Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

Tytuł:

zarządzenie nr 148/2012 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1904
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

13:38

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) - zarządzam, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy Lidzbark Warmiński oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zastępca Wójta Stanisław Piasecki


Załącznik do Zarządzenia Nr 148/2012 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2012 r. WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie I. DOCHODY OGÓLEM W tym: - Dochody bieżące - Dochody majątkowe II. WYDATKI OGÓLEM - W tym: - Wydatki bieżące - Wydatki majątkowe III. DEFICYT FINANSOWANIE Plan 20 666 445,73 18 756 479,73 1 909 966,00 25 917 613,73 20 604 662,73 5 312 951,00 -5 251 168,00 5 251 168,00 Wykonanie 20 188 440,63 18 860 555,79 1 327 884,84 24 348 630,40 19 443 402,48 4 905 227,92 -4 160 189,77 5 611 554,20 % 97,68 100,55 69,52 93,94 94,36 92,32 79,22 106,86

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 1904

- Przychody ogółem: - Kredyty i pożyczki - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Rozchody ogółem: Spłata kredytów i pożyczek Inne cele

7 740 555,00 5 854 863,00 1 885 692,00 2 489 387,00 2 409 387,00 80 000,00

7 433 898,01 5 548 205,20 1 885 692,81 1 822 343,81 1 746 036,55 76 307,26

96,03 94,76 100 73,2 72,46 95,38

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2011 ROK Budżet Gminy na 2011 r. stanowi kolejny etap realizacji zaplanowanych zadań. Uchwalony budżet w kwocie: DOCHODY WYDATKI 18.701.163 zł 23.984.852 zł

po uwzględnieniu zmian na 2011r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy wynosi: DOCHODY WYDATKI 20.666.445,73 zł 25.917.613,73 zł

Dochody na plan - 20.666.445,73 zł wykonano - 20.188.440,63 zł co stanowi 97,68 % planu rocznego, w tym:

Wyszczególnienie Dochody własne Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finanse. programów i projektów ze środków Unii Europ. - Kapitał Ludzki Dotacje celowe otrzym.z bud. państwa na real.zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do paliwa) Dotacja celowa z bud.państ.na zadania bież.realiz. przez gmine na pod. porozumień z org.admin.rząd. (cmentarz jeniecki, zakup książek) Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop.dożyw. utrzymanie GOPS, stypendia dla uczniów) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (Festyn Miłogórze) Subwencja oświatowa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na fin.progr.i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych Środki z fund.celowych na finanse. kosztów realizacji inwestycji RAZEM Plan 6.255.358,00 1.499.202,29 4.037.416,44 19.880,00 844.634,00 89.180,00 2.000,00 3.933.253,00 2.417.393,00 58.163,00 950.477,00 559.489,00 20.666.445,73 Wykonanie 6.231.493,89 1.486.064,11 4.036.796,90 19.880,00 781.039,89 89.180,00 2.000,00 3.933.253,00 2.417.393,00 58.163,00 573.692,76 559.484,08 20.188.440,63 % 99,61% 99,12% 99,98% 100% 92,47% 100% 100% 100% 100% 100% 60,35% 99,99% 97,68%

Treść dochody bieżące dochody majątkowe RAZEM

-

Plan 18.756.479,73 1.909.966,00 20.666.445,73

Wykonanie 18.860.555,79 1.327.884,84 20.188.440,63

% 100,55 69,52 97.68

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 1904

Wydatki na plan - 25.917.613,73 zł wykonano - 24.348.630,40 zł tj. 93,94 % planowanych zadań rocznych, w tym: Treść Plan Wykonanie % 20.604.662,73 19.443.402,48 94,36 - wydatki bieżące 5.312.951,00 4.905.227,92 92,32 - wydatki majątkowe RAZEM 25.917.613,73 24.348.630,40 93.94 DOCHODY BUDŻETOWE Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco 1. Dział 010 - Rolnictwo Planowano dochody w kwocie - 641.721,44 zł, wykonano - 652.239,34 zł tj. 101,63 % planu rocznego w tym: - dopłata do wodociągu planowano 74.774,00 zł wykonano 85.291,90 zł tj. 114,06 %, - planowano dotację w kwocie 564.947,44 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonano 564.947,44 zł tj. 100 % planu rocznego, - planowano dotację w kwocie 2.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu ?Piknik edukacyjny połączony z sadzeniem drzewek wokół boiska i placu zabaw we wsi Miłogórze? otrzymano 2.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego. 2. Dział 020 - Leśnictwo Planowano dochody w kwocie - 10.500,00 zł za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano 7.132,53 zł tj. 67,92 % planu rocznego. 3. Dział 600 - Transport i łączność Planowano dochody w kwocie - 214.179,00 zł, jako dotacja na dofinansowanie inwestycji, otrzymano 236.176,62 zł tj. 110,27 % planu rocznego: - dotacja na bieżące utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w kwocie 89.180,00 zł, otrzymano 89.180,00 zł tj. 100 % planu rocznego, - oznakowania tras szlaków rowerowych na terenie gminy planowano 24.


