Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

Tytuł:

uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Markusy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Gminy Markusy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1032
Hasła:oświata - regulaminy wynagradzania nauczycieli

1032

UCHWAŁA Nr II/12/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Markusy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.), Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Zieliński

Załącznik do uchwały nr II/12/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 24 marca 2011 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ ORAZ PRZYZNAWANIA DODATKÓW I INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA DLA NAUCZYCIELI I. Wynagrodzenie zasadnicze. § 1. Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli określi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli. II. Dodatek motywacyjny. § 2. 1. Dodatek nauczycielom za: motywacyjny przyznaje się 4. Wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok. 6. Cofnięcie prawa do dodatku może nastąpić w trybie art. 42 Kodeksu Pracy. 7. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po upływie okresu umożliwiającego ocenę jego pracy. 8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel powiadamiany jest na piśmie. 9. Dodatek motywacyjny wypłaca w terminie wypłaty wynagrodzenia. III. Dodatek funkcyjny. § 3. 1. Przyznaje się dodatki funkcyjne: 1) Dyrektorowi szkoły w wysokości 1100 zł. 2) Zastępcy dyrektora szkoły do 450 zł. 3) Kierownikom świetlic szkolnych do 400 zł. się z góry, l) aktywną realizację zadań statutowych szkoły.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego może wynosić od 0% do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem ust. 1. 3. Na dodatki motywacyjne przyznaje się 3% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w danej szkole.

1) osiągnięcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności : a) uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników egzaminów, testów i sprawdzianów oraz sukcesów w konkursach, zawodach i olimpiadach, b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów oraz współpracę z rodzicami, c) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów i szkoły, szczególnie dzieci potrzebujących opieki, d) jakość świadczonej pracy z uwzględnieniem obowiązkowości, frekwencji i przygotowania do zajęć, e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie własnego warsztatu pracy, f) dbałość o estetykę i sprawność pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i urządzeń, g) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, h) przestrzeganie dyscypliny pracy i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, i) udział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych, j) udział w pracach komisji szkolnych, opiekę nad organizacjami szkolnymi, k) przygotowywanie wewnętrznych form doskonalenia zawodowego,

4) Wychowawcom klas w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych w kwocie 70 zł, wychowawcom klas w gimnazjum w kwocie 80 zł. 5) Opiekunom stażu w kwocie 50 zł. 2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym powierzono mu obowiązki a w przypadku powierzenia obowiązków w trakcie miesiąca, od pierwszego dnia następnego miesiąca . 3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, w których nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 4. Dodatki funkcyjne dla zastępców dyrektorów szkół i kierowników świetlic ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę zakres obowiązków. 5. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry, w terminach wypłat wynagrodzeń. IV. Dodatek za wysługę lat. § 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że nie może on przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek za wysługę lat przyznaje: a) dyrektorom szkoły ? organ prowadzący, b)nauczycielom ? dyrektor szkoły. 3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminach wypłat wynagrodzeń. 4. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w pełnej wysokości w czasie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego. Nie jest wliczany do podstaw wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. V. Dodatek za warunki pracy. § 5. Nauczycielowi prowadzącemu indywidualne nauczanie dziecka poza szkołą przyznaje się dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. § 6. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu i przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 5. Za faktycznie przepracowane godziny zajęć uważa się także godziny, w których nauczyciel nie mógł pracować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. § 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy uzależniony od liczby członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uprawnionym nauczycielem wypłacany co miesiąc w wysokości: 1) dla 1 osoby - 83,00 zł 2) dla 2 osób - 111,00 zł 3) dla 3 osób - 138,00 zł 4) dla 4 i więcej osób - 166,00 zł. 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego za pracę na terenie wiejskim, zgodnie z Kartą Nauczyciela. 3. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski wypłaca się w pełnej wysokości w czasie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego i urlopu na poratowanie zdrowia. Wyżej wymienione dodatki nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3622

  uchwała nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

 • DZ. URZ. 2011.80.873

  uchwała nr 21/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków

 • DZ. URZ. 2009.164.1452

  uchwała nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 • DZ. URZ. 2009.297.2255

  uchwała nr XXIX/125/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce

 • DZ. URZ. 2009.66.888

  uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Składniki najniższego wynagrodzenia

  Najniższe wynagrodzenie za pracę wynosi 760 zł. W zakładzie obowiązują dodatkowe składniki wynagradzania: za pracę na II zmianie, za pracę w godzinach nadliczbowych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/ 29/2011 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr IV/7/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.61

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Kiwity z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.