacje i remonty maszyn, środków transportu, urządzeń i sportu ? 64.765,- zł, 7) remont i konserwacje pomieszczeń i budynków ? 25.849,- zł. - pozostałe wydatki ? kwota 2.431.253,- zł, w tym m.in.: ? oznakowanie pionowe i poziome - 24.356,- zł, ? frezowanie pni - 21.472,- zł (160 szt.), ? roboty awaryjne - 16.680,- zł, ? renowacja rowów i poboczy - 46.533,- zł, ? utrzymanie mostów - 16.165,- zł, ? koszenie traw i chwastów - 45.651,- zł, ? zimowe utrzymanie dróg - 1.540.728,- zł, ? zakup paliwa i materiałów do robót drogowych 331.686,- zł, ? wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń 88.103,- zł, ? odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.147,- zł, ? ubezpieczenia dróg - 10.851,- zł, ? usługi transportowe - 65.592,- zł, ? szkolenia pracowników - 14.222,- zł, ?wykonanie ewidencji dróg - 29.927,- zł.

IV. DZIAŁ 630 ? TURYSTYKA Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 122.463,- zł, wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 110.161,- zł, co stanowi 89,95% planu. Środki te przeznaczono jako udział partnera do projektu inwestycyjnego ?Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego?. V. DZIAŁ 700 ? GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 182.000,- zł, z czego zadania zlecone stanowią 10,71% tj. 19.500,- zł, natomiast zadania własne to kwota 162.500,- zł. Wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 74.776,- zł, co stanowi 41,0% planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące zadania, tj.: - koszty związane z administracją lokali i budynków w Iławie i Kisielicach 31.236,- zł, - podział działek i wycena nieruchomości ? 13.331,- zł, - ubezpieczenia majątkowe ? 11.161,- zł, - podatek od nieruchomości i opłaty sądowe - 1.040,- zł, - ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości ? 18.008,- zł. VI. DZIAŁ 710 ? DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany oraz cmentarze zaplanowano środki w wysokości 597.635,- zł, w tym: zadania zlecone to kwota 339.657,- zł. Wykonanie wyniosło kwotę 596.536,- zł, co stanowi 99,82% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 299.536,- zł, w tym: ? płace i pochodne 242.751,- zł, ? pozostałe wydatki ? 56.785,- zł, w tym m.in.: czynsz za lokal - 21.495,- zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.

746,- zł, opłaty pocztowe - 6.52,- zł, akcesoria komputerowe - 4.400,- zł. - opracowania geodezyjne i kartograficzne ? 40.000,- zł, wykonano podział działek ? 9.000,- zł oraz wykonano wektorową mapę zasadniczą dla Gminy wiejskiej Lubawa ? 31.000,- zł. - przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium ? 522,- zł, - wydatki niewygasające ? 256.478,- zł. VII. DZIAŁ 750 ? ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 7.801.277,- zł w tym: wydatki majątkowe 292.000,- zł. Wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 6.685.031,- zł, co stanowi 85,69% planu, w tym wydatki majątkowe wykonane w wysokości 140.307,- zł, co stanowi 48,05% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: 1) Urzędy Wojewódzkie ? plan 395.603,- zł, wykonanie 379.836,-zł, co stanowi 96,01% planu. Środki te zostały przeznaczone na: - płace i pochodne ? 371.776,- zł, - pozostałe wydatki ? 8.060,- zł, w tym: odpis na ZFŚS - 7.335,- zł. Powyższe zadanie zostało sfinansowane z dotacji na zadania zlecone ? 214.851,- zł oraz dochodów własnych powiatu ? 164.985,- zł.

2) Urzędy Marszałkowskie ? plan 5.640,- zł, wykonanie 5.640,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli. 3) Koszty funkcjonowania Rady Powiatu - plan 285.813,- zł, wykonanie 230.786,- zł, co stanowi 80,75% planu. Środki te zostały przeznaczone na: - diety radnych ? 179.098,- zł, - składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i innych podmiotów, w których powiat jest członkiem ? 24.522,- zł, - pozostałe wydatki ? 27.166,- zł. 4) Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego ? plan 6.989.745,- zł, wykonanie 5.980.185,- zł, co stanowi 85,56% planu. Wydatki bieżące na plan 6.697.745,-zł zostały wykonane w wysokości 5.839.878,- zł, co stanowi 87,19% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - płace i pochodne ? 3.985.178,- zł, - remonty bieżące ? 33.246,- zł, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu i oprogramowania - 31.839,- zł oraz naprawy środków transportu - 1.407,- zł, - pozostałe wydatki ? 1.821.454,- zł, w tym m.in.: ? zakup druków komunikacyjnych ? 589.654,- zł, ? zakup drobnego wyposażenia ? 60.026,- zł, ? zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody ? 172.311,- zł, ? usługi pocztowe ? 101.635,- zł, ? wykonanie tablic rejestracyjnych ? 244.109,- zł, ? sprzątanie pomieszczeń biurowych ? 51.925,- zł, ? pozostałe koszty utrzymania budynku ? 59.120,- zł, ? rozmowy telefoniczne i inne opłaty telekomunikacyjne (Wydział Komunikacji) ? 90.281,- zł, ? delegacje służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów ? 35.349,- zł, ? szkolenia pracowników ? 36.962,- zł, ? odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ? 87.329,- zł, ? akcesoria komputerowe, programy, licencje, tonery, tusze ? 87.149,- zł, ? materiały biurowe ? 50.894,- zł, ? pozostałe wydatki ? 154.710,- zł. 5) Działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej ? plan 24.429,- zł (zadania zlecone), wykonanie 24.429,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na: - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych ? 15.650,- zł, - wynagrodzenia komisji lekarskiej ? 7.000,- zł, - pozostałe wydatki ? 1.779,- zł. 6) Promocja powiatu i pozostała działalność ? plan 78.047,- zł, wykonanie 64.155,- zł, co stanowi 82,2% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na: - zakup materiałów promocyjnych ? 15.799,- zł, - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań ? 10.800,- zł, - wyjazd Młodzieżowej Rady Powiatu do powiatu partnerskiego w Niemczech ? 10.607,- zł oraz pobyt młodzieży z powiatu Hof w powiecie iławskim, - pobyt delegacji przedstawicieli powiatu Hof w powiecie iławskim ? 18.914,- zł, - pozostałe wydatki ? 8.035,- zł.

