Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

Tytuł:

uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Gminy Godkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1036
Hasła:podatki - pozostałe zagadnienia

1036

UCHWAŁA Nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 747; Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 , Nr 216 poz. 1826, Dz. U. Z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 179 poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr 245 poz. 1775 , NR 249 poz. 1825, Dz. U. z 2008 r. Nr 116. poz. 730, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wzory formularzy deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości podatek rolny Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.


POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

i podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Państwowe w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. § 2. Ustala się wzór formularza informacji niezbędnej do wymiaru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego składanego przez osoby fizyczne w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo. § 4. Traci moc uchwała Nr XIX/109/2004 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 listopada 2004 r w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz Uchwała Nr XXX/146/2005 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczący Rady Gminy Ela Krystyna Jankowiak

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Nr dokumentu

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Termin składania: Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc ? rok) ......................... C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię ** 9. Identyfikator REGON 10. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 12. Imię ojca

13. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 15. Województwo 17. Gmina 21. Miejscowość 18. Ulica 22. Kod pocztowy

16. Powiat 19. Nr domu 23. Poczta 20. Nr lokalu

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Podstawa opodatkowania Stawka podatku w m2 (ha) z dokładnością do 1 m2 zł, gr E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związane z prowadzeniem działalności 24. 25. gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów m2 i budynków 2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne 27. 28. retencyjne lub elektrowni wodnych 1) , ha , 3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na 30. 31. prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2 , 4. Wykorzystywane na cele letniskowe 33 34 m2 E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Podstawa opodatkowania Stawka podatku w m2 zł, gr 1. Budynki mieszkalne - ogółem 36. 37. m2 - od 1,40 do 2,20 m w tym (zaliczyć 50% powierzchni) kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości: 2.


Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem: - od 1,40 do 2,20 m w tym (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 2,20 m kondygnacji o wysokości: 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem - od 1,40 do 2,20 m w tym (zaliczyć 50% powierzchni) kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości: 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty 39. 40. 41. m2 44. m 45. m2 46. m2 49. 50. 51. m2 m2 52. 47.

2

Kwota podatku zł, 26. , 29. , 32. gr

, 35

Kwota podatku zł, gr 38. ,

,

m2 m2 42. 43.

,

,

48.

,

,

53.

udzielających tych świadczeń - ogółem - od 1,40 do 2,20 m w tym (zaliczyć 50% powierzchni) kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości: 5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem - od 1,40 do 2,20 m w tym (zaliczyć 50% powierzchni) kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości: 6. Pozostałe wykorzystywane na garaże w tym - od 1,40 do 2,20 m kondygnacji (zaliczyć 50% powierzchni) o wysokości: - powyżej 2,20 m 7. Pozostałe wykorzystywane na cele letniskowe w tym - od 1,40 do 2,20 m kondygnacji (zaliczyć 50% powierzchni o wysokości - powyżej 2,20 m

m2 54. m 55. 56. m2 59. 60. 61 64 65 66 69 70 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 67 62

2

,

,

m2 57. 58.

,

,

63

68

m2 E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł Stawka podatku zł 1. Budowle 71. zł F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***) Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3. G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 75. Liczba załączników ZN-1/A 72. , % 74. 73.

Kwota podatku zł, gr ,

76. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 77. Imię 78. Nazwisko 79. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 80. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 81. Uwagi organu podatkowego 82. Data (dzień - miesiąc - rok) 83. Podpis przyjmującego formularz

2)

Niepotrzebne skreślić.

***) Pouczenie W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

ZN-1/A

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1

1. Nr załącznika

B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 6.Nazwa pełna * / Nazwisko ** 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

8. Identyfikator REGON

9. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 10.Położenie nieruchomości (adres) Podągi C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 11. Rodzaj własności 12.Rodzaj posiadania samoistnego 1. własność 2. współwłasność 1. posiadanie 2. współposiadanie 13. Rodzaj użytkowania 14. Rodzaj posiadania zależnego 1. użytkowanie wieczyste 2. współużytkowanie wieczyste 1. posiadanie 2. współposiadanie C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1) 15. Działki 16. Budynki 17. Lokale C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 18. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 7650

1)

