Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

uchwała nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Godkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1104
Hasła:podatki - pozostałe zagadnienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1104

UCHWAŁA NR XVIII/81/2012 RADY GMINY GODKOWO z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28 poz. 142 , Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281 ) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, Dz. U z 2011 r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz.1378) art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2007 r., Nr 109, poz. 747; Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 , Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 179 poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr 245 poz. 1775 , NR 249 poz. 1825, Dz. U. z 2008 r. Nr 116. poz. 730, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 ) Rada Gminy Godkowo uchwala co następuje: § 1. Ustala się wzory formularzy deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu państwa , jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Państwowe w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. § 2. Ustala się wzór formularza informacji niezbędnej do wymiaru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego składanego przez osoby fizyczne w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo. § 4. Traci moc uchwała Nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Ela Krystyna Jankowiak


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1104 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

1. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (niepotrzebne

skreślić)

2. Nr dokumentu

podatnika DN-1

???????????????????????????????????.

3. Rok DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do 31 stycznia każdego roku podatkowego ; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Termin składania:

Miejsce składania: A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc ? rok) .........................

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. właściciel, użytkownik lub posiadacz D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ? 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON/PESEL

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 12. Imię ojca 13. Imię matki

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 3 ? Poz. 1104 ?

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 17.Gmina 21. Miejscowość 15. Województwo 18. Ulica 22. Kod pocztowy 23.Poczta 16. Powiat 19. Nr domu 20. Nr lokalu

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Podstawa opodatkowania w m2(ha) z dokładnością do 1 m2 E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związane z prowadzeniem 2. działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki 5. wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) 3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4. Wykorzystywane na cele letniskowe 8. m2 33 34

Stawka podatku zł gr zł, gr 3. 4.

Kwota podatku zł gr zł, gr

m2 , 6. , ha 9. , 35 , , 10. , 7. , ,

m2 E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Podstawa opodatkowania w m2 1. Budynki mieszkalne - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 36. m2 39. m2 40. m2

Stawka podatku zł, gr 37. ,

Kwota podatku zł, 38. ,

gr

w tym

kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości:

, 42. 43. , , ,

2. Związane z prowadzeniem 41. działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem: - od 1,40 do 2,20 m 44. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości: 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości: 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% w tym kondygnacji o wysokości: powierzchni) w tym - powyżej 2,20 m kondygnacji o wysokości: 45.


m2 m2

m2 46. m2 49. m2 50. m2 51. m2 54. m2 55. m2 52. , 53. , 117. , 48. ,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 4 ? Poz. 1104 ?

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -- ogółem do 2,20 m od 1,40 (zaliczyć 50% w tym powierzchni) kondygnacji - powyżej 2,20 m o wysokości: 6. Pozostałe wykorzystywane na garaże - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% w tym powierzchni) kondygnacji o wysokości: - powyżej 2,20 m 7. Pozostałe wykorzystywane na cele letniskowe - od 1,40 do 2,20 m w tym kondygnacji (zaliczyć 50% powierzchni o wysokości - powyżej 2,20 m 56. m2 59. 60. m2 61 m2 64 65 66 69 m2 m2 70 m2 m2 m2 67 68 62 63 m2 m2 , 57. 58. , ,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

12. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (niepotrzebne

skreślić)

13. Nr dokumentu

podatnika ZN-1/A

???????????????????????????????????.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 14. Nr załącznika

F. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 15. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracji DN-1 G. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną G.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 16. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna prawnej 17. Nazwa pełna * / Nazwisko ** ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

18. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

19. Identyfikator REGON / PESEL

H. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 5 ? Poz. 1104 ?

H.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 209. Położenie nieruchomości (adres)

H.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 10. Rodzaj własności ?1. własność 12. Rodzaj użytkowania ?1. użytkowanie wieczyste ? 2. współwłasność ? 2. współużytkowanie 211. Rodzaj posiadania samoistnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie 13. Rodzaj posiadania zależnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie

wieczyste H.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1) 14. Działki 15. Budynki 16. Lokale

H.4. KSIĘGA WIECZYSTA 227. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 238. Nazwa sądu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

24. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (niepotrzebne

skreślić)

25. Nr dokumentu

podatnika ZN-1/A

???????????????????????????????????.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 26. Nr załącznika

I. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 27. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracji DN-1 J. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną J.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 28. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna prawnej 29. Nazwa pełna * / Nazwisko ** ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 6 ? Poz. 1104 ?

30. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

31. Identyfikator REGON / PESEL

K. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

K.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 329. Położenie nieruchomości (adres)

K.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 10. Rodzaj własności ?1. własność 12. Rodzaj użytkowania ?1. użytkowanie wieczyste ? 2. współwłasność ? 2. współużytkowanie 331. Rodzaj posiadania samoistnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie 13. Rodzaj posiadania zależnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie

wieczyste K.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1) 14. Działki 15. Budynki 16. Lokale

K.4. KSIĘGA WIECZYSTA 347. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 358. Nazwa sądu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

36. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (niepotrzebne

skreślić)

37. Nr dokumentu

podatnika DR-1

???????????????????????????????????.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 38. Rok

Podstawa prawna: Składający:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym tekst jednolity (Dz.


U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 7 ? Poz. 1104 ?

Termin składania: Miejsce składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego ; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

L. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 39. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

M. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 40. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc ? rok) ........................

N. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 41. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. właściciel, użytkownik lub posiadacz ? 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

O. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną O.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 42. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

43. Nazwa pełna * / Nazwisko **

44. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

45. Identyfikator REGON/ PESEL

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 461. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 12. Imię ojca 13. Imię matki

O.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 15. Województwo 17. Gmina 21. Miejscowość 18. Ulica 22. Kod pocztowy

16. Powiat 19. Nr domu 473. Poczta 20. Nr lok alu

P. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE ? NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU P.1. GRUNTY ORNE Klasa 48. I 50. II , , 51. , Powierzchnia w ha a Przelicznik b 49. , Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) c

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 8 ? Poz. 1104 ?

52. IIIa 54. IIIb 56. IVa 58. IVb P.2. ŁĄKI I PASTWISKA 60. I 62. II 64. III 66. IV P.3. SADY 68. I 70. II III IIIa IIIb IV IVa IVb 76. , 78. , 79. , 72. , 74. , 77. , 75. , , 73. , , 71. , 69. , , , 67. , , 65. , , 63. , 61. , , , 59. , , 57. , , 55. , 53. ,

P.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI ? grunty orne 80. I 82. II 84. IIIa 86. IIIb 88. IVa 90. IVb , , 91. , , 89. , , 87. , , 85. , , 83. , 81. ,

P.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI ? łąki i pastwiska Klasa 92. I 94. II 96. III 98. IV , , 99. , , 97. , , 95. , Powierzchnia w ha 1) Przelicznik 93. , Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)

P.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- grunty orne

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 9 ? Poz. 1104 ?

100. I 102. II 104. IIIa 106. IIIb 108. IVa 110. IVb , , 111. , , 109. , , 107. , , 105. , , 103. , 101. ,

P.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE- łąki i pastwiska 112. I 114. II 116. III 118. IV P.8. ROWY - grunty orne 120. I 122. II 124. IIIa 126. IIIb 128. IVa 130. IVb P.9. ROWY - łąki i pastwiska 132. I 134. II 136. III 138. IV , , 139. , , 137. , , 135. , 133. , , , 131. , , 129. , , 127. , , 125. , , 123. , 121. , , , 119. , , 117. , , 115. , 113. ,

P.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ 140. Powierzchnia w ha , P.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 141. 1,0 P12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI- inne gatunki ryb 142. , 0,20 143. , ,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 10 ? Poz. 1104 ?

P13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE 144.Powierzchnia w ha (Suma z części od E.1 do E.12 kol. a) , Q. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych Należy wpisać powierzchnie z poz.122. Stawka podatku Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych ***) 146. zł, 147. zł R. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 148. Powierzchnia w ha , 149. zł, gr 150. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***) zł S. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 151.

Liczba załączników ZR-1/A 152. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): ? tak T. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 153. Imię 155. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 154. Nazwisko 156. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) ? nie , ha gr 145. Powierzchnia w ha przeliczeniowych(Suma z części od E.1 do E.12 kol. c) ,

U. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 157. Uwagi organu podatkowego 158. Data (dzień - miesiąc - rok) 159. Podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 11 ? Poz. 1104 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

160.Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL(niepotrzebne

skreślić)

161. Nr dokumentu

podatnika ZR-1/A

???????????????????????????????????.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 162. Nr załącznika

V. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 163. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracji DR-1 W. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną 164. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna prawnej 165. Nazwa pełna * / Nazwisko ** ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

166. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

167. Identyfikator REGON/ PESEL

X. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

X.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 9. Położenie nieruchomości (adres)

X.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 10. Rodzaj własności ?1. własność 12. Rodzaj użytkowania ?1. użytkowanie wieczyste ? 2. współwłasność ? 2. współużytkowanie wieczyste 11. Rodzaj posiadania samoistnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie 1683. Rodzaj posiadania zależnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 12 ? Poz. 1104 ?

X.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 14. Działki

X.4. KSIĘGA WIECZYSTA 15. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 16. Nazwa sądu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

169. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL(niepotrzebne

skreślić)

170. Nr dokumentu

podatnika ZR-1/B

???????????????????????????????????.