VIII. DZIAŁ 753 ? URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw przeznaczono środki w wysokości 19.925,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 19.150,- zł, co stanowi 96,11% planu. IX. DZIAŁ 754 - DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane środki na rok 2010 wynoszą kwotę 3.368.803,-zł w tym zadania zlecone 3.197.104,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.323.713,- zł, co stanowi 98,66% planu. Przeznaczenie środków wydatkowanych w roku 2010: I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Planowane środki budżetowe na ochronę przeciwpożarową wynoszą 3.303.764,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 3.303.764,- zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatkowanie ww. kwoty przedstawia się następująco: 1) W ramach zadań zleconych m.in.: - płace i pochodne ? 2.291.463,- zł, - remonty bieżące ? 36.875,- zł, w tym m.in.: ? remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia ? 15.372,- zł, ? konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia ? 12.

605,- zł, ? pozostałe konserwacje ? 8.898,- zł. - pozostałe wydatki ? 868.766,- zł, w tym m.in.: ? pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, nagrody uznaniowe) ? 148.000,- zł, ? opłaty telekomunikacyjne, Internet - 18.910,- zł, ? wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń funkcjonariuszy (równoważniki za brak lokalu i remont lokalu, gratyfikacje urlopowe i dopłata do wypoczynku, szkolenia) ? 172.619,- zł, ? ekwiwalenty za umundurowanie ? 86.700,- zł, ? materiały pędne i smary ? 57.097,- zł, ? materiały i wyposażenie specjalistyczne ? 78.557,- zł, ? materiały do konserwacji i remontów ? 85.085,- zł, ? zakup energii (elektryczna, gaz, woda) ? 93.299,- zł, ? badania okresowe i profilaktyczne ? 22.812,- zł, ? usługi w zakresie szkolenia i edukacji ? 16.403,- zł, ? usługi komunalne ? 9.706,- zł. 2) W ramach zadań własnych na plan w wysokości 106.660,- zł wykonanie wyniosło 106.660,- zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne ? 12.795,- zł. Wydatki bieżące w kwocie 93.865,- zł zostały przeznaczone m.in. na: - bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego ? 42.001,- zł, - Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym ? 5.159,- zł, - remont garaży (zakup materiałów) ? 45.000,- zł.

II. Zadania z zakresu obrony cywilnej Na planowane środki w wysokości 11.800,- zł wykonanie wyniosło 2.216,- zł, co stanowi 18,78% planu. Kwotę powyższą w ramach wydatków bieżących przeznaczono na zakup czasopism fachowych z zakresu obrony cywilnej, szkolenia pracowników oraz zakup tonerów. III. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Na ww. zadania zaplanowano środki w wysokości 4.000,- zł, wykonanie wyniosło 4.000,- zł, co stanowi 100% planu. Środki powyższe przekazano na realizację zadania ?Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przebywającym turystom?. IV. Zarządzanie kryzysowe Na planowane środki w wysokości 48.239,- zł, wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 12.733,- zł, co stanowi 26,4% planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące potrzeby ? wynagrodzenia i pochodne - 8.227,- zł, usługi telekomunikacyjne ? 3.458,- zł, odpis na ZFŚS ? 1.048,- zł. X. DZIAŁ 756 ? DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na zadania realizowane w powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.583,- zł, wykonanie wyniosło 565,- zł, co stanowi 15,77% planu. Powyższe środki przeznaczono na zwrot opłaty za kartę pojazdu łącznie z odsetkami na podstawie wyroku sądowego. XI. DZIAŁ 757 ? OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.200.000,- zł, wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 1.149.904,- zł, co stanowi 95,83% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na opłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. XII. DZIAŁ 801 ? OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 ? EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową połączono zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 39.924.670,- zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.883.577,- zł. Wykonanie wydatków za rok 2010 wyniosło kwotę 39.320.421,- zł, co stanowi 98,49% planu, w tym: - wydatki inwestycyjne 3.796.528,- zł, co stanowi 97,75% planu, - wydatki bieżące 35.523.893,- zł, co stanowi 98,56% planu. Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco: 1) Szkoły podstawowe specjalne ? plan 2.201.926,- zł, wykonanie 2.193.216,- zł, tj. 99,6% planu, 2) Gimnazja ? plan 670.799,- zł, wykonanie 649.596,- zł, tj. 96,84% planu,

3) Gimnazja specjalne ? plan 1.327.330,- zł, wykonanie 1.319.226,- zł, tj. 99,39% planu, 4) Licea ogólnokształcące ? plan 7.388.257,wykonanie 7.304.052,- zł, tj. 98,86% planu, zł,

? ? ? ? ? ?

5) Licea profilowane ? plan 106.810,-zł, wykonanie 106.810,-zł, tj. 100,0% planu, 6) Szkoły zawodowe ? plan 18.269.553,- zł, wykonanie 17.965.527,- zł, tj. 98,34% planu, 7) Szkoły zawodowe specjalne ? plan 1.512.208,- zł, wykonanie 1.510.055,- zł, tj. 99,86% planu, 8) Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego ? plan 2.196.259,-zł, wykonanie 2.161.757,-zł, tj. 98,43% planu, 9) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ? plan 200.091,- zł, wykonanie 190.700,- zł, tj. 95,31% planu, 10) Stołówki szkolne ? plan 1.509.802,- zł, wykonanie 1.458.868,- zł, tj. 96,63% planu, 11) Świetlice szkolne ? plan 122.870,- zł, wykonanie 121.824,- zł, tj. 99,15% planu, 12) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) ? plan 964.916,- zł, wykonanie 962.

374,- zł, tj. 99,74% planu, 13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ? plan 828.674,- zł, wykonanie 814.169,- zł, tj. 98,25% planu, 14) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS) ? plan 540.199,- zł, wykonanie 536.612,- zł, tj. 99,34% planu, 15) Internaty i bursy szkolne ? plan 1.488.509,- zł, wykonanie 1.467.476,- zł, tj. 98,59% planu, 16) Pomoc materialna dla uczniów ? plan 85.800,- zł, wykonanie 60.000,- zł, tj. 69,93% planu, 17) Szkolne Schronisko Młodzieżowe ? plan 20.114,- zł, wykonanie 19.268,- zł, tj. 95,79% planu, 18) Pozostała działalność ? plan 490.553,- zł, wykonanie 478.892,- zł, tj. 97,62% planu, w tym: odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów ? plan 250.152,- zł, wykonanie 250.144, tj. 99,99% planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 35.524.075,- zł zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań: - wynagrodzenia i pochodne ? 27.993.249,- zł, co stanowi 78,80% wykonanych wydatków bieżących, - remonty bieżące ? 342.635,- zł, - dotacje dla szkół niepublicznych ? 1.264.147,- zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.924.044,- zł zostały przeznaczone m.in. na: ? odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ? 1.637.809,- zł, ? wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ? 239.599,- zł, w tym m.in. dopłata do czesnego 88.543,- zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 58.883,- zł, fundusz zdrowotny - 52.514,- zł, ? zużycie energii ? 1.638.277,- zł, w tym: energia cieplna - 1.135.201,- zł, energia elektryczna 445.509,- zł, woda - 44.590,- zł, gaz - 12.977,- zł,

