Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

Tytuł:

uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Powiatu Braniewskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 617
Hasła:kultura fizyczna - stypendia i nagrody sportowe

617

UCHWAŁA Nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: § 1. Zawodnikowi tj. osobie fizycznej uprawiającej określoną dyscyplinę sportu może być przyznane stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, finansowane ze środków budżetu Powiatu Braniewskiego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. § 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe oraz: 1) mają stałe zameldowanie Braniewskiego, na terenie Powiatu


4) klub sportowy, w którym zrzeszony jest zawodnik. 2. Złożenie wniosku przyznaniem stypendium. nie jest równoznaczne z

§ 4. 1. Wnioski o stypendium należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, w terminie do dnia 31 stycznia w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym zawodnik uzyskał wysokie osiągnięcie sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 2. W roku 2011 wnioski można składać do dnia 20 marca 2011 r. 3. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku: 1) złożenia go po terminie, 2) braków formalnych. § 5. Wniosek (załącznik do niniejszej uchwały) powinien zawierać: 1. dane osobowe zawodnika, 2. dane zgłaszającego, 3. udokumentowane dane o osiągnięciach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych, 4. plan startów i przygotowań sportowych na czas przyznania stypendium, 5. zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie Powiatu Braniewskiego. § 6. 1. Planowana kwota na stypendia sportowe zatwierdzona jest corocznie przez Radę Powiatu Braniewskiego w uchwale budżetowej. 2. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu, w składzie: 1) przedstawiciel Zarządu Powiatu, jako przewodniczący, 2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Braniewskiego, 3) przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu. 3. Zarząd powołuje komisję stypendialną na okres 4 lat, jednakże każdorazowo kadencja jej wygasa z

2) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu, 3) godnie reprezentują Powiat Braniewski, 4) nie pobierają stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub innego samorządu terytorialnego, 5) w roku, w którym składany jest wniosek ukończyli 13 lat a nie ukończyli 25 roku życia i są uczniami lub studentami. 2. Za wysokie wyniki sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc od 1 do 5 we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. 3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 4. Warunki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach drużynowych. § 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu w Powiecie Braniewskim, 2) związki sportowe lub organizacje zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, 3) trener/instruktor.

końcem roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja Rady Powiatu Braniewskiego. 4. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący. 5. Decyzję o przyznaniu stypendium, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Powiatu Braniewskiego, osiągnięty wynik oraz w ramach posiadanych środków, Zarząd Powiatu podejmuje do dnia 31 marca danego roku. 6. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. § 7. 1. Stypendium sportowe przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym złożenie wniosku. 2. Wysokość stypendium uzależniona jest od miejsca zajętego w zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, zaplanowanych środków w budżecie powiatu oraz od ilości wniosków. 3. Stypendium nie może wynosić mniej niż 200 zł miesięcznie i jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 4. Jedna osoba może otrzymywać jedno stypendium. 5. Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. § 8. 1. Stypendium przyznawane jest zawodnikom, o których mowa w § 2 w tym dla osób niepełnosprawnych. 2. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań. 3. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Powiatu Braniewskiego. § 9. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach: 1) zawodnik jest czasowo (ponad 2 miesiące) niezdolny do startów lub treningów, 2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego, 3) zawodnik czasowo zaprzestał startów lub treningów. 2. Wypłatę wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust.1.

3. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny, od najbliższego terminu płatności. § 10. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 1. zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów, 2. zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów, 3.


zawodnik został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 4. zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego, 5. zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Powiatu lub klubu sportowego, 6. zawodnik odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę, 7. zawodnik w trakcie otrzymywania stypendium zmieni miejsce zameldowania poza Powiat Braniewski, 8. uzyskał stypendium sportowe pochodzące z innych źródeł. § 11. 1. Organ wnioskujący lub zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zarząd Powiatu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium. 2. Zarząd Powiatu wstrzymuje lub cofa stypendium na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy. § 12. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego wstrzymania lub cofnięcia traktuje się jako świadczenie wypłacone nienależnie i podlega zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe. § 13. Wręczenie okolicznościowego dyplomu odbywa się podczas sesji Rady Powiatu Braniewskiego lub podczas ważnych uroczystości powiatowych. § 14. Traci moc Uchwała Nr XLI/222/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendiów Sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Winicjusz Sokół

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO POWIATU BRANIEWSKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM

I. Dane zawodnika: 1. imię i nazwisko:.................................................................................................................................................................. 2. data i miejsce urodzenia:.................................................................................................................................................... 3. adres zameldowania na pobyt stały................................................................................................................................... 4. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania)............................................................................................. 5. telefon kontaktowy:............................................................................................................................................................. 6. szkoła/uczelnia................................................................................................................................................................... 7. NIP..................................................................................................................................................................................... 8. nazwa i numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki: ............................................................................................................................................................................................... 9. Nazwa klubu sportowego................................................................................................................................................... 10. adres................................................................................................................................................................................ 11. telefon/fax/e-mail.............................................................................................................................................................. II. Wnioskodawca:.................................................................................................................................................................. III. Informacja o osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium sportowe:

Lp. 1 2 3 4 Nazwa imprezy Data Dyscyplina Konkurencja Wynik

IV. Uzasadnienie: ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................


........................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. V. Otrzymywane dotychczas stypendia-podać rok, wysokość i czas na jaki zostało przyznane: ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. VI. Wykaz załączników: 1) Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Powiatu Braniewskiego. 2) Udokumentowane osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym (potwierdzone za zgodność z oryginałem). Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych. 3) Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego zawodnika). 4) Plan startów i przygotowań sportowych na czas przyznania stypendium.

data:.................................

.............................................................

(podpis/pieczątka wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium (ustawa z dnia 29 08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Oświadczam, że znam regulamin przyzwania stypendium i zobowiązuję się go przestrzegać. Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej. Data:................................. ..................................................................

(czytelny podpis kandydata do stypendium)

1. Opinia komisji stypendialnej............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................

data:.............................................

.......................................................................

Przewodniczący komisji stypendialnej /podpis/

2. Opinia Zarządu Powiatu Braniewskiego: 1. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu...............................................................pozytywnie opiniuje wniosek i przyznaje stypendium na czas.............................................................. miesięcy, w okresie od..................................... do.......................................w wysokości............................................. 2. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu................................................................. negatywnie opiniuje wniosek.

Data:.............................................................. * niepotrzebne skreślić

....................................................................

Przewodniczący Zarządu /podpis, pieczątka/
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.717.6138

  uchwała nr LVI/382/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144

  uchwała nr XVI/149/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.1781

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Gminy Korczyna z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.256

  uchwała nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV- 36/2011 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu, określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Starosty Kraśnickiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/38/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/63/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/62/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie?, przy ulicy Żbiczej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.35

  zarządzenie nr 99/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.35

  obwieszczenie Starosty Ełckiego z dnia 11 marca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej Domu Św. Faustyny ?Pomocna Dłoń? Caritas Diecezji Ełckiej w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.