Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

Tytuł:

uchwała nr V/25/9/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca Statut Gminy Płośnica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy w Płośnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 628
Hasła:statuty - gmin

628

UCHWAŁA Nr V/25/9/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniająca Statut Gminy Płośnica.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje: § 1. W statucie Gminy Płośnica stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/196/47/2010 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Płośnica /Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2010 r. Nr 191, poz. 2440/ wprowadza się następujące zmiany:


1. w Załączniku nr 4 - Regulamin Rady Gminy w rozdziale IV - § 12 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: ?Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy", - § 12.3. lit. c otrzymuje brzmienie: ?Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej", - § 15 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: ?szkoły i przedszkola: zagadnienia wychowawcze, organizacyjne i finansowe?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Maria Sobieraj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.33

  uchwała nr XIII/98/82/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca Statut Gminy Płośnica.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  porozumienie nr PS-V.5230.8.17.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 listopada 2011r. zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Płośnica zmieniające Porozumienie Nr PS-V.5230.8.17.2011 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Płośnica zawarte w dniu 18 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.40

  uchwała nr XIII/88/72/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.32

  uchwała nr XIII/93/77/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.13

  uchwała nr XV/114/7/2012 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/21/5/2011 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/20/4/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/19/3/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 listopada 2010 (Nr XXXV/201/52/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr I/7/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr I/5/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na terenie gminy Pasłęk, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.