999,00 zł otrzymano 24.999,00 zł tj. 100 % planu rocznego, - modernizacja drogi gminnej Miłogórze - Pomorowo - Nowosady planowano 100.000 zł otrzymano 99.997,62 zł tj. 99,99% planu rocznego, - otrzymano dochody w kwocie 22.000 zł za sprzedaż koparki. 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Planowano dochody w kwocie - 733.874,00 zł uzyskano - 473.254,73 zł tj. 64,5 % planu rocznego, są to: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - czynsze mieszkaniowe - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - odsetki za nieterminowe wpłaty - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna, konserwacja oczyszczalni) 5.150,72 zł

- 191.089,04 zł - 71.432,30 zł 2.369,28 zł - 172.708,00 zł 1.981,41 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 1904

- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż przyczep) - dotacja z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji (wymian pokrycia dachowego) 5. Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na cmentarz jeniecki

3.252,50 zł - 25.271,48 zł

Planowano dochody w kwocie - 17.000,00 zł, otrzymano 17.000,00 zł; tj. 100 % planu rocznego. 6. Dział 750 - Administracja Publiczna Planowano dochody w kwocie - 111.578,00 zł uzyskano - 122.243,86 zł tj. 109,6 % planu rocznego w tym: - dotacja na administracje rządową planowano 60.800,00 zł otrzymano 60.800 zł tj. 100 %, - 55,80 zł za udostępnienie danych osobowych, - w administracji samorządowej planowano dochody w kwocie 2.700,00 zł uzyskano 4.023,39 zł, tj. 149 % (opłata za specyfikację dokumentacji), - wpływy z różnych dochodów planowano 24.023,00 zł, otrzymano 32.999,05 zł - dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie za eksploatację budynku U.G. oraz dopłata do robót publicznych), - dotacja na powszechny spis ludności planowano 24.055,00 zł otrzymano 24.055,00 zł tj. 100 %. 7. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Planowano dotację w kwocie 20.243,00 zł, otrzymano 19.867,00 zł; tj. 98,1 % planu rocznego w tym: - dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1.108,00 zł - wybory do Sejmu i Senatu - 18.759,00 zł 8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych Planowano - 5.276.761,00 zł uzyskano 5.412.799,35 zł tj. 102,6 % planu rocznego w tym: - podatek rolny planowano - 1.418.000,00 zł uzyskano - 1.362.002,15 zł tj. 96,05% planu rocznego, - podatek leśny planowano - 230.000,00 zł uzyskano - 235.288,87 zł tj. 102,29 % planu rocznego, - podatek od nieruchomości planowano 2.250.000,00 zł uzyskano- 2.362.212,38 zł tj. 104,98 %, - podatek od środków transportowych planowano 30.600,00 zł uzyskano - 27.715,80 zł tj. 90,57 % planu rocznego, - podatek od posiadania psów planowano 2.300,00 zł uzyskano - 4.917,40 zł tj. 213,80 %, - podatek od spadków i darowizn planowano - 8.000,00 zł uzyskano 13.168,72 zł tj. 164,60 % są to dochody prowadzone przez Urzędy Skarbowe, - wpływy z opłat administracyjnych planowano - 3.300,00 zł uzyskano - 15.712,85 zł tj. 476,15 % są to dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, - odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat planowano - 65.000,00 zł uzyskano - 93.446,69 zł tj. 143,76 %, Tak wysokie wykonanie spowodowane jest wpłatą odsetek w kwocie 30.193,00 zł przez PKP za wpłacony zaległy podatek od nieruchomości. - opłata skarbowa planowano dochody - 30.000,00 zł uzyskano - 25.534,00 zł tj. 85,11 % planu rocznego, - wpływy z opłaty miejscowej planowano dochody w kwocie - 200,00 zł, wpływów nie było, - wpływy z opłaty produktowej otrzymano 922,05 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 1904

- podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 120.000,00 zł, uzyskano 96.269,95 zł, tj. 80,22 % są to dochody prowadzone przez Urzędy Skarbowe, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 2.500,00 zł, uzyskano 2.599,00 zł tj. 104 % planu rocznego (jest to podatek od nieruchomości od jezior, który jest zwolniony ustawowo - 643,20ha x 4,04 zł = 2.599 zł), - wpływy z opłaty targowej planowano 1.000,00 zł uzyskano - 800,00 zł tj. 80 % planu rocznego, - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano - 1.063.311,00 zł uzyskano 1.081.437,00 zł tj. 101,70 % planu rocznego, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowano - 1.000,00 zł uzyskano 4.251,43 zł tj. 425,14 % planu rocznego, - wpływy z opłat za koncesje i licencje planowano - 2.200,00 zł, uzyskano 44.082,70 zł, tj. 2 003.80 % planu rocznego, - wpływy z opłat za wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowano 49.350,00 zł, uzyskano 41.768,36 zł tj. 84,63 % planu rocznego, - wpływy z innych opłat otrzymano 670,00 zł. 9.Dział 758- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Planowano - 50.


000,00 zł uzyskano - 56.020,87 zł tj. 112 % planu rocznego 10.Dział 758 - Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan - 2.417.393,00 zł otrzymano 2.417.393,00 zł tj. 100 % planu rocznego, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan - 58.163,00 zł otrzymano 58.163,00 zł tj. 100 % planu rocznego, - subwencja oświatowa na plan- 3.933.253,00 zł otrzymano- 3.933.253,00 zł tj. 100 % planu rocznego, 11. Dział 801 - Oświata i Wychowanie Planowano - 53.093,00 zł uzyskano 24.084,64 zł tj. 45,40 % planu rocznego w tym: - dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 23.991,64 zł - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w kwocie 93,00 zł 12. Dział 852 - Pomoc Społeczna Planowano dochody w ogólnej kwocie - 4.043.890,00 zł uzyskano - 4.043.533,47 zł tj. 100 % planu rocznego w tym: Plan Wykonanie % a) za usługi opiekuńcze planowano b) dotacja na wypłacenie zasiłków stałych c) dotacja na wypłacenie zasiłków okresowych d) dotacja na utrzymanie pracowników GOPS e) dotacja na świadczenia rodzinne f) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach g) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne h) dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej i) świadczenia pielęgnacyjne 6.000,00 zł 217.865,00 zł 130.000,00 zł 126.799,00 zł 3.320.612,00 zł 156.000,00 zł 48.714,00 zł 21.000,00 zł 16.900,00 zł 8.128,12 zł 191.495,50 zł 130.000,00 zł 125.315,66 zł 3.320.369,26 zł 156.000,00 zł 46.255,78 zł 49.069,15 zł 16.900,00 zł 135,46 87,89 100,00 98,83 100,00 100,00 94,95 233,66 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 1904

