Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

Tytuł:

uchwała nr V/19/3/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 listopada 2010 (Nr XXXV/201/52/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy w Płośnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 625
Hasła:podatek od nieruchomości

625

UCHWAŁA Nr V/19/3/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 listopada 2010 (Nr XXXV/201/52/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 214/2010 z 29 grudnia 2010 r. poz. 2907) w § 1 ust. 1, pkt 7 otrzymuje brzmienie: od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 2 udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m powierzchni użytkowej,?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 01 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Gminy Maria Sobieraj


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 1) 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613; Nr 96, poz. 620) zarządza się co następuje: § 1. W uchwale Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 listopada 2010 (Nr XXXV/201/52/2010) w sprawie ____________

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.53

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 15 marca 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Płośnicy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/25/9/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca Statut Gminy Płośnica.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.33

  uchwała nr XIII/98/82/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca Statut Gminy Płośnica.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.40

  uchwała nr XIII/88/72/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr IX/62/46/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/12/2004 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabyciu

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr I/7/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr I/5/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na terenie gminy Pasłęk, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr I/4/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grunwald

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: Ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.