? ? ? ?

zakup środków czystości ? 92.945,- zł, zakup materiałów gospodarczych i do remontu ? 149.194,- zł, zakup wyposażenia ? 236.167,- zł, zakup artykułów żywnościowych do stołówek ? 609.024,- zł, wydatki związane z utrzymaniem czystości i opłaty za odprowadzenie ścieków ? 180.574,- zł, materiały biurowe, prasa i druki, akcesoria komputerowe ? 197.465,- zł, zakup opału i paliwa ? 113.910,- zł, szkolenia pracowników ? 94.423,- zł, wypłacane stypendia dla uczniów ? 60.000,- zł, dotacje przekazane innym jednostkom ? 800,- zł.

W ramach środków budżetowych, jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty: Zespół Szkół w Suszu ? ogólna kwota 17.936,- zł, w tym: - remonty dachów ? 10.680,- zł, - remont i naprawy sprzętu i samochodów ? 6.799,- zł, - remonty centrali telefonicznej ? 457,- zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie ? ogólna kwota 42.600,- zł, w tym: - remont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych ? 6.678,- zł, - malowanie pomieszczeń ? 14.723,- zł, - drobne remonty i naprawy sprzętu ? 8.317,- zł, - naprawa elewacji ? 8.370,- zł, - naprawa samochodu ? 3.554,- zł, - remont stołówki ? 958,- zł. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ? ogólna kwota 24.727,- zł, w tym: - remont instalacji elektrycznej w szkole i internacie ? 5.198,- zł, - wymiana okien w internacie ? 4.742,- zł, - bieżące remonty i konserwacje ? 11.986,- zł, - przeglądy i serwisy ? 2.801,- zł. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach ? ogólna kwota 3.486,- zł, w tym: - remonty bieżące ? 1.409,- zł, - naprawa pojazdów i sprzętu ? 2.077,- zł. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie ? ogólna kwota 8.004,- zł, w tym: - konserwacja i naprawa urządzeń ? 3.002,- zł, - aktualizacja studium wykonalności ? 5.002,- zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie ? ogólna kwota 143,- zł w tym: - konserwacja kserokopiarki ? 143,- zł. Zespół Szkół w Lubawie ? ogólna kwota 151.817,- zł, w tym: - remont dachu i elewacja budynku ? 149.824,- zł, - bieżące remonty sprzętu ? 1.993,- zł. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie ? ogólna kwota 49.302,- zł, w tym: - remont dachu ? 22.307,- zł, - bieżące naprawy sprzętu i samochodu ? 6.817,- zł, - remont suszarni ? 6.978,- zł, - ocieplenie budynku internatu ? 11.388,- zł, - pozostałe remonty i konserwacje ? 1.812,- zł. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ? ogólna kwota 44.323,- zł, w tym:

- remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej ? 2.216,- zł, - remont WC chłopców ? 22.050,- zł, - naprawa pokrycia dachu ? 4.293,- zł, - projekt rewitalizacji ? 8.906,- zł, - projekt budowy i przebudowa kanalizacji ? 6.100,- zł, - pozostałe naprawy i konserwacje ? 758,- zł. W 2010 r. na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 1.264.147,- zł, co stanowi 89,43% środków planowanych (1.413.584,- zł). Środki te wydatkowano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie ? 42.870,- zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie - 245.393,- zł, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ? 119.203,- zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu ? 18.733,- zł, ?ALFA? Studium Policealne w Iławie ? 20.721,- zł, Policealne Studium Medyczne w Iławie ? 817.

227,- zł. Ze środków otrzymanych dodatkowo z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Kapitał Ludzki realizowany był program ?Mów i działaj?? na kwotę 153.016,-zł. Program realizowany był przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Z powyższych środków zostały wypłacone wynagrodzenia i pochodne (110.989,- zł), zakupiono pomoce dydaktyczne (17.290,- zł) oraz pozostałe koszty realizacji programu (24.737,- zł). Ponadto otrzymano dotację z budżetu miasta Iława w kwocie 45.087,- zł z przeznaczeniem na: ? dofinansowanie orkiestry dętej przy ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ? 11.993,- zł, ? zadania w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjnosportowych w zakresie żeglarstwa ? 33.094,- zł. Placówki oświatowe dysponowały rachunkami dochodów własnych, które zostały omówione w dalszej części. XIII. DZIAŁ 851? OCHRONA ZDROWIA Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 2.246.731,- zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło kwotę 2.233.827,- zł, co stanowi 99,42% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: 1) Szpitale ogólne - plan 41.423,- zł, wykonanie 40.471,- zł, co stanowi 97,70% planu. Środki te wykorzystano na wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 2.199.808,- zł, wykonanie 2.187.856,- zł, co stanowi 99,46% planu. Środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki: - Powiatowy Urząd Pracy ? 2.186.545,- zł, - Dom Pomocy Społecznej w Suszu ? 1.217,- zł, - Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach ? 94,- zł. 3) Pozostała działalność ? plan 5.500,- zł, wykonanie 5.500,- zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, tj. 1) ?Jak zachować zdrowe serce?, 2) ?Profilaktyka raka piersi?, 3) ?Udzielenie pierwszej pomocy?.