13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Planowano dotację w kwocie - 1.499.202,29 zł, na Realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano 1.486.064,11 zł, tj. 99,12 % planu rocznego. 14. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza Planowano dotację na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną w kwocie 195.022,00 zł uzyskano 161.738,15 zł tj. 82,93 % planu rocznego. 15. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Planowano dochody w kwocie 18.000,00 zł wykonano 9.673,45 zł tj. 53,74 % planu rocznego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - Departament Ochrony Środowiska. 16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale planowano dochody w kwocie 20.880,00 zł, uzyskano 82.894,75 zł tj. 397 % planowanych dochodów rocznych. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest wpłatą kary umownej za nieterminowe wykonie inwestycji. w tym: 9.669,61 zł - za wynajęcie świetlic, wywóz nieczystości, 2.880,00 zł - dotacja na zakup książek do bibliotek, 7.999,98 zł - Adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przylegającego placu w centrum wsi Rogóż, 62.345,16 zł - kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z umowy wykonawcy - budowa świetlicy w Morawie. Jednocześnie w tym dziale planowano dotację ze środków funduszy strukturalnych - środki unijne w kwocie 925.478,00 zł na dofinansowanie inwestycji: remont świetlic, wyposażenie świetlic wiejskich uzyskano 548.693,76 zł tj. 59,3 % planowanych dochodów. 17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Planowano dotację w kwocie 426.215,00 zł, na dofinansowanie inwestycji - budowa boiska sportowego ?Orlik? w miejscowości Rogóż - otrzymano 426.215,00 zł tj. 100 % planu rocznego. 18. Otrzymano dotacje celowe w kwocie 4.817.836,79 zł

1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w kwocie - 4.036.796,90 zł w tym: - na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - na pomoc społeczną - na administrację rządową - na aktualizację rejestru wyborców - narodowy spis powszechny - wybory do Sejmu i Senatu 2. Na zadania własne gminy w kwocie - 781.039,89 zł w tym: - na zasiłki i pomoc w naturze 321.495,50 zł -

564.947,44 zł 3.367.127,46 zł 60.800,00 zł 1.108,00 zł 24.055,00 zł 18.759,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 1904

- na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych - na utrzymanie GOPS - na dożywianie dzieci - stypendia dla uczniów -

- 16.397,58 zł 125.315,66 zł 156.000,00 zł 161.738,15 zł

- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli - 93,00 zł 19. Zaległości ogółem wynoszą - 1.052.313,04 zł W tym: 1. Zaległości w podatkach wraz z odsetkami wynoszą ogółem - 922.363,46 zł w tym: - Zaległości w podatku rolnym wynoszą - 297.424,02 zł. Na zaległości podatkowe wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego. Część rolników zaległy podatek rolny ma rozłożony na raty miesięczne płatne w 2011r. - Podatek od nieruchomości zaległości wynoszą 608.

015,31 zł w tym: osoby fizyczne 264.664,30 zł osoby prawne 343.351,01 zł Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego. - Podatek leśny zaległości wynoszą - 3.545,13 zł - Podatek od posiadania psów zaległości wynoszą - 7.741,00 zł - Podatek od środków transportowych zaległości wynoszą - 3.487,20 zł Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego. - Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatek od spadków i darowizn prowadzone przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 2.150,80 zł 2. Zaległości w czynszu wynoszą 114.623,40 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Największe zaległości są w lokalach użytkowych wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej które wynoszą 61.955,78 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty - celem przygotowania dokumentów do sądu. W lokalach mieszkalnych zaległości wynoszą 52.667,62 zł - najemcy wpłacają po terminie z opóźnieniem 1-2 miesięcznym, są to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego źródła utrzymania, utrzymują się z pracy dorywczej. 3. Zaległości za wykup lokali - rozłożone na raty - wynoszą 1.390,00 zł. 4. Zaległości za wieczyste użytkowanie wynoszą 473,60 zł. Zostały wysłane wezwania do zapłaty. 5. Zaległość za niewywiązanie się kontrahenta z zawartej ugody w kwocie 13.462,58 zł. 20. Skutki ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą ogółem 335.668,05 zł w tym: - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych 314.875,10 zł 20.792,95 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?8?

Poz. 1904

WYDATKI BUDŻETOWE Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco 1. Dział 010 - Rolnictwo W tym dziale planowano środki w ogólnej kwocie 1.098.508,44 zł, wykonano 1.041.238,52 zł tj. 94,8 % planu rocznego z tego: 1) na wydatki bieżące planowano 693.508,44 zł wydatkowano 678.612,16 zł tj. 97,85 % planu rocznego w tym: ? 36.145,08 zł ? 20.595,00 zł - 2.583,00 zł ? 24.193,04 zł ? 564.947,44 zł energia elektryczna za studnie publiczne, składka na Związek ?EKOWOD?, składka na oczyszczalnie ścieków Kraszewo-Rogóż, składka na Izby Rolnicze, wydatki związane z dopłatą akcyzy do paliwa,