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Y. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 171. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracji DR-1 Z. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

Z.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 172. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna prawnej 173. Nazwa pełna * / Nazwisko ** ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości

174. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

175. Identyfikator REGON/PESEL

AA. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł prawny zwolnienia Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz

Powierzchnia w ha fizycznych 1) 176. ,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 13 ? Poz. 1104 ?

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 181. Ulga ? 75% ? 50% 182. , 183. Ulga ? 50% 184. , 185. Ulga ? 75% ? 50% 186. , 187. , 188. , 189. , 177. , 178. , 179. , 180. ,

Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? 75% Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne

Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

190. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL(niepotrzebne

skreślić)

191. Nr dokumentu

podatnika DL-1

???????????????????????????????????.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

192. Rok

Podstawa prawna: Składający:

Termin składania: Miejsce składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Do 15 stycznia każdego roku podatkowego ; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

BB. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 193. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 14 ? Poz. 1104 ?

CC. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 194. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc ? rok) .....................

DD. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 195. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. właściciel, użytkownik lub posiadacz EE. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ? 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

EE.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 196. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna 197. Nazwa pełna * / Nazwisko ** ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

198. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

199. Identyfikator REGON / PESEL

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 11 Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 2002. Imię ojca 2013. Imię matki

EE.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 17. Gmina 21. Miejscowość 15. Województwo 18. Ulica 22. Kod pocztowy 23. Poczta 16. Powiat 19. Nr domu 20. Nr lokalu

FF. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Powierzchnia w ha z dokładnością do 1) 25 , 2. Lasy ochronne 3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 28 , 31 34 , , 32 35 , , 33 36 , , 29 , 30 , 26 Stawka podatku zł, , Kwota podatku zł, 27 ,

Rodzaj gruntów leśnych

gr

gr

1. Lasy

GG. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***) (suma rubryk 27, 30,33 ,36) HH. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 38.Liczba załączników ZL-1/A 39.Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): ? tak ? nie 37 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 15 ? Poz. 1104 ?

II. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 40.Imię 42. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 41.Nazwisko 43.Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

JJ. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 202. Uwagi organu podatkowego

203. Data (dzień - miesiąc - rok)

204. Podpis przyjmującego formularz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

205. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (niepotrzebne

skreślić)

206. Nr dokumentu

podatnika ZL-1/A

???????????????????????????????????.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 207. Nr załącznika

KK. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 208. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracji DL-1 LL. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną LL.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 209. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna prawnej ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 16 ? Poz. 1104 ?

210. Nazwa pełna * / Nazwisko **

211. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

212. Identyfikator REGON/REGON

MM. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

MM.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 9. Położenie nieruchomości (adres)

MM.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 21310. Rodzaj własności ?1. własność 2142. Rodzaj użytkowania ?1. użytkowanie wieczyste ? 2. współwłasność ? 2. współużytkowanie 11. Rodzaj posiadania samoistnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie 13. Rodzaj posiadania zależnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie

wieczyste MM.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 14. Działki

MM.4. KSIĘGA WIECZYSTA 15. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 16. Nazwa sądu

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

215. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (niepotrzebne

skreślić)

216. Nr dokumentu

podatnika ZL-1/A

???????????????????????????????????.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 217. Nr załącznika

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 17 ? Poz. 1104 ?

NN. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 218. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. deklaracji DL-1 OO. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną OO.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 219. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): ?1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna prawnej 220. Nazwa pełna * / Nazwisko ** ? 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

221. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

222. Identyfikator REGON/REGON

PP. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

PP.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 9. Położenie nieruchomości (adres)

PP.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 22310. Rodzaj własności ?1. własność 2242. Rodzaj użytkowania ?1. użytkowanie wieczyste ? 2. współwłasność ? 2. współużytkowanie 11. Rodzaj posiadania samoistnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie 13. Rodzaj posiadania zależnego ?1. posiadanie ? 2. współposiadanie

wieczyste PP.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 14. Działki

PP.4. KSIĘGA WIECZYSTA 15. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 16. Nazwa sądu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 18 ? Poz. 1104 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PODATKU LEŚNEGO

Miejsce składania : Wójt Gminy Godkowo 14-407 Godkowo

Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji ? informacja za dany rok ....................... ? korekta informacji................... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) . Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektu budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie , bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku A DANE IDENTYFIKACYJNE 1.Miejsce adres/y położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

2.Numer /y księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

A.1 DANE PODATNIKA 3.Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) ? właściciel ? współwłaściciel ? posiadacz samoistny 4. Nazwisko, pierwsze imię 6. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację NIP lub PESEL A.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8.Kraj 11.Gmina 14. Miejscowość

