Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

Tytuł:

uchwała nr XII/87/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Kalinowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1098
Hasła:ochrona zwierząt

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1098

UCHWAŁA NR XII/87/12 RADY GMINY KALINOWO z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r., Nr 230, poz. 1373) Rada Gminy Kalinowo uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2012 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Głębocki


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1098 ?

Załącznik do Uchwały Nr XII/87/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2012 roku Rozdział 1. Cele programu i ogólne założenia § 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej ?Programem?, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kalinowo oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy. § 2. 1. ?Bezdomne zwierzę? oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela. 2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów. § 3. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu. § 4. 1. Realizacja programu obejmuje w szczególności: a) zapewnienie schronienia oraz całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, zwanym dalej ?schroniskiem?, a zwierząt gospodarskich ? we wskazanym gospodarstwie rolnym, zwanym dalej ?gospodarstwem?; b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych; c) prowadzenie przez podmiot prowadzący schronisko sterylizacji albo kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schronisku; d) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych; e) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; f) usypianie ślepych miotów. 2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w § 4 pkt 1, ponosi Gmina Kalinowo. § 5. Na realizację zadań, wskazanych w § 4, w budżecie Gminy Kalinowo przeznaczono środki w wysokości 46.200, 00 zł. Rozdział 2. Odławianie bezdomnych zwierząt § 6. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalinowo zajmować się będzie podmiot prowadzący schronisko wyłoniony w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych. § 7. Umowa zawarta z podmiotem prowadzącym schronisko określi skutki nienależytego wykonania, wynikających z niej zobowiązań dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne. § 8. 1. Organy gminy kontrolują działalność schroniska pod kątem wykonywania powierzonych zadań. 2. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 1098 ?

§ 9. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności: - całodobowej opieki weterynaryjnej; - odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody; - ochrony przed warunkami atmosferycznymi. § 10. 1. Zwierzę przebywające w schronisku może zostać poddane eutanazji jedynie w przypadku: a) gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore, a jego pobyt w schronisku podczas leczenia zagraża życiu innych zwierząt; b) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia; b) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy i bezpośrednio zagraża ludziom i innym zwierzętom, a nie ma innego sposobu uniknięcia zagrożenia; c) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji. 2. O konieczności przeprowadzenia zabiegu, o którym mowa w § 10 pkt 1, orzeka lekarz weterynarii. § 11. Sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku powierza się podmiotowi, o którym mowa w § 6. Rozdział 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami § 12. Wolno żyjące na terenie gminy koty podlegają opiece gminy. § 13. Gmina zapewnia wolno żyjącym kotom dokarmianie. Rozdział 4. Adopcje zwierząt § 14. 1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu gminy Kalinowo. 2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej ?adopcją?. § 15. 1.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się podmiotowi o którym mowa w § 6. 2. Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości. 3. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie. Rozdział 5 Opieka weterynaryjna § 16.


1. Całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt w schronisku zapewnia podmiot, o którym mowa w § 6. 2. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących zapewni gmina przy zawarciu umowy na świadczenie usług weterynaryjnych z lekarzem weterynarii albo z zakładem leczniczym dla zwierząt. 3. Zwierzęta gospodarskie zbłąkane bądź zwierzęta odebrane na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt umieszczone będą we wskazanym gospodarstwie, którego prowadzący będzie w stanie zapewnić odpowiednie warunki przebywania tych zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 1098 ?

Rozdział 6 Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt § 17. Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności: a) informuje o możliwości adopcji zwierząt; b) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej. § 18. Zadania, o których mowa w § 17, wykonywane będą we współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, instytucji gminnych ( np. szkoły), oraz innych instytucji, które będą partnerami w realizacji zadań, a mianowicie Policji. Rozdział 7 Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym § 19. 1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe gmina w porozumieniu z Policją i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności ? Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwienia zwierzęciu powrót do miejsca naturalnego bytowania. 2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w § 19 pkt 1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. W razie konieczności zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną. 3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w § 19 pkt 1 zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Chruściele, gmina Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody ?Ptasia Wyspa?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody ?Torfowisko na Tatarskiej Górze ?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr V/48 /11 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Powiatu Iławskiego na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.