- 1.200,00 zł realizacja projektu ?Piknik edukacyjny połączony z sadzeniem drzewek wokół boiska i placu zabaw we wsi Miłogórze?, - 28.948,60 zł wydatki związane z utrzymaniem studni publicznych na terenie gminy, nagrody dla hodowców krów, opieka nad zwierzętami, opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej, prowizja bankowa, usługa transportowa. 2) na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągów na terenie gminy planowano 405.000,00 zł wydatkowano 362.626,36 zł tj. 90 % planu rocznego, w tym: - dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne i prawne planowano 50.000,00 zł, wydatkowano 11.439,07 zł tj. 22 % planu rocznego, - budowa wodociągu Łaniewo planowano 345.000.000,00 zł, wydatkowano 342.091,44 zł tj.99,15 % planu rocznego, - remont zbiorników filtracyjnych - oczyszczalnia Rogóż planowano 10.000 zł wydatkowano 9.095,85 zł tj. 91%. 2. Dział 600 - Transport Na utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy planowano środki w ogólnej kwocie 1.502.455,00 zł wydatkowano - 1.350.403,80 zł tj. 89,87 % planu rocznego w tym: ? 230.366,74 zł ? 6.710,00 zł - 201.531,96 zł - 1.408,00 zł - 129.152,27 zł - 449.146,20 zł - 77.194,41 zł - 227.562,80 zł - 20.777,00 zł płace i ich pochodne, ubezpieczenie pojazdów, zakup paliwa, części do samochodów, kruszywo, przepusty, podatek od środków transportowych, odśnieżanie dróg, remont dróg gminnych, remont samochodów drogowych, zakup równiarki, ciągnika, pługa do odśnieżania dróg gminnych, przyczepy, tura, wykonanie oznakowania tras szlaków rowerowych na terenie gminy,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?9?

Poz. 1904

- 6.554,42 zł

remont przystanków.

Na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy planowano środki w ogólnej kwocie 392.180,00 zł wydatkowano - 392.075,44 zł tj. 100 % planu rocznego. 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowano środki w kwocie - 925.216,00 zł wydatkowano 779.536,80 zł tj. 84,25% planu rocznego w tym: ? na założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego planowano 58.000,00 zł, wydatkowano 54.372,30 zł tj. 94% planu rocznego, ? na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy planowano 19.000,00 zł wydatkowano 18.128,73 zł tj. 95,41 % planu rocznego, ? zakup gruntu w Kraszewie planowano 5.300,00 zł wydatkowano 5.128,60 zł tj. 96,76% planu rocznego, ? na utrzymanie i remont budynków komunalnych, płace palaczy oraz wywóz nieczystości planowano 812.

916,00 zł, wydatkowano 693.038,87 zł tj. 85,25 % planu rocznego, ? planowano 10.000,00 zł wydatkowano 8 868,30 zł na wypłacenie odszkodowania dla PKP za nieruchomość przyjętą przez Gminę (działka pod drogą gminną). 4. Dział 710 - Działalność usługowa W tym to dziale planowano środki w kwocie 17.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego, wydatkowano 17.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego. 5. Dział 750 - Administracja Publiczna Na Administrację Publiczną planowano środki w ogólnej kwocie - 2.669.506,00 zł wydatkowano 2.587.562,32 zł tj. 96,93 % planu rocznego w tym: ? wypłacenie diet dla radnych, materiały biurowe, przesyłki pocztowe wydatkowano ogółem - 101.367,48 zł, ? na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano - 2.378.639,72 zł w tym mieszczą się płace i ich pochodne, paliwo do samochodów, energia elektryczna, przesyłki pocztowe, telefony, opłaty za czynności komornicze, ogrzewanie biura, opłaty za wodę, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, remont pomieszczeń Urzędu Gminy oraz zakup wyposażenia, ? na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich wydatkowano - 3.432,50 zł, ? lokalna Grupa Działania ?Warmiński Zakątek? - 10.000,00 zł, ? na promocję gminy wydatkowano - 8.206,50 zł, ? lokalna organizacja Turystyczna ?Dom Warmiński? - 1.061,12 zł, ? na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na spis powszechny otrzymaliśmy środki w kwocie - 60.800,00 zł wydatkowano - 60.800,00 zł tj. 100 % planu rocznego, ? wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym w kwocie 24.055,00 zł 6. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Na zadania zlecone otrzymaliśmy środki w kwocie - 20.243 zł, wydatkowano 19.867,00 zł tj. 98,14 % planu rocznego W tym: 1.108,00 zł aktualizacja rejestru wyborców, 18.759,00 zł wybory do Sejmu i Senatu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 10 ?

Poz. 1904

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa W tym to dziale planowano środki na utrzymanie OSP na terenie gminy w kwocie 98.120,00 zł wydatkowano 88.760,31 zł tj. 90,46 % planu rocznego, w tym: - 7.439,80 zł udział w zdarzeniu, - 18.910,13 zł wynagrodzenie komendanta i płace kierowców, - 35.673,25 zł zakup paliwa do samochodów, opał, sprzęt do ochrony dróg oddechowych, przegląd samochodów, wywóz nieczystości, szkolenia, badania lekarskie, - 12.754,32 zł energia elektryczna, - 8.471,00 zł ubezpieczenie samochodów, - 5.511,81 zł remont samochodów strażackich. Na zarządzanie kryzysowe planowano 5.000,00 zł, wydatkowano 281,02 zł tj. 6 % planu rocznego. Jednocześnie w tym dziale planowano środki w kwocie 13.000,00 zł, wydatkowano 13.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego. w tym: - dla Powiatowej Komendy Policji w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński planowano 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego, - dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu planowano 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego. 8. Dział 756 - Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych W tym to dziale planowano wydatki w kwocie - 93.000,00 zł wydatkowano- 83.121,59 zł tj. 89,37 % planu rocznego w tym: ? 54.695,46 zł ? 28.426,13 zł wynagrodzenie sołtysom, diety, opłaty komornicze, druki podatkowe, opłaty założenia hipoteki na zaległości podatkowe.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego W tym to dziale planowano środki na odsetki od kredytu w kwocie 499.500,00 zł, wydatkowano 485.268,29 zł tj. 97,15 % planu rocznego. 10. Dział 758 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki W tym to dziale pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 49.200,00 zł w tym: 800,00 zł 48.400,00 zł rezerwa ogólna, rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

11. Dział 801 oraz 854 - Oświata i wychowanie W tym dziale planowano środki w ogólnej kwocie - 8.289.647,28 zł wydatkowano 7.896.257,28 zł tj. 95,25 % planu rocznego w tym: ? na utrzymanie szkół podstawowych ? rozbudowa szkoły Kraszewo ? szkoła Kłębowo - remont sanitariatów - 3.690.590,16 zł - 833.504,23 zł 3.997,89 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 11 ?

