Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XIX/149/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXVI/165/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Powiatu w Nidzicy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2008
Hasła:oświata - regulaminy wynagradzania nauczycieli

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:19

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXVI/165/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 30 ust. 6, ust. 10 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm. ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje: § 1. 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania będącego załącznikiem do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXVI/165/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania § 8 ust 5 otrzymuje brzmienie: ?Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy: wrzesień ? listopad, grudzień ? luty, marzec ? maj, czerwiec ? sierpień?. 2. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczacy Rady Powiatu Jacek Kosmala

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr XLI/238/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/265/06 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr XLII/248/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/238/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/265/06 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLII/247/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1601 N Orłowo-Nidzica kategorii drogi powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.73

  uchwała nr L/568/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/169/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ?Ełk ? Śródmieście?.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Barcianach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  zarządzenie nr 179 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kętrzyn

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2012r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Szczytnie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.