Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.25.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Wojewoda Warmińsko - Mazurski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1106
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1106

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.25.2012 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 25 stycznia 2012 r.

Na podstawie art.. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzani nieważność uchwały Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Pasym - w części dotyczącej § 21 ust. 3 i § 21 ust. 4 w zakresie wyrazów: ?przez przewodniczącego poprzedniej kadencji?, § 82 ust. 2 i § 107 ust. 2 załącznika do uchwały. Uzasadnienie: Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Miejska w Pasymiu uchwaliła statut Gminy. W § 21 ust. 3 Rada postanowiła, iż pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji. Przedmiotowy zapis jest sprzeczny z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. W związku ze stwierdzeniem nieważności § 21 ust. 3, z § 21 ust. 4 Statutu regulującego czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji, należało wyeliminować wyrazy: ?przez przewodniczącego poprzedniej kadencji". W § 82 Statutu Rada zawarła regulację, iż wykonując swoje zadania radny nie powinien zajmować się sprawami, z którymi jest związany jego interes osobisty i majątkowy albo interes osób mu bliskich. Przedmiotowy zapis jest niezgodny z prawem. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 24a stanowi, iż radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Ustawa ta zawiera jeszcze inne ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji radnego, przewidziane m. in. w art. 24d, 24e i innych. Wprowadzając zakwestionowaną regulację Rada Miejska przekroczyła swoje kompetencje i działała bez podstawy prawnej. Postanowienia § 107 ust. 2 Statutu stanowiące, iż załatwianie skarg na kierowników jednostek organizacyjnych może zostać powierzone Burmistrzowi o ile nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tych organów, są niezgodne z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi bowiem, iż jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - jest rada gminy. Brak jest zatem prawnej możliwości scedowania na Burmistrza miasta kompetencji Rady do rozpatrywania skarg na kierowników jednostek organizacyjnych. Dodatkowo wskazuje się, iż w § 108 zamiast ?art. 229 ust. 3" powinno być: ?art. 229 pkt 3?, natomiast § 109 statutu zawiera błędne odesłanie do § 104, który nie dotyczy regulowanej materii.


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? 2 ? Poz. 1106 ?

W związku z powyższym, rozstrzygnięto jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody WarmińskoMazurskiego skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski
Podobne dzienniki urzędowe


zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: Statutu Gminy Pasym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.160.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.159.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  uchwała nr XVII.158.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.