Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ?Ełk ? Śródmieście?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Miasta Ełku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2006
Hasła:zagospodarowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:22

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ?Ełk - Śródmieście?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: Rozdział I. Przepisy ogólne § 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełk, uchwalonego uchwałą nr XVIII/170/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2000 r. wraz ze zmianą Studium uchwaloną uchwałą nr VIII/56/03 Rady Miasta Ełku z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmianą Studium uchwaloną uchwałą nr LII/486/2010 Rady Miasta Ełku z dnia 27 kwietnia 2010 r. i zmianą Studium uchwaloną uchwałą nr XVI.139.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany ?Ełk - Śródmieście?, zwany dalej planem. 2. Granice planu określa uchwała Nr XLV/423/09 Rady Miasta Ełku z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?EŁK ŚRÓDMIEŚCIE?. 3. Plan składa się z następujących elementów, podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: 1) ustaleń, stanowiących treść niniejszej uchwały; 2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2006

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. § 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej; 3) U - tereny zabudowy usługowej; 4) UO - tereny zabudowy usług oświaty i kultury; 5) UA/U - tereny zabudowy usług administracji publicznej i usługowej; 6) UKS - tereny zabudowy sakralnej; 7) U-KP - tereny zabudowy usługowej z parkingami wielopoziomowymi; 8) US - tereny sportu i rekreacji; 9) ZP - tereny zieleni parkowej; 10) ZU - tereny zieleni urządzonej; 11) E - tereny infrastruktury elektroenergetycznej; 12) KP - tereny parkingów; 13) KD(...) - tereny dróg publicznych, klasy technicznej: Z - zbiorczej, L - lokalnej; 14) KDW - tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych. 2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu, teren objęty niniejszym planem należy użytkować w sposób dotychczasowy. § 3. 1. Ustala się następujące oznaczenia graficzne jako obowiązujące: 1) granice planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania; 3) obowiązujące linie zabudowy; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 6) obiekty wpisane do ewidencji zabytków; 7) ciągi piesze; 8) wjazdy/wyjazdy do parkingów podziemnych; 9) dominanty architektoniczne; 10) przejścia bramowe; 11) przejazdy bramowe. 2. Rysunek planu zawiera treści informacyjne dotyczące: 1) lokalizacji ścieżek rowerowych; 2) orientacyjnej lokalizacji nowych budynków; 3) lokalizacji parkingu podziemnego pod zielenią parkową. § 4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 1. Każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2006

2. Obowiązuje nakaz podłączenia wszystkich działek budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 3. Zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej - wykonanie sieci wodociągowej należy przeprowadzić jednocześnie z budową sieci kanalizacji sanitarnej; 4. Wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinny być odprowadzane docelowo do miejskiej kanalizacji deszczowej; 5. Zaopatrzenie w ciepło - z sieci publicznej, do czasu realizacji przyłączy w/w sieci dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych; 6. Zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowniczej na zasadach określonych przez operatora; 7. Sieci energetyczne i telekomunikacyjne z przyłączami w granicach planu należy wykonać jako kablowe; 8. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami) wraz z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zmianami) oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw; 9. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić głównie w obszarach przeznaczonych pod komunikację i zieleń, w uzasadnionych przypadkach, na terenach mieszkalnych i usługowych, dopuszcza się wydzielenie terenów pod infrastrukturę; 10. Usuwanie odpadów stałych z terenu w granicach planu następuje przez wywóz odpadów na składowisko odpadów wskazane przez gminę samorządową miasta Ełk. § 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1. W granicach planu wskazuje się (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska: 1) oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW, 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 11MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 14MW/U, 15MW/U - jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową i na cele mieszkaniowo - usługowe; 2) oznaczone symbolami: 1UO, 2UO, 3UO, 4UO, 5UO - jak dla terenów na cele związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 3) oznaczone symbolami: 1US, 2US, 3US, 4US - jak dla terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