XIV. DZIAŁ 753 - FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH DZIAŁ 852 ? POMOC SPOŁECZNA Na zadania finansowane z powyższych działów w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 10.396.382,- zł, w tym: wydatki inwestycyjne 90.000,- zł, wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 10.160.277,- zł, co stanowi 97,73% wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano następujące zadania: 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 1.441.285,- zł, wykonanie 1.397.266,- zł, co stanowi 96,95% planu. Środki te wydatkowano na: a) bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ?SŁONECZKO? w Zalewie w kwocie 96.180,- zł, w tym: - płace i pochodne ? 80.117,- zł, - remonty bieżące ? 2.371,- zł (usługi serwisowe komputera, usługi malarskie), - pozostałe wydatki ? 13.692,- zł, w tym m.in.: odpis na ZFŚS ? 2.838,- zł, szkolenia ? 1.539,- zł, b) świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki w kwocie 20.556,- zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie (2 osoby) ? kwota 8.235,- zł oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie (1 osoba) ? kwota 600,- zł, c) dotacje celowe na utrzymanie dzieci w innych powiatach - kwota 1.251.394,- zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach przebywało 45 dzieci pochodzących z powiatu iławskiego, d) dotacje przekazane na dofinansowanie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach w kwocie 9.860,- zł oraz Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy ? 10.441,- zł. 2. Domy Pomocy Społecznej ? plan 5.592.446,- zł, wykonanie 5.560.527,- zł, co stanowi 99,43% planu. Środki te wydatkowano na: a) wydatki majątkowe ? 82.449,- zł, b) wydatki bieżące ? 5.478.078,- zł, w tym m.in.: - płace i pochodne ? 3.416.470,- zł, - remonty bieżące ? 205.803,- zł, w tym: 1) Dom Pomocy Społecznej w Suszu - 65.146,- zł, w tym: ? montaż dodatkowego przystanku windy ? 16.470,- zł, ? izolacja fundamentów ? 6.853,- zł, ? konserwacja sprzętu p. poż. oraz wymiana hydrantów ? 20.191,- zł, ? konserwacja urządzeń ? 14.616,- zł, ? naprawa pralnic ? 5.207,- zł, ? pozostałe naprawy ? 1.809,- zł. 2) Dom Pomocy Społecznej w Lubawie ? 140.657,-zł przeznaczono na: ? naprawa urządzeń i maszyn ? 4.047,- zł, ? konserwacja urządzeń mechanicznych i gazowych ? 10.522,- zł, ? remonty bieżące - 126.088,- zł, w tym: - prace remontowe związane z dostosowaniem budynku w Iławie do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych ? 82.671,- zł, - naprawa schodów w budynku w Lubawie ? 29.900,- zł, - pozostałe drobne remonty ? 13.517,- zł. - pozostałe wydatki ? 1.855.805,- zł, w tym: m.in. zakup żywności - 483.056,- zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu - 435.315,- zł, środki czystości, piorące i higieny osobistej 87.003,- zł, materiały gospodarcze i do remontów bieżących - 74.906,- zł, doposażenie pomieszczeń - 150.181,- zł, usługi pralnicze - 75.428,- zł, wywóz

nieczystości, usługi kanalizacyjne i utylizacja odpadów, usługi kominiarskie - 84.385,- zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 152.704,- zł, pościel, bielizna, odzież, buty ? 19.253,- zł, paliwo i utrzymanie samochodów ? 47.054,- zł. Średni koszt miesięcznego utrzymania jednego mieszkańca domu pomocy w 2010 roku wyniósł: - DPS Lubawa ? 2.438,07 zł, - DPS Susz ? 2.644,09 zł. Średnia odpłatność mieszkańców za pobyt w placówkach wyniosła: - DPS Lubawa ? 648,35 zł, - DPS Susz ? 610,56 zł. 3. Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie ? planowano środki w wysokości 456.000,- zł, wykonanie na 31 grudnia 2010 r. wyniosło kwotę 425.166,- zł, co stanowi 93,24% planu. Wydatki bieżące w wysokości 425.166,- zł, zostały przeznaczone na: - płace i pochodne ? 302.611,- zł, - remonty bieżące ? 1.088,- zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki i instalacji elektrycznej), - pozostałe wydatki ? 121.467,- zł, w tym: m.in.: zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody - 30.000,- zł, wyjazdy uczestników na imprezy, wycieczki itp. 21.801,- zł, zakup materiałów do terapii - 17.699,- zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.906,- zł, zakup wyposażenia - 7.647,- zł, akcesoria komputerowe - 10.000,- zł. 4. Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych ? zaplanowane środki na rok 2010 wynoszą kwotę 2.140.488,- zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło 2.050.608,- zł, co stanowi 95,80% planu. Powyższe środki przeznaczono na: - wypłatę zasiłków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych ? 1.551.213,- zł (206 dzieci), - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej ? 25.720,- zł, (16 dzieci) - wynagrodzenie i pochodne zawodowych rodzin zastępczych ? 128.374,- zł, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ? 132.972,- zł, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 21.411,- zł (5 osób), - pomoc rzeczowa na zagospodarowanie ? 44.878,- zł (10 osób), - dotacje przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a pochodzące z powiatu iławskiego ? 146.040,- zł. 5. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ? zaplanowano środki w wysokości 634.043,- zł, wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 613.601,- zł, co stanowi 96,73%. Powyższe środki wydatkowano na: - wynagrodzenie i pochodne ? 427.390,- zł, - remonty bieżące ? 12.083,- zł, w tym: adaptacja hali na pomieszczenia biurowe - 6.440,- zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 922,- zł, adaptacja pomieszczeń na archiwum ? 4.721,- zł, - pozostałe wydatki ? 174.128,- zł, w tym m.in.: ? publikacje i materiały biurowe ? 9.039,- zł, ? eksploatacja samochodu ? 9.236,- zł, ? zakup wyposażenia ? 7.076,- zł,

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody ? 19.213,- zł, usługi pocztowe ? 24.803,- zł, sprzątanie pomieszczeń ? 10.065,- zł, przeglądy i usługi serwisowe ? 5.595,- zł, usługi prawne ? 16.104,- zł, elewacje budynku (uzupełnienie) ? 3.025,- zł, usługi komunalne ? 2.403,- zł, usługi telekomunikacyjne ? 7.145,- zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.693,- zł szkolenia pracowników - 3.972,- zł akcesoria komputerowe ? 13.792,- zł.

6. Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej, poradnictwo specjalistyczne i mieszkania chronione zostały zaplanowane środki w wysokości 74.110,- zł, wykonanie wyniosło 55.368,- zł, co stanowi 74,71% planu. Środki powyższe przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne ? 37.738,- zł, - pozostałe wydatki ? 18.742,- zł, w tym m.in.: koszty utrzymania mieszkań chronionych ? 8.855,- zł, pomoc psychologiczna ? 7.200,- zł. 7. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ? w ramach tego zadania realizowany był program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, którego wartość wyniosła 13.500,- zł. Ponadto, ze środków uzyskanych z budżetu państwa w wysokości 31.683,- zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program z zakresu ?Opieki nad dzieckiem i rodziną? pod nazwą ?Pedagog i trener rodziny?. XV. DZIAŁ 853 ? POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 3.898.602,- zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło kwotę 3.821.794,- zł, co stanowi 98,03% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: Działalność: 1. Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie ? zaplanowano środki w wysokości 2.867.606,- zł, wykonanie 2.818.916,- zł, co stanowi 98,3% planu, z tego: a) wydatki majątkowe ? 95.278,- zł, b) wydatki bieżące ? 2.723.638,- zł, w tym: - płace i pochodne ? 2.270.929,- zł, - remonty bieżące ? 47.736,- zł, w tym m.in.: wykonanie sygnalizacji alarmowej - 5.572,- zł, konserwacja sprzętu i urządzeń - 5.

