Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

Tytuł:

uchwała nr Nr V/51/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Powiatu Braniewskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 619
Hasła:boiska

619

UCHWAŁA Nr V/51/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Winicjusz Sokół

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko - Orlik 2012? przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


Załącznik do uchwały Nr V/51/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 r. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko-ORLIK 2012? przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko-Orlik 2012?. 2. Administratorem kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko-Orlik 2012? jest Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 4. Kompleks sportowy czynny jest dla wszystkich chętnych: a) poniedziałek-piątek w godz. .............. 8.00-20.00 b) sobota w godz. .................................. 10.00-20.00 niedziela w godz. ............................... 10.00-20.00 5. W ramach godzin opisanych w pkt 4 planuje się, że z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i innych szkół, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z animatorem sportu i pod nadzorem właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania fizycznego, który prowadzi zajęcia. 6. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z kompleksu boisk, zatwierdzony bezpośrednio przed tymi okresami przez Administratora. 7. Zajęcia sportowe odbywające się w kompleksie boisk sportowych koordynuje pełniący dyżur animator sportu, z wyłączeniem zajęć opisanych w pkt 5. 8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może zabronić korzystania z obiektu. 9. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco koordynuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych za pośrednictwem animatora sportu, nadzorującego funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie dyżur. 10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk u animatora sportu. 11. Administrator, za pośrednictwem animatora sportu, zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą. 12. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne. 13. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 14. Osoby korzystające z boiska: 1) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych, 2) obowiązane są do wpisywania sie do rejestru użytkowników, prowadzonego przez animatora sportu. 15. Osoby prowadzące zajęcia w ramach godzin wychowania fizycznego, o których mowa w pkt 5 są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 16. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów odbywających się w kompleksie boisk sportowych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada: trener, instruktor, animator sportu, 17. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z

małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego. 18. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 19. Sprzęt sportowy (słupki i siatki do piłki siatkowej) wydaje za pokwitowaniem animator sportu. Korzystający po skończonych zajęciach zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt. 20. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego animatorowi sportu. 21. Dyrektor ZSB w Braniewie ma prawo do zmiany terminarza lub odwołania zajęć, informując o tym zainteresowanych. 22. Kluby sportowe z terenu Powiatu Braniewskiego mogą korzystać z kompleksu boisk na warunkach określonych w niniejszym regulaminie po uprzednim zarezerwowaniu terminów u animatora sportu w zakresie pozwalającym na proporcjonalne korzystanie z boisk przez wszystkie zainteresowane kluby. 23. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: 1) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego, 2) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych i plastikowych korkach oraz kolcach, 3) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie odpowiadającego przeznaczeniu boisk, np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp. 4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

6) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 7) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 9) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opiekuna, 10) wprowadzania zwierząt, niszczenia roślinności. 24. Animator sportu w zależności od sytuacji ma prawo: 1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju. 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 3) nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły, 4) wezwać straż miejską, policję. 25. Ustala się dni, w których kompleks boisk sportowych będzie nieczynny: 1) 1 listopada 2) 11 listopada 3) 24-26 grudnia 4) 1 stycznia 5) 6 stycznia 6) Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 7) Wielkanoc, 8) inne dni ustalone przez administratora obiektu. 26. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania. do

27. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do administratora kompleksu sportowego. 28. Każdy korzystający z kompleksu boisk jest zobowiązany do zapoznania sie z Regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.555

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ?Moje Boisko - Orlik 2012? należącego do Gminy Sławoborze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/87/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.972

  uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Lipka z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie Regulamin korzystania z kompleksu boisk ?Moje Boisko ORLIK 2012? przy Zespole Szkół w Lipce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.1906

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Bliznem

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/43/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/38/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/63/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/62/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie?, przy ulicy Żbiczej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.