19. Nazwa sądu Sąd Rejonowy w Braniewie


Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika ZN-1/B

Nr dokumentu

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 4. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 6. Identyfikator REGON 7. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Grunty Budynki lub ich części Tytuł prawny zwolnienia powierzchnia w m2 powierzchnia użytkowa w m2 Art. 7 ust. 1 8 9 10 pkt 1 ? budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępnienia licencjonowanym przewoźnikom kolejowym, lub są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom lub b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom lub c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm pkt 1a grunty i budynki i budowle kolejowe pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków ? do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego- nie dłużej niż 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym ? z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, działalność której mowa w przepisach o transporcie kolejowym Art. 7 ust. 1 11 12 13 pkt 2 ? budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty 2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską pozyskane na potrzeby rozwoju poru lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu , położone w granicach portów i przystani morskich- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie- nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską Art. 7 ust. 1 pkt 3 ? budynki, budowle i zajęte pod nie grunty 14 15 16 na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego Art. 7 ust. 1 pkt 4 ? budynki gospodarcze lub ich części: 17 18 19 a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

Budowle wartość w zł

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej Art. 7 ust. 1 pkt 5 ? nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży Art. 7 ust. 1 pkt 6 ? grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Art. 7 ust. 1 pkt 7 ? grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych Art. 7 ust. 1 pkt 8 ? grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody Art.7 ust.1 8a będące własnością Skarbu państwa; grunty pokryte wodami jezior o ciągłym, dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte na sztuczne zbiorniki wodne Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe Art. 7 ust.

1 pkt 10 ? grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Art. 7 ust. 1 pkt 11 ? grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Art. 7 ust. 1 pkt 12 ? budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grub wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności zakresie sprzedaży produktów lub grub produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 15.09.2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm), zgodnie z jej aktem założycielskim. Art. 7 ust. 1 pkt 14 ? nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Art. 7 ust. 2 pkt 1 ? uczelnie zwolnione, nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą Art. 7 ust. 2 pkt 2 ? publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową Art. 7 ust. 2 pkt 3 ? instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN w odniesieniu do nieruchomości lub ich części , które są niezbędne do realizacji zadań , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o PAN ( Dz. U. Nr 96 poz. 619) zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą Art. 7 ust. 2 pkt 4 ? prowadzących zakłady pracy chronionej spełniających warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia

20

21

22

23

24

25

26 29

27 30

28 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

40

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407, Nr 217. poz. 1427, Nr 226 poz. 1475) lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem- zajętych nas prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunki , o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej Art. 7 ust. 2 pkt 5 ? instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą Art.7 ust. 2 pkt 5a przedsiębiorców o statusie centrum badawczo ? rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych Art. 7 ust. 2 pkt 6 ? Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą Na podstawie Uchwały Rady Gminy Godkowo (wymienić podstawę prawną) Na podstawie Uchwały Rady Gminy Godkowo (wymienić podstawę prawną): Na podstawie Uchwały Rady Gminy Godkowo (wymienić podstawę prawną): Inne zwolnienia nie wymienione wyżej (wymienić podstawę prawną) Inne zwolnienia nie wymienione wyżej (wymienić podstawę prawną)

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 77 80 83 86

75 78 81 84 87

76 79 82 85 88

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

3. Rok

Podstawa prawna: Składający:

Termin składania: Miejsce składania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc ? rok) ........................ C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię ** 10. Identyfikator REGON 11. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 13. Imię ojca D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 18. Gmina 22. Miejscowość 19. Ulica 23. Kod pocztowy

14. Imię matki

17. Powiat 20. Nr domu 24. Poczta 21. Nr lokalu

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE ? NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1. GRUNTY ORNE Klasa Powierzchnia w ha Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) a b c 25. 26. I , , 27. 28. II , , 29. 30. IIIa , , 31. 32. IIIb , , 33. 34. IVa , , 35. 36. IVb , , E.2. ŁĄKI I PASTWISKA 37. 38. I , , 39. 40. II , , 41. 42. III , , 43. 44. IV , , E.3. SADY 45. 46. I , , 47. 48. II , , III 49. 50. IIIa , , 51. 52. IIIb , , IV 53. 54. IVa , , 55. 56. IVb , , E.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI ? grunty orne 57. 58. I , , 59. 60. II , , 61. 62. IIIa , , 63. 64. IIIb , , 65. 66. IVa , , 67. 68. IVb , , E.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI ? łąki i pastwiska Klasa Powierzchnia w ha 1) Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) 69. 70. I , ,

II III IV

71. , 73. , 75. ,

72. , 74. , 76. , 78. , 80. , , 82. , , 84. , , 86. , , 88. , ,

E.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne 77. I II IIIa IIIb IVa 79. 81. 83. 85. 87.

