Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

Tytuł:

uchwała nr XIV/109/12 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Jezioranach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1085
Hasła:opłata targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 23 marca 2012 r. Poz. 1085

UCHWAŁA NR XIV/109/12 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach, uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1. ust. 1 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu: ?7) przy sprzedaży w innych formach - 19,00 zł ?. 2. w § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Na inkasenta zobowiązanego do poboru opłaty targowej, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 1-4 i 7, wyznacza się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jezioranach. Inkasent pobiera opłatę targową i odprowadza w całości na rachunek budżetu gminy najpóźniej następnego dnia po jej zainkasowaniu. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty. W terminie 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca, inkasent ma obowiązek wystawienia faktury i przedłożenia jej w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach.


Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Czabrycki
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/300 /10 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3562

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.44

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3564

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.2343

  uchwała nr XVII/135/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłąty w drodze inkasa

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Zasady wymiaru kary grzywny

  Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

 • Konsekwencje utrzymywania obiektu budowlanego w złym stanie

  Co zrobić z zarządcą, który w ogóle nie remontuje sypiącego się budynku, do którego boje się wejść,że mi spadnie coś na głowę ?

 • Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

  Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku (...)

 • Stawka dzienna w przypadku grzywny

  Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tzw. stawki dziennej liczonej jako wielokrotność w przypadku kary grzywny?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVIII.186.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ełckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVIII.184.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XIV/95/11 Rady Powiatu Piskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XIV/93/11 Rady Powiatu Piskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  obwieszczenie Rady Powiatu Piskiego z dnia 26 stycznia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Powiatu Pisz Nr X/65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę, parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz w sprawie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.