Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

Tytuł:

uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Miejska w Rynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1457
Hasła:finanse publiczne - dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 1457

UCHWAŁA NR XVIII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje: § 1. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy innych niż wskazane ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) w trybie określonym niniejszą uchwałą. 2. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, jest ich wyodrębnienie w budżecie gminy. 3. Rada Miejska w Rynie określa w uchwale budżetowej wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w danym roku budżetowym oraz wysokość środków finansowych przewidzianych na ich wykonanie. § 2. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez podmioty o których mowa w § 1 ust. 1. 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania, 2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 3) zasadach przyznawania dotacji, 4) terminach i warunkach realizacji zadania, 5) terminie składania ofert, 6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty. 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 1, jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. 4. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w oparciu o zasady: powszechności, jawności oraz pisemnej formy postępowania. 5. Uczestnikom postępowania przysługuje prawo dostępu do informacji na temat jego przebiegu.


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 1457

6. Wykaz złożonych ofert oraz wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie dotacji podlegają publicznemu ogłoszeniu. § 3. 1. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 4. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może żądać od podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania publicznego dodatkowych informacji dotyczących złożonej oferty. 2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych niniejszą uchwałą oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. § 5. Oferta podmiotu podlega: 1) złożeniu i rejestracji w Sekretariacie Urzędu, 2) sprawdzeniu pod względem formalnym przez pracownika na stanowisku ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zgodnie z kartą oceny formalnej, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały oraz przygotowaniu do zaopiniowania, 3) zaopiniowaniu przez pracownika Urzędu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. § 6. 1. Pracownik opiniujący oferty uwzględnia w szczególności: 1) zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym Programie Współpracy, 2) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację, w tym zgodność zadania z celami statutowymi organizacji, 3) ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, 4) wielkość pozyskanych środków z innych źródeł niż budżet gminy, 5) możliwość kontynuacji projektu po zakończeniu zadania, 6) dotychczasową współpracę z administracją publiczną. 2. W ramach realizacji zadania publicznego istnieje możliwość przesuwania kwot w pozycjach kosztorysu na następujących zasadach: - do 5 % wartości zadania bez obowiązku powiadamiania zleceniodawcy; - od 5,01 % do 10 % wartości zadania z pisemnym powiadomieniem zleceniodawcy wraz z uzasadnieniem zmiany; - powyżej 10 % wartości zadania ? na podstawie aneksu do umowy. 3. W przypadku wsparcia realizacji zadania wysokość udziału środków własnych organizacji, nie może być niższa niż 20% kosztów całkowitych realizacji zadania. § 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. O podjętej decyzji powiadamia oferentów oraz podaje do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wysokości i przeznaczeniu dotacji, wskazując podmioty, którym dotację przyznano. § 8. 1. Podstawą przekazania dotacji jest pisemna umowa zawarta na czas realizacji zadania, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego. 2. Umowa powinna określać w szczególności: 1) czas jej obowiązywania, 2) szczegółowy opis zadania, z określeniem miejsca i czasu jego realizacji, 3) wysokość udzielonej dotacji oraz tryb i termin jej przekazania,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 1457

4) ustalenie warunków informowania zleceniodawcy o zakresie i sposobie realizacji umowy, w tym ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem zleceniodawcy, 5) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się w każdym czasie, bez uprzedniego wezwania, kontroli w zakresie objętym umową, 6) tryb kontroli wykonania zadania i określenie skutków stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania udzielonej dotacji, 7) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu jej niewykorzystanej części, 8) warunki wypowiedzenia umowy, 9) szczegółowe określenie zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania, jak również wykorzystania dotacji na cele nie objęte umową. § 9. Dotacje udzielone przez gminę w związku ze zleceniem realizacji zadania publicznego nie mogą być przeznaczone na : 1) finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych z budżetu gminy w Rynie w oparciu o obowiązek ustawowy, 2) zakup gruntów, 3) zakupy inwestycyjne i remonty w obcych środkach trwałych, 4) działalność gospodarczą prowadzoną przez podmiot, 5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu niezwiązanych z realizacją zleconego działania. § 10. 1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania i sposób wykorzystania środków. 2. W trakcie realizacji zleconego zadania, zleceniodawca ma prawo żądania od podmiotu informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów zgodnie z postanowieniami umowy. 3. Kontrole prawidłowości wykonania zleconego zadania, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji, w zakresie zgodności z umową, gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych przekazanych dotacją przeprowadza właściwe merytorycznie stanowisko pracy Urzędu Miasta i Gminy .


Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. § 11. 1. Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, ale nie później niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonania zadania. Do sprawozdania podpisanego przez kierownika i osobę odpowiedzialną za sprawy rozliczeń finansowych podmiotu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do umowy, podmiot zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wydatkowaniu dotacji w sposób nie sprzeciwiający się przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Sprawozdanie z realizacji zadania podlega sprawdzeniu przez właściwe merytorycznie stanowisko pracy Urzędu Miasta i Gminy i przyjęciu przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. § 12. Do dotacji przyznanych i niewykorzystanych w danym roku budżetowym, a także dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Guz

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 1457

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 marca 2012 r.

............................ ... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) OFERTA

..................................... (data i miejsce złożenia oferty)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO .......................................................................................................................................................................... . (rodzaj zadania- podany w ogłoszeniu konkursowym) w okresie od ............ do ............. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA* WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn wraz z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE ............................. I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 1) pełna nazwa ............................................... 2) forma prawna .............................................. 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ........................................................... 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia .................... 5) nr NIP ..................... nr REGON ..................... 6) dokładny adres: miejscowość ............. ul. ............. gmina ...................... powiat ....................... województwo ............................................... 7) tel. ........................ faks ........................ e-mail: ...................... http:// .................... 8) nazwa banku i numer rachunku .............................. ........................................................... 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego ................................................................................................................

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 1457

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie .............................................................. 11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) .............................................................. 12) przedmiot

a) działalność statutowa nieodpłatna

działalności

statutowej:

b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) przedmiot działalności gospodarczej ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? II. Opis zadania 1. Nazwa zadania ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????..... 2. Miejsce wykonywania zadania ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????.


.... 3. Cel zadania ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????..... 4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 1457

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów) ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????..... 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????..... III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 1. Całkowity koszt zadania ................[.................] 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj Koszt miary całkowity (w zł) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* Z tego z rzeczowych lub/i osobowych środków własnych/ partnera

Ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 1.

Źródło finansowania Wnioskowana kwota dotacji Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* (z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ........................... zł) Rzeczowe lub/i osobowe środki własne lub partnera Ogółem 100% zł %

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.* ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 1457

?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????. 3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????. V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej). ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? 2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy). ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? 4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).

?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? Oświadczam(-my), że: 1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*, 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania, 3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ............................, 4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?8?

Poz. 1457

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

.............................................................. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy UKS i STKF). 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.* 3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera).* 4. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, 5. Wypełniona ankieta Banku Informacji o Olsztyńskich Organizacjach Pozarządowych (jeśli wcześniej nie została złożona lub wymaga aktualizacji) 6. ........................................................... Poświadczenie złożenia oferty ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???..... ______ * Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?9?

Poz. 1457

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 marca 2012 r. KARTA OCENY FORMALNEJ

symbol i/lub nazwa zadania określonego w konkursie tytuł zadania

nazwa organizacji

KOMPLETNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYMAGANEJ DOKUMENTACJI Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką o której mowa w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Oferta złożona na druku zgodnym z ogłoszeniem. Wszystkie pola oferty są wypełnione Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z KRS lub wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta. Do oferty zastały załączone wymienione w ogłoszeniu załączniki, w tym: a odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, b. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności ? za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty; c. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, składane do wewnętrznych organów nadzorujących lub informację finansową lub oświadczenie dla podmiotów kościelnych o braku konieczności sporządzania sprawozdania finansowego; d. oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych; e. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera); f. inne, jeżeli były wymagane jako obowiązkowe w ogłoszeniu konkursowym. ???????????????????????????????????????????? Załączniki nieobowiązkowe ? ewentualne rekomendacje lub opinie innych instytucji i organizacji społecznych Powiadomienie o konieczności uzupełnienia oferty w terminie 3 dni * Data Adnotacje urzędowe ) Oferta spełnia wymogi formalne/nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)

TAK NIE

uwagi

???????????????????? (czytelny podpis pracownika dokonującego oceny formalnej)

* uzupełnienie oferty dotyczy braku załączników, podpisów lub pieczątek. Nie uzupełnienie oferty w terminie 3 dni od dnia powiadomienia powoduje odrzucenie oferty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.2244

  uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobyłka podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4065

  uchwała nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2438

  uchwała nr XVII/136/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nasielsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 • DZ. URZ. 2010.24.431

  uchwała nr XXXIX/283/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i innym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3274

  uchwała nr XVIII/157/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Sanoka, sposobu rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  uchwała nr XVIII/282/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  porozumienie nr 6/2012 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  porozumienie nr 5/2012 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  porozumienie nr 4/2012 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  porozumienie nr 3/2012 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.