125,- zł, remont filii w Lubawie - 10.300,- zł oraz w Zalewie - 3.774,- zł, przeniesienie i instalacja telefonów stacjonarnych 4.015,- zł, wymiana rynien i remont kanalizacji 9.571,- zł, wymiana okien w archiwum - 3.282,- zł, - pozostałe wydatki ? 404.973,- zł, w tym m.in.: materiały biurowe, czasopisma, prasa - 33.094,- zł, zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody 77.591,- zł, sprzątanie Filii w Suszu, Kisielicach i Klubu Pracy - 38.210,- zł, najem pomieszczeń w Iławie, Lubawie, Suszu i Kisielicach - 46.185,- zł, wywóz nieczystości - 2.291,- zł, obsługa prawna 17.594,- zł, przeprowadzka do nowej siedziby 15.006,- zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 65.820,- zł. 2. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wys. 197.280,- zł, wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 197.280,- zł,

co stanowi 100% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone za dofinansowanie: - WTZ w Iławie ? 90.270,- zł, - WTZ w Lubawie ? 49.320,- zł, - WTZ w Suszu ? 56.046,- zł, - WTZ w Ostródzie ? 1.644,- zł 3. Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z dniem 1 lipca 2010 roku rozpoczął działalność Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na działalność tego Zespołu przekazano środki w wysokości 150.538,- zł, które przeznaczono m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne ? 66.378,- zł, - wynagrodzenia lekarzy ? orzecznictwo ? 56.590,- zł, - zakup materiałów i wyposażenia ? 9.972,- zł, - pozostałe wydatki ? 17.598,- zł w tym m.in. usługi pocztowe ? 8.948,- zł, usługi prawne 2.440,- zł, akcesoria komputerowe ? 3.135,- zł. W ramach pozostałej działalności realizowane były programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Kapitału Ludzkiego. Na planowaną kwotę 683.111,- zł, wykonanie wyniosło 655.060,- zł, co stanowi 95,90% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia i pochodne ? 464.687,- zł, - pozostałe wydatki ? 190.373,- zł. Programy te były realizowane w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu: 1. Urząd Pracy w Iławie ? wartość programu ? 110.312,- zł, 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie ? wartość programu ? 197.001,- zł, 3. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie ? wartość programu ? 42.145,- zł, 4. Zespół Szkół w Lubawie ? wartość programu ? 86.535,- zł, 5. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie ? wartość programu ? 45.272,- zł, 6. Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Iławie ? wartość programu ? 73.854,- zł, 7. Z.S. im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie ? wartość programu ? 99.941,- zł. XVI. DZIAŁ 900 ? GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W ramach tego działu finansowane były zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na planowaną kwotę w wysokości 149.085,- zł, wykorzystano kwotę 84.355,- zł, co stanowi 56,58% planu. Środki powyższe zostały wykorzystane m.in. na: - wydatki związane z promocją akcji ?Czyste Jeziora i Rzeki? ? kwota 9.126,- zł, - dotacja przekazana gminie miejskiej Iława ? 15.000,- zł, - szkolenia pracowników ? 4.350,- zł, - prenumerata i aktualizacja czasopism ? 3.870,- zł, - wydanie kalendarza na rok 2011 ? 17.950,- zł, - zakup klimatyzatorów ? 13.176,- zł, - zakup toreb ekologicznych ? 5.000,- zł, - pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska ? 15.883,- zł. XVII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 81.150,- zł, wykonanie za rok 2010 r. wyniosło kwotę 80.912,- zł, co stanowi 99,7% planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1) dotację na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej ? 54.000,- zł, 2) dotacje przekazane na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym ? 17.650,- zł, 3) pozostałe wydatki ? 9.262,- zł, w tym m.in.: nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochrony dóbr kultury - 2.000,- zł, zakup nagród dla laureatów konkursów ? 5.342,- zł, wydatki związane z organizacją imprez ? 1.920,- zł. XVIII. DZIAŁ 926 ? KULTURA FIZYCZNA W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 49.500,- zł, wykonanie za rok 2010 wyniosło 49.063,- zł, co stanowi 99,12%. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na: 1) organizacje i współfinansowanie imprez sportoworekreacyjnych zleconych w ramach konkursów ofert ? 31.000,- zł. 2) nagrody dla sportowców i trenerów za szczególne osiągnięcia w sporcie ? 4.500,- zł, 3) zakup pucharów, medali, odznaczeń, nagród ? 13.563,- zł. III. WYDATKI MAJĄTKOWE W budżecie powiatu na 2010 rok planowane wydatki majątkowe wynoszą 18.093.536,- zł, co stanowi 20% planu. Wykonanie za rok 2010 wyniosło kwotę 17.706.864,- zł, co stanowi 97,86% planowanych wydatków majątkowych. W ramach wydatkowanych środków realizowane były następujące zadania: a) w zakresie dróg powiatowych kwotę ogółem w wysokości 13.

469.346,- zł, przeznaczono na: 1) modernizacja drogi powiatowej LubawaRumienica, odcinek długości 5,75 km, realizowanej w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych poniesione nakłady ? 1.237.721,- zł, 2) przebudowa drogi powiatowej Kałduny-RożentalWałdyki ? odcinek długości 4,86 km realizowanej w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, poniesione nakłady 1.049.404,- zł, 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1329N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i Zalewska ? współfinansowana z RPO WM 2007-2013 poniesione nakłady 7.962.311,- zł, 4) budowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Wiejskiej w Iławie - 234.324,- zł (I etap), 5) przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budową parkingów - poniesione nakłady 1.326.820,- zł ? inwestycja została zakończona, 6) przebudowa drogi powiatowej OgrodzieniecGardzień na odcinku Ogrodzieniec-Trupel ? poniesione nakłady ? 1.503.073,- zł 7) przebudowa drogi Iława-Wikielec wraz z budową ścieżki rowerowej - 18.300 (opracowano dokumentację), 8) przebudowa drogi Gierłoż-Zielkowo-Byszwałd w m. Byszwałd - 3.660,- zł (aktualizacja dokumentacji), 9) ustawienie wiaty na zatoce autobusowej ul. Andersa w Iławie ? 14.829,- zł, 10) wydatki niewygasające ? 84.044,- zł, 11) zakupy inwestycyjne ? 4.860,- zł (zakup centrali telefonicznej) 12) partycypacja w kosztach infrastruktury portowej ? 30.000,- zł, b) w zakresie turystyki środki w wysokości 110.161,- zł przeznaczono na współfinansowanie projektu ?Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego?, c) w zakresie administracji publicznej ? 140.307,- zł przeznaczono na:

