Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

Tytuł:

uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010 r. Nr L/209/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Gminy Godkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1035
Hasła:podatek od nieruchomości

1035

UCHWAŁA Nr VII/27/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010 r. Nr L/209/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475) Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010 r. Nr L/209/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości § 1 ust. 2 pkt d otrzymuje brzmienie ?związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 2 udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m od powierzchni użytkowej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ela Krystyna Jankowiak

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XV/58/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w gminie Godkowo na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr L/209/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.4.

  uchwała nr XXXVIII/159/2009 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XV/57/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Miasto Szczytno ?? kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na wykonanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie gminy Reszel

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Markusy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/ 29/2011 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.