Poz. 1904

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

remont szkoły Runowo na utrzymanie gimnazjów na utrzymanie klas zerowych adaptacja szkoły w Rogożu na stworz. oddziału przedszk. adaptacja szkoły w Kraszewie na stworz. oddziału przedszk. na dowóz uczniów do szkół fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wypoczynek zimowy dla dzieci szkolnych dokształcenie i doskonalenie nauczycieli świetlice szkolne stypendia dla uczniów zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych

7.202,32 zł - 1.652.356,78 zł - 399.377,88 zł - 18.349,73 zł - 21.028,89 zł - 563.581,05 zł - 47.170,00 zł 4.000,00 zł 3.852,78 zł - 18.062,68 zł - 380.707,64 zł - 234.678,75 zł - 17.796,50 zł

12. Dział 851 - Ochrona Zdrowia Na ochronę zdrowia planowano środki w kwocie - 50.450,00 zł wydatkowano - 44.017,98 zł tj. 87,25 % planu rocznego są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. w tym: - 16.300,00 zł - 6.098,00 zł - 21.619,98 zł wydatkowano na zorganizowanie obozu profilaktyczno-terapeutycznego w Gdyni dla 24 dzieci z rodzin patologicznych, wydatkowano za opinie lekarza biegłego psychiatry, działalność psychologa, materiały biurowe, broszury, wynagrodzenie bezosobowe komisji alkoholowej.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna Na pomoc społeczną planowano środki w ogólnej kwocie 4.941.655,00 zł wydatkowano 4.852.621,61 zł tj. 98,19 % planu rocznego w tym: a) Na zadania własne w zakresie opieki społecznej planowano środki w ogólnej kwocie - 1.574.284,00 zł wydatkowano - 1.485.494,15 zł tj. 95% w tym: ? wypłacenie zasiłków celowych - 451.505,78 zł ? na utrzymanie pracowników GOPS - 483.070,98 zł ? wypłacenie dodatków mieszkaniowych - 128.086,57 zł ? świadczenia usług opiekuńczych - 46.526,74 zł ? dożywianie dzieci - 156.000,00 zł ? świadczenia rodzinne - 126.028,58 zł ? za pobyt w domu pomocy społecznej - 73.778,52 zł ? na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - podopiecznych - 20.496,98 zł b) Na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie - 3.367.371,00 zł wydatkowano - 3.367.127,46 zł tj. 100% planu rocznego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 12 ?

Poz. 1904

w tym: ? na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych - 29.858,20 zł ? na świadczenia rodzinne - 3.320.369,26 zł ? świadczenia pielęgnacyjne 16.900,00zł 14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W tym to dziale planowano środki w ogólnej kwocie 1.747.982,01 zł wydatkowano 1.415.319,60 zł 81 % planu rocznego, są to wydatki związane z realizacją programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W tym: 1. ?Mała wieś wielkie perspektywy - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lidzbark Warmiński? planowano 730.206,78 zł wydatkowano 621.076,71 zł, tj. 85 % planu rocznego. 2. ?Moje hobby - moje życie - realizowany przez Gminę Lidzbark Warmiński? planowano 48.345,00 zł wydatkowano 48.335,60 zł, tj. 100 % planu rocznego. 3. ?Wiedza lepszym startem - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lidzbark Warmiński? planowano 340.972,24 zł wydatkowano 260.188,89 zł, tj. 76,3 % planu rocznego. 4. ?Zajęcia świetlicowe w Gminie Lidzbark Warmiński formą aktywnej integracji? planowano 49.865,00 zł wydatkowano 48.681,40 zł, tj. 97 % planu rocznego. 5. ?Ten czas zmienia nas? realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowano 152.305,86 zł wydatkowano 141.588,38 zł, tj. 93 % planu rocznego. 6. ?Akademia przedszkolaków w Gminie Lidzbark Warmiński? planowano 385.918,13 zł wydatkowano 295.448,62zł tj. 76 % planu rocznego. 7. ?Rozwój dziecka jego przyszłością - indywidualizacja nauczania w klasach I -III szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński? planowano 40.369,00 zł, wydatków nie było. 15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska Na gospodarkę komunalną planowano środki w kwocie 1.452.090,00 zł wydatkowano 1.374.777,95 zł tj. 94,67 % planu rocznego z tego: ? na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego planowano - 236.000,00 zł wydatkowano 218.398,61 zł tj. 92,54 % planu rocznego, w tym: ? ? 183.986,74 zł za energie elektryczną, 34.411,87 zł konserwacja oświetlenia ulicznego,

? wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych planowano 243.990,00 zł wydatkowano 213.586,48 zł, ? wydatki za korzystanie ze środowiska planowano 21.500,00 zł wydatkowano 15.581,23 zł, tj. 72,47 %, ? na gospodarkę odpadami planowano 89.000,00 zł na wniesienie udziałów w związku z przystąpieniem do spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie, wydatkowano 89.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego, ? na wydatki inwestycyjne planowano 861.600,00 zł wydatkowano 838.211,63 zł tj. 97,28 % są to wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Babiaku, dokumentacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, inwestycja wodno-kanalizacyjna Świętnik-KłębowoŁabno-Kraszewo.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 13 ?

Poz. 1904

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planowano środki w kwocie 540.922,00 zł wydatkowano 461.790,31 zł tj. 85,37 % planu rocznego w tym: ? na utrzymanie bibliotek gminnych poniesiono wydatki w kwocie 114.644,36 zł, ? na utrzymanie GOK w Pilniku i świetlic na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 337.