2. Dla lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z rozporządzeniem. § 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. 1. Teren planu znajduje się w całości w układzie urbanistycznym miasta Ełku, wpisanym do rejestru zabytków decyzją WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku, w związku z czym na obszarze opracowania obowiązuje: 1) ochrona historycznego układu przestrzennego, w tym zachowanie historycznych linii zabudowy, utrzymanie proporcji i gabarytów oraz skali zabudowy; 2) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej; 2. Z tytułu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w granicach planu podlegają ochronie następujące obiekty: 1) obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2006

a) układ urbanistyczny miasta Ełku, decyzja WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku; b) park miejski, położony między ulicami Armii Krajowej, 3 Maja, Mickiewicza i Małeckich, nr rej. A2578, decyzja KL.WKZ 534/177/D/88 z dnia 10.11.1988 r.; c) kościół parafialny (ewangelicki), obiekt parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany, 1847-1850 r. odbudowany 1920-1925 nr rej. 566/S, stan dobry, własność parafii rzymskokatolickiej, decyzja nr WKZ 534/566/D/87 z dnia 25.02.1987 r.; d) budynek mieszkalny, obecnie Sąd Rejonowy, przy ul. Małeckich 4 nr rej. A-3811, decyzja nr WKZ 534/1027/D/95 z dnia 16.03.1995 r.; e) budynek Kurii Biskupiej przy ul. 3 Maja 10, nr rej. A-3702, decyzja WKZ 534/1000/94 z dnia 8.06.1994 r.; f) budynek mieszkalny nr 21 przy ul. Armii Krajowej, murowany, pocz. XX w., nr rej. A-3037, stan dostateczny, własność komunalno - prywatna, decyzja nr KL.WKZ 534/771/D/90 z dnia 30.03.1990 r. g) budynek mieszkalny nr 23 przy ul. Armii Krajowej, murowany, ok. 1907 r., nr rej. A-3036, stan dostateczny, własność komunalno-prywatna, decyzja nr KL.WKZ 534/733/D/90 z dnia 30.03.1990 r.; h) budynek mieszkalny nr 25 przy ul. Armii Krajowej, murowany, pocz. XX w., nr rej. A-3040, stan dobry, własność komunalna, decyzja nr KL.WKZ 534/774/D/90 z dnia 30.03.1990 r. i) kamienica przy ul. Mickiewicza 12, nr rej. A-4556, Decyzja IZAR(ms)4101-19(1)/10/11 z dnia 08.03.2011 r.; j) kamienica przy ul. 3 Maja 11, nr rej. A-4543, Decyzja IZAR(ms)4101-19(1)/10/11 z dnia 14.02.2011 r.; k) kościół baptystów przy ul. 3 Maja 8, nr rej. A-2762, Decyzja KL.WKZ 534/651/D/89 z dnia 10 marca 1989 r. 2) obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: a) Zespół Szkół Mechanicznych przy ul. Armii Krajowej nr 1; b) domy przy ul. Armii Krajowej o numerach 3, 7, 11, 13, 15, 17, 33, 35, 37, 39, 41; c) dom przy ul. Dąbrowskiego 16; d) domy przy ul. 3 Maja nr 4, 5, 6, 7, 9; e) szkoła podstawowa i gimnazjum przy ul. Małeckich nr 1; f) domy przy ul. Małeckich nr 2 i 3; g) dom przy ul. Magazynowej nr 4 (obecnie w ewidencji budynków oznaczony jest nr 6); h) domy przy ul. Mickiewicza nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 42, 44, 46; i) domy przy ul. Orzeszkowej nr 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 21; j) domy przy ul. Słowackiego nr 1, 4, 6, 9 ; k) domy przy ul. Wawelskiej nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12; l) domy przy ul. Wojska Polskiego nr 38, 42. 3) Wszelkie prace, określone w art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na w/w obszarach i obiektach wpisanych do rejestru zabytków, oraz w ich otoczeniu, wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4) Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza: a) dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku; b) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2006

c) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości. 5) Wszelkie prace budowlane na w/w obszarach i obiektach będących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wymagają uzyskania uzgodnienia lub pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


