Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

Tytuł:

uchwała nr IX/249/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Miejska w Elblagu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 213 pozycja: 2998
Hasła:nieruchomości - gospodarka nieruchomościami

2999

UCHWAŁA Nr IX/249/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 i z 2009 r. Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. 21, poz. 109 i z 2011 r. Nr 187, poz. 1110), Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVI/575/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego Nr 33, poz. 665) wprowadza się następującą zmianę: w § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: ?7. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za przekształcenie jednorazowo.?


§ 2. Do spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia niniejszej uchwały, stosuje się przepisy tej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Jerzy Wcisła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2209

  uchwała nr XVII/366/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.707

  uchwała nr LII/1089/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

  uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1905

  uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr Nr IX/240/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w Elblągu ? Część Zachodnia

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr IX/239/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część II

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr IX/238/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany południowego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr IX/232/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr IX/228/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.