IVb , E.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska 89. 90. I , 91. 92. II , 93. 94. III , 95. 96. IV , E.8. ROWY - grunty orne 97. 98. I , 99. 100. II , 101. 102. IIIa , 103. 104. IIIb , 105. 106. IVa , 107. 108. IVb , E.9. ROWY- łąki i pastwiska 109. 110. I , 111. 112. II , 113. 114. III , 115. 116. IV , E.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ 117. Powierzchnia w ha , E.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 118. 1,0 E.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- inne gatunki ryb 119. 120. 0,20 , E.13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE 121. Powierzchnia w ha (Suma z części od E.1 do E.12 kol.a) 122. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (Suma z części od E.1 do E.12 kol. c) , F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych Należy wpisać powierzchnie z poz.122. Stawka podatku Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych ***)

, , , ,

, ,

, , , ,

, , , ,

,

,

,

123. zł, 124. zł gr

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 125. Powierzchnia w ha 126. 127. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***) , zł, gr zł

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 128. Liczba załączników ZR-1/A 129. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 130. Imię 131. Nazwisko 132. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 133. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 134. Uwagi organu podatkowego 135. Data (dzień - miesiąc - rok) 136. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).

1) 2)

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DR-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 8. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL ** 3. Nr załącznika

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 10. Położenie nieruchomości (adres)

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 11. Rodzaj własności 1. własność 2. współwłasność 13. Rodzaj użytkowania 1. użytkowanie wieczyste 2. współużytkowanie wieczyste C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 2. Działki C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 16. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

12. Rodzaj posiadania samoistnego 1. posiadanie 2. współposiadanie 14. Rodzaj posiadania zależnego 1. posiadanie 2. współposiadanie

17. Nazwa sądu

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

3. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

4. Nr dokumentu

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DR-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 7. Identyfikator REGON 8. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Powierzchnia w ha Tytuł prawny zwolnienia fizycznych 1) Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz 9. , Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych 10. , Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej 11. , Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały 12. zniszczone wskutek robót drenarskich , Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie 13. już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha , W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia 14. Ulga (zaznaczyć właściwy kwadrat) 75% 50% Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków 15. , W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia 16. Ulga (zaznaczyć właściwy kwadrat) 75% 50% Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 17. , W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć 18. Ulga właściwy kwadrat) 75% 50% Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 19. , Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne 20. , Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę 21. , Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach 22. , Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i 23.

utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 24. produkcyjnych , Art. 12. ust. 2 pkt 1 - uczelnie 25. , Art. 12. ust. 2 pkt 2 ? publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 26. prowadzące je organy w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową , Art. 12. ust. 2 pkt 3 ? instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowej PAN, w odniesieniu do gruntów, 27. które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o PAN , (Dz. U. Nr 96 poz. 619)

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzących zakłady pracy chronionej spełniających warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407, Nr 217. poz. 1427, Nr 226 poz. 1475) lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych nas prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej Art. 12 ust. 2 pkt 5 instytuty badawcze

5.

,

6. ,

Art. 12 ust. 2 pkt 5a - przedsiębiorców statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzanych badań i prac rozwojowych Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów 30 rodzinnych ogrodów działkowych D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Tytuł prawny ulgi Art. 13 ust. 1 ? ulga inwestycyjna 31. tak Art. 13a ust. 1 i 2 ? ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy kwadrat) Art. 13b ust. 1 ? ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat) Art. 13c ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej Inne nie wymienione:

1)

nie

32. Ulga 60% 33. Ulga 60% 34. tak 40%

30% nie

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

7. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

8. Nr dokumentu

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

9. Rok

Podstawa prawna: Składający:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Termin składania: Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc ? rok) ..................... C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię ** 10. Identyfikator REGON 11. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 13. Imię ojca D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 18. Gmina 19. Ulica

14. Imię matki

17. Powiat 20. Nr domu 21. Nr lokalu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Powierzchnia Rodzaj gruntów leśnych w ha z dokładnością do 1) 1. Lasy 25 , 2. Lasy ochronne 28 , 3. Lasy wchodzące w skład 31 rezerwatów przyrody , 4. Lasy wchodzące w skład 34 parków narodowych , F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***) (suma rubryk 27, 30,33 ,36)

Stawka podatku zł, 26 , 29 , 32 , 35 , 37 36 33 30 gr 27

Kwota podatku zł, gr , , , ,

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 38. Liczba załączników ZL-1/A 39. Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 40. Imię 41.Nazwisko 42. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 25. Uwagi organu podatkowego 26. Data (dzień - miesiąc - rok) 27. Podpis przyjmującego formularz 43.Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

***) Pouczenie W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).

1) 2)

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 8 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

10. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

11. Nr dokumentu

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DL-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 8.. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL ** ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 12. Nr załącznika

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 10. Położenie nieruchomości (adres) C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 11. Rodzaj własności 12. Rodzaj posiadania samoistnego 1. własność 2. współwłasność 1. posiadanie 2. współposiadanie 13. Rodzaj użytkowania 14. Rodzaj posiadania zależnego 1. użytkowanie wieczyste 2. współużytkowanie wieczyste 1. posiadanie 2. współposiadanie C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 15.Działki C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 16. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

17. Nazwa sądu

Załącznik nr 9 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DL-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 4.Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

7. Identyfikator REGON

8. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY Tytuł prawny zwolnienia Art. 7 ust.