3. Inwestycje budowlane oraz działania mogące prowadzić do zmiany wyglądu lub mogące naruszać ekspozycję (w tym montaż urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów) budynków a także umieszczanie nazw obiektów lub funkcji, informacji turystycznej i sytemu informacji miejskiej, w granicach opracowania planu, wymagają wydania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4. Inwestycje budowlane w granicach opracowania planu należy poprzedzić ratowniczymi badaniami archeologicznymi. 5. Inwestycje liniowe ujęte w § 4 w granicach opracowania planu należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym 6. W/w rodzaje badań archeologicznych wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 7. Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, na obszarze opracowania, odkryje przedmiot, co do którego istnieje podejrzenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego prezydenta miasta. 8. W granicach opracowania planu, roboty budowlane polegające na rozbiórce wszelkich obiektów budowlanych wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 9. W związku z położeniem planu w układzie urbanistycznym miasta Ełku, wpisanym do rejestru zabytków, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, w granicach opracowania, wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. § 7. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć w niniejszej uchwale: 1. Akcent architektoniczny - część obiektu budowlanego wymagająca indywidualnego rozwiązania architektonicznego; 2. Dominanta - element kompozycji urbanistycznej w postaci wyeksponowanego w przestrzeni obiektu budowlanego lub jego części, stanowiącego punkt orientacyjny w przestrzeni miejskiej; 3. Kąt nachylenia dachu - kąt pochylenia płaszczyzny połaci względem płaszczyzny poziomej; kąt nachylenia dachu nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenie wejść; 4. Rewitalizacja - zespół działań zmierzających do zmiany lub nadania nowej funkcji terenom degradującym otaczającą przestrzeń oraz ukształtowania nowej zabudowy w nawiązaniu do historycznych uwarunkowań zabudowy; 5. Nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza maksymalne usytuowanie budynku z możliwością wycofania budynku w głąb działki, nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze; gzymsy, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy; 6. Obowiązująca linia zabudowy - oznacza linię, na której należy sytuować elewację budynku i dotyczy wszystkich kondygnacji, obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze, gzymsy, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy; 7. Powierzchnia terenu biologicznie czynna - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie (zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi);

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2006

8. Powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni, liczonych po obrysie zewnętrznym ścian, wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni w/w działki. 9. Teren urbanistyczny - należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, dla którego określono szczegółowe zasady zagospodarowania i oznaczono jednym symbolem. 10. Usługi, zabudowa usługowa - należy przez to rozumieć budynki lub części budynków przeznaczone na potrzeby: handlu, gastronomii, obsługi bankowej, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek lub część budynku przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji których uciążliwość nie wykracza poza granice działki lub lokalu do której właściciel ma tytuł prawny. 11. Szyld - za szyld uważa się jednostronny, płaski lub dwustronny zamontowany na wysięgniku prostopadłym do elewacji budynku, znak zawierający wyłącznie logo i nazwę firmy oraz informacje o rodzaju prowadzonej działalności 12. Reklama - za reklamę uważa się płaskie znaki oraz przestrzenne instalacje związane z promowaniem działalności gospodarczej, produktów, usług, imprez, nie będące szyldami. Rozdział II. Przepisy szczegółowe dotyczące terenów urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi § 8.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 1. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 2) Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące do maksymalnej wielkości 50 % powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków od strony pierzei ulicznych. 3) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000 m2. 4) Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje się zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii wielkiej płyty, którą przede wszystkim ze względów estetycznych, przeznacza się do rewitalizacji. 5) Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe. 6) Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m. 7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy: a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe, b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów, c) obiektów małej architektury, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pieszych i rowerowych, 8) Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży dla samochodów osobowych. 9) Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 2006

10) Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z). 11) Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży. 12) Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6. 13) Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych: a) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW ustala się: * możliwość przebudowy, remontu, odbudowy budynków. * w przypadku przebudowy dachów zezwala się na poddasza użytkowe, zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 40°-70°, z główną kalenicą równoległą do ul. Wojska Polskiego lub ul. Adama Mickiewicza lub drogi 2KDW. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (40°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych i drogi 2KDW oraz dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei oraz drogi 2KDW należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 1MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul Wojska Polskiego poprzez drogę wewnętrzną 2KDW, - 2MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Wojska Polskiego i ul. Adama Mickiewicza, - 3MW, 4MW, 5MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Adama Mickiewicza. b) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW, 7MW ustala się: * możliwość przebudowy, remontu, nadbudowy, odbudowy budynków. * nadbudowę dopuszcza się do wysokości 4 kondygnacji nadziemnym w tym poddasze użytkowe, z dostosowaniem wysokości nadbudowy do sąsiadujących budynków * w przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do drogi 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego). Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych(w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * możliwość budowy drogi wewnętrznej do obsługi przedmiotowego terenu oraz terenów sąsiednich, w szczególności terenu urbanistycznego 2E. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) i ul. Adama Mickiewicza poprzez drogę wewnętrzną 3KDW, oraz poprzez dopuszczone do realizacji drogi wewnętrzne na przedmiotowym terenie urbanistycznym oraz terenie urbanistycznym oznaczonym na rysunku planu jako 2MW/U. c) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MW i 10MW ustala się: * Możliwość budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków.