? posiadacz zależny ? inny??????????????????? 5.Imię ojca i matki

7. Numer PESEL/REGON

9. Województwo 12. Ulica 15. Kod pocztowy

10..Powiat 13.Numer domu / Numer lokalu 16. Poczta

A.3 DANE WSPÓŁPODATNIKA ( WSPÓŁMAŁZONKA ) 17.Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) ? właściciel ? współwłaściciel ?posiadacz samoistny 19) Nazwisko, pierwsze imię 19. Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL(niepotrzebne skreślić) podatnika A.4 ADRES ZAMIESZKANIA 21. Kraj 24. Gmina 27. Miejscowość 22.Województwo 25. Ulica 28.Kod pocztowy

? posiadacz zależny ? inny ???.?????????????? 18. Imię ojca i matki

20. Numer PESEL/ REGON

23..Powiat 26.Numer domu / Numer lokalu 29 . Poczta

B. INORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

B1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków wynikające ewidencji gruntów z Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 19 ? Poz. 1104 ?

Grunty orne I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Sady I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Użytki zielone I II III IV V VI VIz Grunty rolne zabudowane I II IIIa III IIIb IVa IV IVb V VI VIz Grunty pod stawami a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 20 ? Poz. 1104 ?

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR I II IIIa III IIIb IVa IV V VI VIz Razem

B 2. INFORMACJA o PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH ( podać rodzaj klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa ? z jakiego tytułu występuje zwolnienie)?????????????????????????.. ???????????????????????????????????........................................................ ????????????????????????????????????????????????.. ?????????????????????????????????????????????????

INFORMACJE W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych z dokładnością do 1 m2 ) C.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ............................................................................ m2 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ............................................................................ ha 3. pozostałe grunty ............................................................................ m2 . ........................................................................... m 2

4.wykorzystywane na cele letniskowe

C.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 1. mieszkalnych - ogółem ............................................................................ m2 w tym: - o kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ............................................................................ m2 - o kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie .............................................................................. m 2 ............................................................................... m2 w tym: .............................................................................. m 2 -o kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem w tym: ............................................................................. m 2 - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) .............................................................................. m 2 - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ............................................................................. m 2 ............................................................................. m 2

działalności gospodarczej ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 21 ? Poz. 1104 ?

przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty ............................................................................ m2 udzielającej tych świadczeń ogółem w tym : - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% ............................................................................. m 2 powierzchni) .............................................................................. m 2 - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 5. pozostałych ogółem w tym: ............................................................................ m2 kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ............................................................................ m2

..........................................................................................................................

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 6. wykorzystywane na cele letniskowe w tym : kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 7. wykorzystywane na garaże w tym : kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.

............................................................................ m 2 ............................................................................. m 2 .............................................................................. m2 .............................................................................. m 2 ............................................................................. m 2 . ............................................................................ m 2

C 3 BUDOWLE 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

.........................................................................,zł.

D INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH Art.7 ust.1 pkt.4 - budynki gospodarcze lub ich części : a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej ....................................................................... m2 1 b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej ???????????? ?????. m2 c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej art.7 ust.1 pkt.10 grunty stanowiące nieużytki ......................................................................... m2 m2 m2

2

3

Art. 7 ust.1 pkt.10 grunty zadrzewione zakrzewione Inne nie wymienione (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa ? z jakiego tytułu występuje zwolnienie : ????????????????????????. ????????????????????????

4

????????????????... m2 ?.?????????????? m2

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

E DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA E.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH Powierzchnia w hektarach fizycznych (dokładnością do czterech miejsc po Wyszczególnienie przecinku ) 1 2 1. Lasy ochronne 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 3. Lasy pozostałe (nie wymienione ww. 1 i 2) 4. Razem (w.1 - 3) E.2 INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

1

art.7 ust.1 pk.1 drzewostan do lat 40

ha

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 22 ? Poz. 1104 ?

2 3 4.

art.7 ust.1 pk.2 lasy wpisane do rejestru zabytków art.7 ust.1 pk.3 użytki ekologiczne Inne nie wymienione ( podać przepis prawa z jakiego nastąpiło zwolnienie

ha ha ha

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Data Nazwisko i imię Podpis (pieczęć) składającego Nazwisko i imię Podpis (pieczęć) składającego

składającego

/

osoby

reprezentującej

Data

składającego

/

osoby

reprezentującej

F ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data i podpis przyjmującego formularz Data Budynek ? obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach Budowla ? obiekt budowlany w rozumieniu przepisów praw budowlanego niebędący budynkiem lub obiekt małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym Grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części ? powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych : za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy podać NIP i PESEL. W przypadku pozostałych osób - PESEL lub NIP.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2057

  uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1862

  uchwała nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3599

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2795

  uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1914

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.160.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.159.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.158.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grodziczno na konserwacje i renowacje zabytków znajdujących się na terenie gminy Grodziczno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.