Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.181.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 lipca 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewoda Warmińsko - Mazurski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2013
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:18

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.181.2012 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 6 lipca 2012 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2012-2016? w części rozdziału I ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały, w zakresie wyrazów: ?oraz z wyjątkiem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach oddanych w trwały zarząd?. Uzasadnienie: Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Miejska w Kętrzynie uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2012-2016. W rozdziale I ust. 2 programu określiła słowniczek pojęć używanych w treści programu, stanowiącego załącznik do uchwały. W ust. 2 pkt 3 została zawarta definicja pojęcia ?gminnego zasobu mieszkaniowego? stwierdzająca, iż należy przez to rozumieć lokale wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego stanowiące własność Gminy Miejskiej Kętrzyn i gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów oraz z wyjątkiem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach oddanych w trwały zarząd. Wyjaśnienie tego pojęcia zawiera również ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), na podstawie której podjęta została przedmiotowa uchwała i w art. 2 ust. 1 pkt 10 stanowi, iż przez mieszkaniowy zasób gminny należy rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Rada Miejska uchwalając program, zobowiązana jest stosować pojęcia określone w/w ustawą. Rada Miejska nie posiada uprawnienia do modyfikowania ustawowej definicji pojęcia ?mieszkaniowy zasób gminy? i wprowadzania własnej, niezgodnej z ustawą, poprzez dodanie dodatkowego wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach oddanych w trwały zarząd. W związku z powyższym, należało orzec jak na wstępie. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wojewoda w/z Jan Maścianica Wicewojewoda

Podobne dzienniki urzędowe


zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2012-2016".

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII-121/12 Rady Gminy Purda z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r."

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXVI/165/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.