przebudowę pomieszczeń po PUP na potrzeby Wydziału Komunikacji ? 135.488,- zł, - zakup sprzętu komputerowego ? 4.819,- zł d) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ? kwotę 12.795,- zł przeznaczono na zakup laptopa (8.000,- zł) oraz odkurzacza do zbierania mieszanin olejowo-wodnych (4.795,- zł), e) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 3.796.528,- zł przeznaczono na: kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (2.744.868,- zł), modernizację bazy CKP ? 1.039.066,- zł oraz zakup zmywarki (ZPSz-W), zmywarko - wyparzarki (ZS Lubawa), f) w zakresie pomocy społecznej kwotę 82.449,- zł przeznaczono na modernizację budynku DPS Susz ? dostosowanie do obowiązujących standardów, g) w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej kwotę 95.278,- zł przeznaczono na adaptację garażu na archiwum (10.000,- zł) oraz zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Urzędu Pracy w Iławie. IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zgodnie z art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) w powiecie iławskim funkcjonowały rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach: 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie 4. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie 5. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie 6. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie 7. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 8. Zespół Szkól Rolniczych w Kisielicach 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 10. Zespół Szkół w Lubawie Na dzień 31 grudnia 2010 roku rachunki dochodów własnych funkcjonowały w dziesięciu jednostkach budżetowych. Dochody i wydatki poszczególnych rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 3 ?Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.? Ogólny plan dochodów wynosi 869.214,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 828.704,- zł, co stanowi 95,34% planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1.216.125,- zł, wykonanie na 31 grudnia 2010 r. wyniosło 1.175.614,- zł, co stanowi 96,67% planu. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Dochody - plan 91.480,-zł, wykonanie 64.207,- zł, co stanowi 70,19% planu. Powyższe wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi ? 58.054,-zł, odsetek bankowych ? 1.389,-zł oraz dzierżawy gruntu w pasie drogowym ? 4.764,-zł. Wydatki - plan 111.487,- zł, wykonanie 84.214,- zł, co stanowi 75,54% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone m.in. na: - zakup znaków drogowych ? 43.695,- zł, - remont zatoki autobusowej w Rakowicach ? 23.349,- zł, - budowa zatoki autobusowej na ul. Lipowy Dwór w Iławie ? 16.835,- zł.

-

Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2010 wynosi kwotę 0,- zł. 2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie Dochody ? plan 45.168,- zł, wykonanie 35.514,- zł, co stanowi 78,63% planu.

Powyższe wpływy pochodziły ze świadczonych usług (remontowo-budowlane, przeprowadzonych szkoleń Technolog Robót Wykończeniowych i Murarz ? Tynkarz) kwota 34.763,- zł, oraz odsetek bankowych ? 751,- zł. Wydatki ? plan 111.402,- zł, wykonanie 101.748,- zł, co stanowi 91,33% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ? 31.049,- zł, - zakup materiałów i inne wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń ? 25.393,- zł, - zakup materiałów i cyklinowanie podłóg w sali konferencyjnej ? 3.032,- zł, - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia ? 3.962,- zł, - zakup wyposażenia ? 31.172,- zł, - pozostałe wydatki ? 7.140,- zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł. 3. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie Dochody ? plan 17.830,- zł, wykonanie 17.868,- zł, co stanowi 100,21% planu. Powyższe wpływy pochodziły z odpłatności za turnus rehabilitacyjny ? 7.854,- zł, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę komunikacyjną ? 3.909,- zł, otrzymane darowizny - 1.500,- zł, odsetki bankowe ? 437,- zł, pozostałe dochody ? 4.168,- zł. Wydatki ? plan 34.040,- zł, wykonanie 34.078,- zł, co stanowi 100,11% planu. Kwotę powyższa przeznaczono na: - opłatę turnusu rehabilitacyjnego ? 10.111,- zł, - zakup materiałów do remontów bieżących ? 1.829,- zł, - zakup maszyny do sprzątania ? 14.109,- zł - zakup zmywarko - wyparzarki ? 4.560,- zł - pozostałe wydatki ? 3.469,- zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł. 4. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie Dochody - plan 116.502,- zł wykonanie 116.595,- zł, co stanowi 100,08% planu. Powyższe wpływy pochodziły z wpłat za noclegi i wyżywienie ? 92.683,- zł, darowizny pieniężne ? 21.123,- zł, odsetki bankowe ? 2.530,- zł, pozostałe - 259,- zł. Wydatki ? plan 159.439,- zł, wykonanie 159.532,- zł, co stanowi 100,06% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne ? 5.882,- zł, - zakup żywności ? 23.026,- zł, - zakup materiałów do remontu ? 16.485,- zł, - wyposażenie ? 40.495,- zł, - materiały dla uczniów ? 7.017,- zł, - pomoce dydaktyczne ? 3.117,- zł, - ocieplenie internatu ? 8.160,- zł, - akcesoria komputerowe ? 10.500,- zł, - podatek VAT ? 5.921,- zł, - zakup pralko - wirówki ? 11.102,- zł, - pozostałe wydatki ? 27.827,- zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł. 5. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie Dochody - plan 352.780,- zł, wykonanie 355.468,- zł, co stanowi 100,76% planu. Powyższe wpływy pochodziły z następujących źródeł: - wpłaty za wyżywienie i noclegi ? 345.782,- zł, - darowizny pieniężne ? 6.020,- zł, - pozostałe wpływy ? 3.666,- zł.