145,95 zł. ? udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Kraszewie w wysokości 10.000,00 zł. 2. Jednocześnie w tym to dziale planowano środki na inwestycję w ogólnej kwocie 823.304,00 zł, wydatkowano 787.678,98 zł tj. 95,67 % planu rocznego w tym: 1) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łaniewo planowano 8.000,00 zł, wydatkowano 7.842,50 zł., 2) Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Morawie planowano 197.061,00 zł, wydatkowano 188.617,37 zł, 3) Świetlica Kłebowo - wymiana pieca c.o. planowano 10.000,00 zł, wydatkowano 5.641,70 zł, 4) Świetlica Babiak - przebudowa komina c.o., wymiana pieca c.o. planowano 30.000,00 zł, wydatkowano 25.812,29 tj. 23 % planu rocznego, 5) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłogórze planowano 259.140,00 zł, wydatkowano 251.230,02 zł, 6) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo planowano 231.503,00 zł, wydatkowano 225.092,15 zł, 7) Remont świetlicy Koniewo planowano 43.600,00 zł, wydatkowano 39.446,00 zł tj. 90% planu rocznego, 8) Remont samochodu ?Mercedes? planowano 36.000,00 zł, wydatkowano 35.996,97 zł, 9) Adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przylegającego placu w centrum wsi Rogóż planowano 8.000,00 zł, wydatkowano 7.999,98 zł tj. 100 % planu rocznego. 3. Planowano dotację w wysokości 659.335,00 zł na wydatki majątkowe realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilniku, wydatkowano 635.140,07 zł, tj. 96,33 % planu rocznego w tym: 1) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Babiak planowano 56.036,00 zł, wydatkowano 54.014,00 zł, 3) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowosady planowano 222.868,00 zł, wydatkowano 216.171,27 zł, 4) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowo planowano 163.267,00 zł, wydatkowano 154.487,14, 5) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miejska Wola planowano 217.164,00 zł, wydatkowano 210.467,66 zł. 17. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport Planowano wydatki w kwocie - 29.300,00 zł wydatkowano w kwocie - 22.911,53 zł tj. 78,19 % planu rocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 14 ?

Poz. 1904

Były to wydatki związane z zatrudnieniem instruktora ds. sportu, przewóz zawodników na imprezy sportowe, wyjazdy zawodników z klubu sportowego Szkoła Rogóż na zawody w zapasach, utrzymanie boiska sportowego ?Orlik? w miejscowości Rogóż. Budżet Gminy w roku 2011 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi. W planie budżetu na rok 2011 niedobór budżetowy wynosił 5.251.168,00 który pokryty był: 4.865.476,00 - kredytem bankowym 385.692,00 - wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych Występujący w planie budżetu niedobór budżetowy wynika z zaplanowanych inwestycji. Przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi, niedobór budżetowy wyniósł 4.160.189,77 zł, który został pokryty kredytem bankowym. W 2011 roku pobrano kredyt bankowy w wysokości 4.800.00,00 zł na pokrycie niedoboru w budżecie gminy. Jednocześnie w 2011r. pobrano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 748 205,20 zł na prefinansowanie środków unijnych dotyczy: świetlica w Morawie, Miłogórzu, Sarnowie oraz na dokończenie inwestycji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Świętnik-Kłębowo-Łabno -Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Kraszewie. Runowo, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - Świętnik-Kłębowo-Łabno-Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w Kraszewie. Powyższa pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków unijnych. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2011 r. wynosi 12.374.331,12 zł, co stanowi 61,29 %: w tym: - 10.100.000,00 kredyty bankowe. - 2.274.331,12 pożyczki na prefinansowanie środków unijnych. Po uwzględnieniu wyłączeń zadłużenie gminy wynosi 10.100.000,00 zł, co stanowi 50,03 %. CZĘŚĆ OPISOWA o stanie mienia Gminy Lidzbark Warmiński wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I. Wartość mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński wynosi 51 798 785,94 zł w tym: 1. Grunty o powierzchni 689 ha o wartości 11. 033.953 zł są zagospodarowane następująco: a) w bezpośrednim zarządzie gminy 665 ha o wartości 10 574 556 zł b) w wieczystym użytkowaniu 11 ha o wartości 210 557 zł c) w dzierżawie i najmu 7 ha o wartości 210 557 zł d) przekazano w użytkowanie dla Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Medynach 2 ha o wartości 38 283 zł. 2. Obiekty w ilości 109 szt. stanowią wartość 17 295 976 zł w tym: a) 58 budynków o wartości 14 955 913 zł są zagospodarowane w bezpośrednim Zarządzie gminy b) 51 budynków znajduje się w dzierżawie i najmie, które stanowią wartość 2 340 063 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 15 ?

Poz. 1904

3. Budowle (oczyszczalnie ścieków, zbiorniki, studnie i sieci wodociągowe, chodniki gminne oraz przystanki autobusowe, obiekty sportowe) stanowią wartość 21 387 825 zł.