W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy - do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku. * zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 40°-60°, z główną kalenicą równoległą do drogi 2KD(L) (ul. Słowackiego) lub drogi 4KDW. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?8?

Poz. 2006

* dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja). d) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW, ustala się: * możliwość budowy, przebudowy, remontu, odbudowy budynków. W przypadku przebudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pięć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * zadaszenia nowej zabudowy należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy Adama Mickiewicza lub 3 Maja. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja) oraz z ul. Adama Mickiewicza. e) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MW, ustala się: * możliwość przebudowy, remontu, odbudowy budynków. * W przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy 3 Maja. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych i dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja). f) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MW, ustala się: * możliwość przebudowy, nadbudowy, remontu, odbudowy budynków. * wysokość nadbudowy do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. * w przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy 3 Maja. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45o-70o) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?9?

Poz. 2006

g) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 15MW i 16MW, ustala się: * możliwość przebudowy, remontu, odbudowy budynków. * w przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w postaci dachów płaskich (pulpitowych) lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego - od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza.

h) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 17MW, 18MW, 26MW, 28MW, 30MW, 32MW, 33MW, 35MW, 37MW ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza się poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezpośrednio przyległego do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów płaskich, pulpitowych lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego - od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. * dopuszcza się wykonanie, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 17MW, 18MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza - 26MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) - 28MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej), 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz ul. Adama Mickiewicza - 30MW i 32MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) - 33MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz ul. Armii Krajowej poprzez drogę wewnętrzną 18KDW - 35MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) - 37MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz 7KD(L) (ul. Magazynowa) i) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 23MW, 24MW, 25MW ustala się: * Możliwość budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - cztery kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 40°-60°, z główną kalenicą równoległą do drogi 5KD(L) (ul. Orzeszkowej).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 10 ?

Poz. 2006

* zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. W przypadku jeżeli część zabudowy od strony podwórza posiadać będzie obniżoną ilość kondygnacji dopuszcza się przekrycie niższej części budynku płaskim dachem zielonym lub tarasem zakończonym balustradą. * dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 23MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza, poprzez drogi wewnętrzne, - 24MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza, poprzez drogi wewnętrzne, - 25MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez drogę wewnętrzną 10KDW. j) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 27MW, 31MW, 34MW, 36MW ustala się: * możliwość budowy, przebudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza się poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezpośrednio przyległego do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego.

* zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów płaskich, pulpitowych lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego - od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34MW zezwala się na dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25° z główną kalenicą równoległą do ul. Armii Krajowej. * dopuszcza się wykonanie, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 27MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej), 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz ul. Adama Mickiewicza, - 31MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej, - 34MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Armii Krajowej, - 36MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz 7KD(L) (ul. Magazynowa). k) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8MW, 14MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 29MW, 40MW ustala się: * Możliwość budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy - od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. * zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 35°-50° i mansardowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 11 ?

Poz. 2006

* dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 8MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz ulice: Adama Mickiewicza, Wojska Polskiego i Armii Krajowej, a także poprzez drogę wewnętrzną 3KDW i drogi wewnętrzne, dopuszczone do realizacji na terenach urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MW i 2MW/U, - 14MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja) - 19MW i 20MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Małeckich), 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza, - 21MW, 22MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza, - 29MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) poprzez drogi wewnętrzne 13KDW i 14KDW, - 40MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego) poprzez drogę wewnętrzną 19KDW i 20KDW. l) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 41MW, ustala się: * Możliwość przebudowy, remontu, odbudowy budynków. * W przypadku przebudowy dachów, dopuszcza się formę dachów wysokich, z poddaszem użytkowym, o kącie nachylenia połaci dachowych 40°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy Armii Krajowej lub drogi 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego). Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe i pulpitowe. * zadaszenia dachów wysokich od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego), ul. Armii Krajowej oraz drogi wewnętrznej 20KDW m) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 38MW, 39MW, 42MW, ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezpośrednio przyległego do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do drogi 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza) lub 6KD(L) (ul. Wawelska) lub 21KDW. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych ( 45°-70° ) połaci od strony pierzei ulicznych.

* zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. W przypadku jeżeli część zabudowy od strony podwórza posiadać będzie obniżoną ilość kondygnacji dopuszcza się przekrycie niższej części budynku płaskim dachem zielonym lub tarasem zakończonym balustradą. * dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 12 ?