Wydatki ? plan 369.750,- zł, wykonanie 372.438,- zł, co stanowi 100,73% planu. Środki powyższe zostały wydatkowane na: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ? 49.543,- zł, - środki żywności ? 93.210,- zł, - materiały do remontu i inne ? 48.808,- zł, - wyposażenie ? 44.757,- zł, - środki czystości ? 9.490,- zł, - usługi komunalne ? 8.179,- zł, - zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody ? 43.338,- zł, - zakup usług remontowych ? 44.047,- zł, w tym: ? adaptacja pomieszczeń na siłownię ? 17.070,- zł, ? remont posadzki i ścian w szkole II piętro ? 16.958,- zł, ? remont pokoi w internacie ? 2.032,- zł, ? bieżące naprawy sprzętu ? 7.987,- zł - pozostałe ? 31.066,- zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł. 6. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie Dochody ? plan 5.566,- zł, wykonanie 5.356,- zł, co stanowi 96,23% planu. Wpływy powyższe pochodziły z wykonywania usług (wydawanie duplikatów dokumentów) ? 4.918,- zł oraz odsetki bankowe ? 437,- zł. Wydatki ? plan 23.939,- zł, wykonanie 23.728,- zł, co stanowi 99,12% planu. Środki powyższe zostały wykorzystane m. in. na: - zakup świadectw i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów ? 2.941,- zł, - zakup mebli ? 9.000,- zł - zakup pomocy dydaktycznych ? 9.534,- zł, - remont instalacji elektrycznej ? 2.001,- zł Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł. 7. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach Dochody ? plan 21.200,- zł, wykonanie 18.994,- zł, co stanowi 89,59% planu. Środki powyższe pochodziły z odpłatności za wydane duplikaty świadectw i noclegi ? 513,- zł oraz z tytułu naliczonych odsetek bankowych ? 1.469,- zł, odszkodowanie od ubezpieczonych za powstałą szkodę - 4.272,- zł, wpłata za noclegi 11.940,- zł, pozostałe - 800,- zł. Wydatki - plan 89.049,- zł, wykonanie 86.843,- zł, co stanowi 97,52% planu. Ww. środki zostały wydatkowane na: - remont hali w warsztatach szkolnych oraz w innych pomieszczeniach ? 69.191,- zł, - remonty bieżące i zakup materiałów do remontu ? 11.617,- zł, - pozostałe ? 6.035,- zł. Stan środków pieniężnych na 31.

12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł. 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie Dochody ? plan 215.188,- zł, wykonanie 212.192,- zł, co stanowi 98,61% planu. Wpływy powyższe pochodziły z następujących źródeł: - zakwaterowanie wychowanków w internacie - 22.715,- zł, - zimowisko, obozy i kolonie dla dzieci ? 178.882,- zł, - wpływy z wynajmu ? 5.863,- zł, - odsetki bankowe ? 1.541,- zł, - duplikaty świadectw i legitymacji ? 814,- zł, - odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego ? 2.377,- zł. Wydatki - plan 307.325,- zł, wykonanie 304.329,- zł, co stanowi 99,03% planu. Ww. środki zostały wydatkowane m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ? 51.406,- zł, - wykonanie instalacji oddymiającej w budynku internatu ? 51.985,- zł, - termomodernizacja budynku internatu ? 71.433,- zł,

- konserwacja parkietu na sali gimnastycznej ? 16.810,- zł, - pozostałe remonty ? 2.688,- zł, - zakup środków żywności na Kolonie ? 55.998,- zł, - materiały do remontów i gospodarcze ? 6.836,- zł, - wyposażenie ? 22.966,- zł, - środki czystości ? 4.584,- zł - zużycie energii i usługi komunalne ? 12.576,- zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł.

9. Zespół Szkół w Lubawie Dochody ? plan 3.500,- zł, wykonanie 2.511,- zł, co stanowi 71,74% planu. Wpływy powyższe pochodziły z: - odszkodowania za zbite szyby ? 698,- zł, - wpływy za noclegi ? 400,- zł, - otrzymane darowizny ? 1.313,- zł, - odsetki bankowe ? 100,- zł. Wydatki ? plan 9.682,- zł, wykonanie 8.693,- zł, co stanowi 89,78% planu. Ww. środki wykorzystano m.in. na: - zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w konkursach ? 5.750,- zł, - wyjazd uczniów na IX Mistrzostwa Polski Szkół Piłki Nożnej ? 2.100,- zł, - składka na rzecz Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce ? 600,- zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi kwotę 0,- zł. V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Przy trzech jednostkach budżetowych do dnia 31 grudnia 2010 r. funkcjonowały gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji. Ogólny plan przychodów został ustalony na kwotę 4.381.000,- zł, wykonanie za 2010 r. wyniosło kwotę 4.179.084,- zł, co stanowi 95,39% planu. Wykonanie planu za rok 2010 w poszczególnych gospodarstwach przedstawia się następująco: 1) Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie Przychody - plan 1.120.000,- zł, wykonanie 551.934,- zł, co stanowi 49,28% planu. Wpływy te pochodzą ze sprzedaży usług ? 534.580,- zł, odsetek bankowych - 15.510,- zł oraz sprzedaży środka trwałego - 1.844,- zł. Wydatki ? plan 1.119.292,- zł, wykonanie 1.157.646,- zł, co stanowi 103,43% planu. Kwota powyższa została przeznaczona na sfinansowanie: - płac pochodnych oraz wynagrodzeń bezosobowych ? 300.275,- zł, - remonty bieżące - 258.022,- zł, w tym: remonty samochodów 16.550,- zł, remont narzędzi 2.188,- zł, remont pomieszczeń ? 239.284,- zł, - pozostałe wydatki 599.349,- zł, w tym: ? zakup materiałów związanych ze świadczonymi usługami ? 324.985,- zł, ? zakup paliwa ? 18.290,- zł, ? zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody ? 46.862,- zł, ? odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ? 9.431,- zł, ? pozostałe wydatki i rozliczenia ? 199.781,- zł. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi kwotę 364.578,- zł, w tym: środki pieniężne ? 0,- zł, należności - 50.167,- zł, pozostałe środki obrotowe ? 314.411,- zł, zobowiązania ? 0,- zł. 2) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Iławie

Przychody - plan 58.000,- zł, wykonanie 59.205,- zł, co stanowi 102,08% planu. Wpływy powyższe pochodzą z następujących źródeł: - przychody w wynajmu ? 4.530,- zł, - wpływy z usług warsztatowych ? 46.803,- zł, - nieodpłatna robocizna uczniów ? 7.238,- zł, - odsetki bankowe ? 634,- zł. Wydatki - plan 72.986,- zł, wykonanie 81.189,- zł, co stanowi 111,24% planu. Kwota powyższa została wydatkowana m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne ? 36.999,- zł, - zużycie energii elektrycznej i gazu ? 9.074,- zł, - pozostałe wydatki ? 35.116,- zł, w tym: ? zakup materiałów i wyposażenia ? 12.512,- zł, w tym: materiały bezpośrednie do produkcji ? 9.681,- zł, materiały wydziałowe ? 2.831,- zł, ? pozostałe wydatki i rozliczenia ? 19.712,- zł, w tym m.in.: nieodpłatna robocizna uczniów ? 7.053,- zł, ? zakup usług telefonii stacjonarnej ? 927,- zł, ? odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ? 1.965,- zł. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi kwotę 5.206,- zł, w tym: środki pieniężne 0,- zł, należności ? 3.256,- zł, pozostałe środki obrotowe ? 2.792,- zł, zobowiązania ? 842,- zł. 3) Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach Przychody - plan 3.203.000,- zł, wykonanie 3.567.946,- zł, co stanowi 111,39% planu. Główne źródła przychodów to m.