4. Środki transportu (samochody pożarnicze szt. 4, koparko-ładowarka, przyczepy szt. 1 samochody: osobowy Wolcwagen Caddy, osobowy kombi TDI Wolcwagen, Ford Transit Nissan, ciężarowy MAN, KIA ) o wartości 1 450 804 zł. 5. Inne urządzenia (motopompy szt 10 i agregaty strażackie szt. 2) o wartości 68 658 zł. 6. Sprzęt komputerowy w Gminie stanowi wartość 258 257 zł 7. Narzędzia i wyposażenie o wartości 22 468 zł. 8. Pozostały sprzęt w użytkowaniu w podległych jednostkach stanowią wartość 331 630 zł. II. Gmina potwierdziła własność w 100 %. Księgi wieczyste na mienie komunalne gminy założone jest w 100 %. III. Ważniejszych składników mienia to: Budynki po byłej Lecznicy Zwierząt w Markajmach - wydzierżawiono, świetlica - hala sportowo widowiskowa w Pilniku są w administracji gminy jako GOKiS. Od 1 maja 2011 r. ZOZ w Runowie zaprzestał swojej działalności. Lokal został przekształcony z placówki usługowo - handlowej na mieszkalny. Wszystkie lokale są wydzierżawione. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2011 r. osiągnięto dochody w kwocie 71 432,00 zł Dochody z najmu budynków komunalnych (mieszkalnych i gospodarczych) jako czynsz mieszkaniowy oraz odsetki i inne wpływy osiągnięto w kwocie 191 500,00 zł IV. W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. nie było sprzedaży mienia komunalnego. 1. W roku 2011 zgodnie z protokołem z dnia 3 listopada 2011 r. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warm. Gmina przejęła w spadku po zmarłej Zawiślak Marzenie budynki mieszkalne w Miłogórzu, które są w bezpośrednim zarządzie na kwotę 615 7000,00 zł. - budynek mieszkalno - usługowy o pow. 318 m2 o wartości 248 500,00 zł. - budynek mieszkalny o pow. 146,9 m2 z garażem o pow. 21,6 m2 o wartości 31 500,00 zł. - działkę gruntu nr 239 o pow. 0,2400 ha wartość - 25 700,00 zł. 2. Zakupiono Aktem Notarialnym Nr 3896/2011 z dnia 25.08.2011 r. działkę o pow. 0,0033 ha. we wsi Kraszewo z przeznaczeniem na przepompownię ścieków. 3. Zamieniono grunty o pow. 0,0131 ha położonej w miejscowości Kraszewo z przeznaczeniem na chodnik. 4. W roku 2011 wybudowano 4 świetlice wiejskie na kwotę 938 603,62 zł. we wsi: - Miejska Wola o wartości 249 447,56 zł. - Nowosady o wartości 215 438,81 zł. - Sarnowo o wartości 224 269,69 zł. - Miłogórze o wartości 249 447,56 zł. Ogółem ze sprzedaży mienia 2011 r. osiągnięto dochody w kwocie 194 708,00 zł oraz odsetki w kwocie 1 954,00 zł są to dochody ze zapłacone gotówką oraz ze spłat rozłożonych na raty. Wydatki związane ze sprzedaży mienia komunalnego poniesiono w kwocie 63 240,00 zł. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2011 r. wynosiły ogółem 779 536,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 16 ?

Poz. 1904

Dochody z mienia komunalnego w 2011 r. osiągnięto ogółem w kwocie -

475 210,00

W 2011 roku mienie komunalne dla gminy przyniosło straty w kwocie 304 326,00 zł, ponieważ wyższe są wydatki niż dochody. V. Stan lokat terminowych w bankach Podpisaną mamy umowę z bankiem na lokaty nocne, wszystkie środki pozostające po godz. 15oo do godz. 800 rano są na lokatach nocnych i oprocentowanie jest ujmowane do rachunku bankowego następnego dnia. W 2011 roku z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 56 020,00 zł. VI. Wymagalne wierzytelności pieniężne - zaległości w podatku rolnym wynoszą 297 424,00 zł - zaległość w podatku od nieruchomości wynoszą 608 015,00 zł - pozostałe zaległości 146 874,00 zł VII. Udziały w spółkach: 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu ?System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów?. W 2011 roku wynosi - 243 udziały o wartości 500 zł za 1 udział co stanowi 121 500,00 zł 2. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/182/97 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lidzbark Warmiński do Warmińsko-Mazurskiego Rynku Hurtowego S.A. w Olsztynie o objęcie udziału w kapitale akcyjnym w kwocie 10 000,00 zł, obecna nazwa ?Warmińsko-mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie. Plac Gen. J.Bema 3 10-516 Olsztyn. VIII. Zaciągnięto kredyty: 1. W 2009 roku pobrano kredyt w wysokości 900 000,00 zł. Do 31.12.2011 kredyt spłacono w wysokości 600 000,00 zł. 2. W 2010 roku pobrano kredyty w łącznej wysokości 6 200 000,00 zł. Do dnia 31.12.2011 roku spłacono 1 200 000,00 zł. 3. W 2011 roku pobrano kredyty w wysokości 4 800 000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2011 roku z tytułu kredytów wynosi 10 100 000,00 zł. IX. Pobrane pożyczki; 1. W 2010 roku pobrano pożyczkę w BGK w wysokości 1 772 162,47 zł na prefinansowanie środków unijnych na: Świetlicę Runowo, budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Świętnik-Kłębowo-Łabno Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Kraszewie.

Do dnia 31.12.2011 spłacono w wysokości 246 036,55 zł. 2. W 2011 roku pobrano pożyczkę w wysokości 748 205,20 zł na budowę świetlic w Morawie, Miłogórzu, Sarnowie oraz na dokończenie inwestycji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Świętnik-Kłębowo-Łabno -Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Kraszewie. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu pożyczek wynosi 2 274 331,12 zł. Procentowy udział długu do przewidywanych dochodów na koniec 31 grudnia 2011r. wynosi 50,03 % (z wyłączeniami).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 17 ?