Poz. 2006

* na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 42MW, dla nowej zabudowy ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną w wysokości 25% * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 39MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) poprzez drogę wewnętrzną 17KDW oraz z ul. Adama Mickiewicza, - 38MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz z ul. Adama Mickiewicza, - 42MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza) poprzez drogę wewnętrzną 21KDW. 2. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 11MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 14MW/U, 15MW/U 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługowa. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: obsługa ruchu turystycznego w tym zabudowa usługowo - mieszkalna o szerokim zakresie: usługi, mieszkalnictwo zbiorowe w postaci pokoi do wynajęcia, apartamenty, usługi gastronomii i handlu. 3) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000m2. 4) Zezwala się na realizację funkcji podstawowych w dominantach architektonicznych. 5) Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe. 6) Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m. 7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy: a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów, c) obiektów małej architektury, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pieszych i rowerowych. 8) Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11. 9) Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży na samochody osobowe. 10) Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z). 11) Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży. 12) Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6: 13) Wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych: a) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW/U i 15MW/U ustala się: * Możliwość budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy i nadbudowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy - od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 13 ?

Poz. 2006

* zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 35°-70° . * dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. * minimalną powierzchnię biologicznie czynną w wysokości 30% * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 1MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Adama Mickiewicza poprzez drogę wewnętrzną 3KDW, - 15MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza) poprzez drogę wewnętrzną 21KDW. b) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW/U ustala się: * Możliwość budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy i nadbudowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy - od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. * zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 35°-70° . * dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru.

* minimalną powierzchnię biologicznie czynną w wysokości 20 %. * możliwość budowy drogi wewnętrznej do obsługi przedmiotowego terenu oraz terenów sąsiednich. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) poprzez nowoprojektowaną drogę wewnętrzną (nie wyszczególnioną na rysunku planu). c) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW/U, ustala się: * Możliwość przebudowy, remontu, nadbudowy, odbudowy budynków. * nadbudowę dopuszcza się do wysokości 4 kondygnacji nadziemnym w tym poddasze użytkowe, z dostosowaniem wysokości nadbudowy do sąsiadujących budynków * w przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do drogi 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego). Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz ul. Adama Mickiewicza. d) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW/U, ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, odbudowy budynków. W przypadku rozbudowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pięć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * zadaszenia nowej zabudowy należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy Adama Mickiewicza lub Juliusza Słowackiego. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 14 ?

Poz. 2006

* dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja) e) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW/U, ustala się: * możliwość przebudowy, remontu, nadbudowy, odbudowy budynków. * nadbudowę dopuszcza się do wysokości pięciu kondygnacji nadziemnym w tym poddasze użytkowe, z dostosowaniem wysokości nadbudowy do sąsiadujących budynków. * w przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy 3 Maja. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja). f) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW/U, ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy i nadbudowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pięć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza - od dwóch do trzech kondygnacji. W przypadku sytuowania budynku, bezpośrednio przyległego do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * zadaszenia nowej zabudowy od strony pierzei ulicznej w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45o-70o, z główną kalenicą równoległą do drogi 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego). * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. W przypadku jeżeli część zabudowy od strony podwórza posiadać będzie obniżoną ilość kondygnacji dopuszcza się przekrycie niższej części budynku płaskim dachem zielonym lub tarasem zakończonym balustradą.

* dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * w pierzei ulicy należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja) g) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy i nadbudowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do sześciu kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezpośrednio przyległego do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 15 ?