in.: - wpływy ze sprzedaży ? 2.363.408,- zł, w tym: mleko - 892.938,- zł, trzody chlewnej - 715.470,- zł, bydła - 167.632,- zł, oraz produkcji roślinnej ? 587.368,- zł, - wpływy z usług ? 14.492,- zł, - dopłaty bezpośrednie ? 788.138,- zł, - zwrot akcyzy za olej napędowy ? 35.783,- zł, - pokrycie amortyzacji ? 132.525,- zł, - zwiększenie zapasów ? 168.268,- zł, - inne dopłaty i płatności ? 60.820,- zł, - pozostałe wpłaty ? 4.511,- zł. Wydatki ? plan 3.203.000,- zł, wykonanie 2.664.598,- zł, co stanowi 83,19% planu. Kwotę powyższą przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków: - płace, pochodne i wynagrodzenia bezosobowe ? 817.367,- zł, - remonty bieżące ? 10.840,- zł, - pozostałe wydatki ? 1.836.391,- zł, w tym m.in.: ? zakup pasz ? 481.895,- zł, ? zakup nasion i sadzeniaków ? 71.352,- zł, ? zakup nawozów ? 296.908,- zł, ? zakup paliwa ? 207.872,- zł, ? zakup środków ochrony roślin ? 156.404,- zł, ? zakup części zamiennych i materiałów budowlanych ? 98.169,- zł, ? zakup leków i materiałów medycznych ? 33.300,- zł, ? zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody ? 99.595,- zł, ? usługi weterynaryjne, inseminacji i hodowli zwierząt i rolnicze ? 79.397,- zł, ? pokrycie amortyzacji ? 132.525,- zł, ? różne opłaty i składki ? 30.612,- zł, ? odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ? 22.853,- zł, ? pozostałe koszty ? 125.409,- zł. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1.234.771-, zł, w tym: środki pieniężne ? 0,- zł, należności 481.164,- zł, pozostałe środki obrotowe ? 753.607,- zł, zobowiązania ? 0,- zł.

VI. FUNDUSZE CELOWE Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 520.000,- zł, wykonanie na 31 grudnia 2010 r. wyniosło 571.485,- zł, co stanowi 109,9% planu. Wpływy dotyczą świadczonych usług przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w wysokości 536.816,-zł, kar i grzywien - 2.794,- zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ? 10.000,- zł oraz odsetek bankowych ? 19.859,- zł, inne zwiększenia ? 2.016,- zł. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.049.253,- zł do 31 grudnia 2010 r. wykorzystano 421.388,- zł, co stanowi 40,16% planu. Powyższą kwotę wykorzystano na: - przelewy Centralnego i Wojewódzkiego F.G.Z.G. i K. ? 114.888,- zł, - założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy miejsko-wiejskiej Kisielice obszar wiejski ? 11.613,- zł, oraz Susz obszar wiejski II etap ? 12.484,- zł, - wykonanie wektorowej mapy zasadniczej dla miasta Susz ? 77.575,- zł, Kisielice ? 38.879,- zł oraz gminy wiejskiej Iława ? 23.900,- zł, - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 10.792,- zł, - zakup wyposażenia ? 6.861,- zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka ? 40.406,- zł, - szkolenia pracowników ? 2.849,- zł, - zakup licencji, oprogramowania, akcesoriów komputerowych ? 48.322,- zł, - zakup sprzętu komputerowego ? 32.819,- zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 r. wynosi 149,- zł, w tym: środki pieniężne ? 0,- zł, należności 149,- zł, zobowiązania ? 0,- zł. VII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2010 rok należy stwierdzić, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 90.585.616,- zł, co stanowi 103,09% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 100% w wysokości 73.240.373,- zł, co stanowi 100,07% planu, natomiast dochody własne zostały wykonane w wysokości 15.814.422,- zł, co stanowi 103,77% planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to m. in.: ? opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę ? 129.131,- zł, ? opłaty za prowadzone kursy przez ODZ o kwotę ? 32.120,- zł, ? udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę ? 104.132,- zł, ? odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę ? 50.443,- zł, ? udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa ? 153.891,- zł, ? pozostałe dochody - 584.477,- zł, w tym: środki pochodzące z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 451.345,- zł. Nie wykonano w pełni m. in. wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia powiatu w wysokości 489.398,- zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 186.960,- zł.

2. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 87.644.746,- zł, co stanowi 96,94% planu, w tym: a) wydatki bieżące ? 69.937.882,- zł, co stanowi 96,71% planu rocznego, b) wydatki majątkowe ? 17.706.864,- zł, co stanowi 97,86% planu rocznego. Struktura wydatków poniesionych na wykonywane w ramach poszczególnych przedstawia się następująco: zadania działów

- utrzymanie dróg ? 34.984,- zł, - pozostałe działy ? 304.736,- zł. Rok 2010 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.940.870,- zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego po zmianach 2.540.222,- zł. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku wobec banków wynosi 25.134.384,- zł. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty w latach 2004-2010 w łącznej kwocie 25.133.542,- zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 842,- zł. W roku 2010 został zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę 4.967.857,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W wyniku rozliczenia dochodów, wydatków oraz kredytów bankowych na dzień 31.12.2010 roku pozostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.540.585,- zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów z lat poprzednich. Rozchody budżetu powiatu w roku 2010 wyniosły kwotę 6.061.731,- zł i stanowiły spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2003-2009. W ocenie Zarządu Powiatu rok 2010 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one 20,2% poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 17.706.864,- zł. Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2010 były: - dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, - przeprowadzone remonty Domu Pomocy Społecznej w Suszu przyczyniły się do uzyskania wymaganego standardu, - przebudowa w Iławie, ul. Nar
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.15

  uchwała nr XLIII/274/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.49

  zarządzenie nr 4/2012 Starosty Iławskiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu iławskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLV/286/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.15

  uchwała nr XLIII/277/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Iławskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  zarządzenie nr 54 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.332.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  zarządzenie nr 30/11 Burmistrza Jezioran z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Grunwald z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr RG.0007.69.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.