1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 9. , Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 10. , Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne 11. , Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie 12. , Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową 13. , Art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 14. , Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniających warunek, o którym mowa 15. w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407, Nr 217. poz. 1427, Nr 226 poz. 1475) lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych nas prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunki , o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze 16. Powierzchnia w ha z dokładnością do

1)

,

, Art. 7 ust. 2 pkt 6 przedsiębiorców statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzanych badań i prac rozwojowych Inne nie wymienione :

1)

17

18

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Załącznik nr 10 do uchwały nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO PODATKU OD NIERUCHOMOSCI PODATKU LEŚNEGO Miejsce składania informacji .................................................

Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji 1. informacja za dany rok ....................... 2. korekta informacji................... A DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES A.1 DANE PODATNIKA Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 1. Miejsce adres/y położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

5. użytkownik wieczysty

2. Numer /y księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 3. Nazwisko, pierwsze imię 5. Numer PESEL A.2 ADRES ZAMIESZKANIA 7. Kraj 10. Gmina 4. Imię ojca i matki 6. NIP

8. Województwo 11. Ulica

9. Powiat 12. Numer domu / Numer lokalu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

A.3 DANE MAŁŻONKA Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz Nazwisko, pierwsze imię Imię ojca i matki Numer PESEL A.4 ADRES ZAMIESZKANIA Kraj Gmina Miejscowość NIP

5. użytkownik wieczysty

Województwo Ulica Kod pocztowy

Powiat Numer domu / Numer lokalu Poczta

B. INORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO B1 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków wynikające z Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych ewidencji gruntów Grunty orne I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Sady I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Użytki zielone I II III IV V VI VIz Grunty rolne zabudowane I II IIIa III IIIb IVa IV IVb V VI VIz Grunty pod stawami a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR I II IIIa III

IIIb IVa IV V VI VIz Razem B 2. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 1. 2. 3. 4. Razem:

INFORMACJE W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) C.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na ............................................................................ m2 sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ............................................................................ ha 3. pozostałe grunty ............................................................................ m2 4. wykorzystywane na cele letniskowe . ..

......................................................................... m2 C.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 1. mieszkalnych ? ogółem ............................................................................ m2 w tym: - o kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ............................................................................ m2 - o kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym: - o kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 5. pozostałych ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 6. wykorzystywane na cele letniskowe w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 7. wykorzystywane na garaże w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ............................................................................. m2 .............................................................................. m2 ............................................................................... m2 .............................................................................. m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ................................................................................... ............................................................................. m2 ............................................................................. m2 ............................................................................. m2 ............................................................................. m2 ............................................................................. m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ............................................................................. m2 C 3 BUDOWLE 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) .........................................................................,zł. D INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię m2 bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa ? z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 1 budynki gospodarcze lub ich części: a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej .................................................................................

..................................................................................

2

.................................................................................. c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 3 grunty stanowiące nieużytki

4

grunty stanowiące użytki ekologiczne

5

grunty zadrzewione zakrzaczone

6 7

Inne nie wymienione:

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO E DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA E.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH Wyszczególnienie 1 1. Lasy ochronne 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 3. Lasy pozostałe (nie wymienione ww. 1 i 2) 4. Razem (w. 1 - 3)

Powierzchnia w hektarach fizycznych 2

E.2 INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 1 2 3 4. 5. E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Imię Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) drzewostan do lat 40 lasy wpisane do rejestru zabytków użytki ekologiczne Inne nie wymienione: ha ha ha

Nazwisko Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.). Budynek ? obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty Budowla ? obiekt budowlany w rozumieniu przepisów praw budowlanego niebędący budynkiem lub obiekt małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym Grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części ? powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych: za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, lasach nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2057

  uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1862

  uchwała nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3599

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2795

  uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1914

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010 r. Nr L/209/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Miasto Szczytno ?? kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na wykonanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie gminy Reszel

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Markusy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.