Poz. 2006

* zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy Armii Krajowej lub Jana i Hieronima Małeckich lub Elizy Orzeszkowej. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych. * narożniki budynków od strony skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Armii Krajowej oraz ul. Jana i Hieronima Małeckich i ul. Armii Krajowej należy wyróżnić dominantami architektonicznymi. W tym celu dopuszcza się miejscowe zwiększenie wysokości zabudowy o dodatkowe 3 metry powyżej projektowanej zabudowy. Zezwala się na ścięcie narożnika ścian parteru pod kątem 45° na szerokości ok. 3 metrów lub jego zaokrąglenie. * zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. W przypadku jeżeli część zabudowy od strony podwórza posiadać będzie obniżoną ilość kondygnacji dopuszcza się przekrycie niższej części budynku płaskim dachem zielonym lub tarasem zakończonym balustradą. Zakazuje się stosowanie atrap dachów. * maksymalną powierzchnię zabudowy na poziomie 70 % dla terenów oznaczonych w planie symbolem 7MW/U i 8MW/U, * dla terenów oznaczonych w planie symbolami 7MW/U i 8MW/U dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * dla terenów oznaczonych w planie symbolami 9MW/U i 10MW/U dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * łączna szerokość witryn wystawowych od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 70 % długości poszczególnych elewacji. * wejścia do części mieszkalnej zabudowy należy wykonywać od strony przeciwnej niż pierzeja uliczna. * nową zabudowę należy wykonać w stylu kamienicowym, przy wykorzystaniu głównie materiałów naturalnych. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * zakończenie okapów połaci dachowych od strony pierzei ulicznych należy rozwiązać w formie gzymsów wieńczących, których górna krawędź nie może znajdować się więcej niż 50 cm powyżej podłogi ostatniej kondygnacji użytkowej. * zezwala się na wykonanie przejścia bramowego w parterze zabudowy zlokalizowanej w pierzei ulicy Armii Krajowej na terenach oznaczonych symbolami 7MW/U i 8MW/U * obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: - 7MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja), - 8MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Małeckich) poprzez drogę wewnętrzną 9KDW, - 9MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza poprzez drogi wewnętrzne, - 10MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez drogę wewnętrzną 10KDW. h) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolami: 11MW/U ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy i nadbudowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza się poddasze użytkowe. Dopuszcza się niższą wysokość zabudowy od strony podwórza, nie mniejszą niż dwie kondygnacje. Sytuowanie budynku - bezpośrednio przyległy do ściany szczytowej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 16 ?

Poz. 2006

istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów płaskich, pulpitowych lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego - od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. * dopuszcza się wykonanie, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. - obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza i) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MW/U ustala się: * Możliwość przebudowy, nadbudowy, remontu, odbudowy budynków. * nadbudowę dopuszcza się do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza się poddasze użytkowe, z dostosowaniem wysokości nadbudowy do sąsiadujących budynków. * w przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w formie dachów płaskich, pulpitowych lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego - od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. * dopuszcza się wykonanie, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez drogę wewnętrzną 15KDW. j) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MW/U, ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, odbudowy budynków. * wysokość nowej zabudowy - od dwóch do czterech kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. * nadbudowę dopuszcza się do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza się poddasze użytkowe, z dostosowaniem wysokości nadbudowy do sąsiadujących budynków. * w przypadku przebudowy dachów budynków usytuowanych w pierzei ulicznej, zadaszenia należy kształtować w formie dachów płaskich, pulpitowych lub pogrążonych. Nachylenie połaci dachowej dachu pulpitowego - od pierzei ulicznej w kierunku podwórza. * zadaszenie nowej zabudowy dachów płaskich, pulpitowych, pogrążonych lub wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 35°-70°. * dopuszcza się wykonanie, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50 % długości elewacji, na których się one znajdują. * minimalną powierzchnię biologicznie czynną w wysokości 25 %. * należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * do czasu podłączenia budynków, znajdujących się w przedmiotowym terenie, do sieci centralnego ogrzewania, zezwala się na lokalizowanie budynków gospodarczych, przeznaczonych do składowania materiałów opałowych. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Armii Krajowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 17 ?

Poz. 2006

k) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MW/U ustala się: * Możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, odbudowy budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy. * wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pięć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego. * wysokość nowej zabudowy od strony podwórza - od dwóch do pięciu kondygnacji nadziemnych, w tym dopuszcza się poddasze użytkowe. * zadaszenia nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do drogi 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza). Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych i dachy mansardowe. * zadaszenia nowej zabudowy od strony podwórza należy kształtować w formie dachów wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 35°-50° oraz dachów mansardowych.

* zadaszenia należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. * dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują. * minimalną powierzchnię biologicznie czynną w wysokości 25 %. * od strony pierzei ulicznych należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku. * obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Adama Mickiewicza. 3. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1U, 2U, 3U, 4U 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: obsługa ruchu turystycznego w tym zabudowa usługowo - mieszkalna o szerokim zakresie: usługi, mieszkalnictwo zbiorowe w postaci pokoi do wynajęcia, apartamenty, usługi gastronomii i handlu. 3) Przeznaczenie dopuszczalne dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, istniejące na przedmiotowym terenie nieprzekraczalne linie zabudowy, od ul. Adama Mickiewicza i drogi oznaczonej 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego), mają charakter linii obowiązujących. 4) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000 m2. 5) Dla istniejących obiektów budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu zezwala się na: rozbiórkę, budowę, odbudowę, remont, nadbudowę, rozbudowę i przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych z zastrzeżeniem treści ustaleń § 6. 6) Dla istniejących obiektów budowlanych - budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych, nie związanych z przeznaczeniem terenu zezwala się na: rozbiórkę, remont, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych z zastrzeżeniem treści ustaleń § 6. 7) Wskaźniki kształtowania zabudowy (W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy): a) wysokość nowej zabudowy - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 18 ?