Poz. 1904

X. Wykaz jednostek budżetowych: 1. Zespół Szkół w Rogożu. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie. 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłębowie. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie. 5. publiczne Gimnazjum w Łaniewie. 6. Publiczne Gimnazjum w Kraszewie. 7. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lidzbark Warmińskim.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp. Klasyfikacja Projekt Rozwój Obszarów Wiejskich 20072013 Budowa wodociągu Przebudowa i modernizacja świetlicy Morawa Budowa świetlicy Nowosady Budowa świetlicy Miłogórze Remont świetlicy Kłębowo Remont świetlicy Babiak Remont świetlicy Koniewo Remont świetlicy Sarnowo Budowa świetlicy Miejska Wola Wyk. Oznakowania tras rowerowych Budowa sieci kanali. z oczyszczalnią ścieków- Babiak RAZEM - Rozwój Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mała wieś -wielkie perspektywy Wiedza lepszym startem Zajęcia świetlicowe Ten czas zmienia nas Moje hobby - moje życie Rozwój dziecka jego przyszłością Akademia przedszkolaków RAZEM - Program Operacyjny Kapitał Ludzki OGÓŁEM Projekty I + II Plan wyjściowy Plan po zmianieostateczny Zmiana 1+2 Wydatki ze środków z budżetu krajowego Plan Plan po zmianie Zmiana 1 Plan Wydatki ze środków UE Plan po zmianie Zmiana 2

I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 900-90001 921-92109 921-92109 921-92109 921-92109 921-92109 921-92109 921-92109 921-92109 600-60016 900-90001

812 000,00 208 128,00 258 824,00 308 979,00 190 674,00 44 036,00 43 600,00 264 200,00 262 538,00 20 777,00 500 000,00 2 913 756,00

824 000,00 197 061,00 222 868,00 259 140,00 163 267,00 56 036,00 43 600,00 231 503,00 217 164,00 20 777,00 2 235 416,00

12 000,00 - 11 067,00 - 35 956,00 - 49 839,00 - 27 407,00 12 000,00 - 32 697,00 - 45 374,00 - 500 000,00 - 678 340,00

543 908,00 85 909,00 101 287,00 127 428,00 74 617,00 19 040,00 18 602,00 108 961,00 102 741,00 6 277,00 299 300,00 1 488 070,00

555 908,00 74 240,00 80 875,00 95 031,00 69 592,00 31 040,00 18 602,00 84 246,00 78 649,00 6 277,00 1 094 460,00

12 000,00 - 11 669,00 - 20 412,00 - 32 397,00 - 5 025,00 12 000,00 - 24 715,00 - 24 092,00 - 299 300,00 - 393 610,00

268 092,00 122 821,00 141 993,00 164 109,00 93 675,00 24 996,00 24 998,00 147 257,00 138 515,00 14 500,00 1 140 956,00

268 092,00 122 219,00 157 537,00 181 551,00 116 057,00 24 996,00 24 998,00 155 239,00 159 797,00 14 500,00 200 700,00 1 425 686,00

602,00 - 15 544,00 - 17 442,00 - 22 382,00 - 7 982,00 - 21 282,00 - 200 700,00 - 284 730,00

II. 1 2 3 4 5 6 7

853-85395 853-85395 853-85395 853-85395 853-85395 853-85395 853-85395

730 207,00 329 632,00 49 865,00 136 276,86 48 345,00 40 369,00 396 091,44 1 730 786,30 4 644 542,30 zł

730 207,00 329 632,00 49 865,00 136 276,86 48 345,00 40 369,00 385 918,13 1 720 612,99 3 956 028,99 zł

- 10 173,31 - 10 173,31 - 688 513,31 zł

109 531,00 49 445,00 7 479,75 4 412,53 7 251,75 6 055,35 59 413,72 243 589,10 1 731 659,10 zł

109 531,00 49 445,00 7 479,75 4 412,53 7 251,75 6 055,35 14 773,72 198 949,10 1 293 409,10 zł

- 44 640,00 - 44 640,00 - 438 250,00 zł

620 676,00 280 187,00 42 385,25 131 864,33 41 093,25 34 313,65 371 144,41 1 521 663,89 2 662 619,89 zł

620 676,00 280 187,00 42 385,25 131 864,33 41 093,25 34 313,65 336 677,72 1 487 197,20 2 912 883,20 zł

34 466,69 34 466,69 - 250 263,31 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Okres realizacji Okres do realizacji OGÓŁEM WYDATKI - wydatki bieżące Program Operacyjny Kapitał 2011 2015 Ludzki Akademia przedszkolaków w 2011 2015 gminie Lidzbark Warmiński Mała wieś wielkie perspektywy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 2011 2012 szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński Rozwój dziecka jego przyszłością indywidualizacja nauczania w 2011 2013 klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński Wiedza lepszym startem - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół 2011 2012 gimnazjalnych z tereny Gminy Lidzbark Warmiński - wydatki majątkowe Budowa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. 2011 2013 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nazwa i cel Plan ogółem 2011-2015 3 575 097,73 3 379 097,73 3 379 097,73 1 931 190,73 Wykonanie za 2011r. 1 265 714,22 1 176 714,22 1 176 714,22 295 448,62 Stopień realizacji % 80% 79% 79% 76%

Plan na 2011 1 575 126,13 1 486 126,13 1 486 126,13 385 918,13 zł 730 207,00 zł

Plan 2012 799 595,68 739 595,68 739 595,68 412 296,68

Plan 2013 476 936,08 429 936,08 429 936,08 409 536,08

Plan 2014 442 843,04 442 843,04 442 843,04 442 843,04

Plan 2015 280 596,80 280 596,80 280 596,80 280 596,80

857 834,00

621 076,71

85%

127 627,00

118 815,00

40 369,00 zł

0,00

58 046,00

20 400,00

471 258,00 196 000 196 000,00

329 632,00 zł 89 000 89 000,00

260 188,89 89 000 89 000,00

76% 100% 100%

141 626,00 60 000 60 000,00 47 000 47 000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3914

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3391

  uchwała nr 46/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2011 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  zarządzenie nr 108/2012 Wójta Gminy Janowo z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janowo za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2012-2017?.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy w Budrach z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.18

  uchwała nr III/28/2012 Rady Gminy Markusy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stalewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.