Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

Tytuł:

uchwała nr XIII-136/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Miejska w Olsztynku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1284
Hasła:czystość i porządek - opłaty za usuwanie odpadów komunalnych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1284

UCHWAŁA NR XIII-136/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.2) ) ? Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co następuje: § 1. W §1 uchwały Nr XXVI-229/05 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 91, poz. 1243 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt1 lit. a otrzymuje brzmienie: ?a/ za wywóz 1m3 nieczystości stałych 77,22 zł brutto?, 2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2/ za ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, placów 0,66 zł brutto za 1m2 ?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. § 3. Traci moc uchwała Nr XII-124/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2011 r. zamieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1248, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr.21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1287. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz.753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 230, poz. 1373.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 1284

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.*

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz

_________ * Skarga Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do WSA - PN.0552-25/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/342/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/102/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3186

  uchwała nr XI/89/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/162/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Krośnice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/124/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

  uchwała nr XIII-133/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 1 marca 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.91.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

  uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoskinia

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

  uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Łukta z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukta w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.