Poz. 2006

b) zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 35°-50° oraz dachy mansardowe. c) dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla nowej zabudowy w wysokości 30 %. 8) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy: a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów, c) obiektów małej architektury, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pieszych i rowerowych. 9) Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11. 10) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: a) 1U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa), 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego) poprzez drogę wewnętrzną 19KDW oraz z ul. Adama Mickiewicza. b) 2U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego), ul. Adama Mickiewicza oraz drogi wewnętrznej 19KDW. c) 3U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego) poprzez drogę wewnętrzną 20KDW. d) 4U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarosława Dąbrowskiego) poprzez drogę wewnętrzną 20KDW oraz ul. Armii Krajowej. 4. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1UO, 2UO, 3UO, 4UO, 5UO 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług oświaty i kultury. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa. 3) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000 m2. 4) Zabudowę należy kształtować do wysokości 5 kondygnacji nadziemnych. 5) Dla istniejących budynków zezwala się na: rozbiórkę, odbudowę, remont, nadbudowę, rozbudowę i przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych z zastrzeżeniem treści ustaleń § 6. 6) Minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej nie ustala się. 7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy: a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów, c) obiektów małej architektury, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pieszych i rowerowych. 8) Nie zezwala się na lokalizowanie budynków gospodarczych w tym garaży w postaci budynków wolnostojących. 9) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: a) 1UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej. b) 2UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Małeckich) oraz drogę wewnętrzną 8KDW.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 19 ?

Poz. 2006

c) 3UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez drogę wewnętrzną 10KDW. d) 4UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez drogę wewnętrzną 15KDW. e) 5UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej. 5. Oznaczenie terenu urbanistycznego: 1UA/U, 2UA/U 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług administracji publicznej. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa. 3) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000 m2. 4) Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6 5) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UA/U ustala się: a) możliwość budowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbiórki i odbudowy budynku. b) zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 40°-70°. c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 40 %. e) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) 6) Na terenie urbanistycznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2UA/U, ustala się: a) możliwość przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbiórki i odbudowy budynków, z zastrzeżeniem treści ustaleń § 6. b) zagospodarowanie istniejącego przejazdu bramowego na warunkach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. c) nadbudowę dopuszcza się do wysokości 5 kondygnacji nadziemnym w tym poddasze użytkowe, z dostosowaniem wysokości nadbudowy do sąsiadujących budynków. d) W przypadku przebudowy dachów, zadaszenia należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy Jana i Hieronima Małeckich. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych (45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe. e) zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie ustala się. g) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Małeckich). 7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy: a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów, c) obiektów małej architektury, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pieszych i rowerowych. 8) Nie zezwala się na lokalizowanie budynków gospodarczych, w tym garaży w postaci budynków wolnostojących.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

? 20 ?

Poz. 2006

6. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1UKS, 2UKS 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa sakralna. 2) Dla istniejących obiektów budowlanych zezwala się na: rozbiórkę, odbudowę, remont, nadbudowę, rozbudowę i przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych. 3) Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6 4) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy: a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów, c) obiektów małej architektury, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pies
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1333

  uchwała nr 120/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczytno - Śródmieście jednostka A - ulica Tadeusza Kościuszki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.404

  uchwała nr XXXVII/680/09 Rady Miasta Krosno z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna ?Śródmieście XV?

 • DZ. URZ. 2009.38.582

  uchwała nr XXVIII/652/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR I.1 - WARSZAWSKA - POLNA - RADIOWA?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.403

  uchwała nr XXXVII/679/09 Rady Miasta Krosno z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna ?Śródmieście XIV?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barcianach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  zarządzenie nr 179 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kętrzyn

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2012r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Szczytnie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  wyrok nr II SA/Ol 171/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011 roku nr IX/58/11w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVI/112/12 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania w wyborach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.