Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Jedwabno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2014
Hasła:zagospodarowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 ze zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki. § 2. Granice i zakres planu zostały określone uchwałą Nr XIX/104/08 Rady Gminy Jedwabno z dnia 3 lipca 2008 roku. § 3. Uchwalony plan składa się z następujących elementów podlegających opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1. ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały, 2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: ?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki? 3. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 4. rozstrzygnięcia w sprawie zgodności planu z ustaleniami studium, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 5. rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2014

DZIAŁ I. Przepisy wstępne. § 4. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu geodezyjnie wydzielonej działki. 2. Określa się następujące znaczenia użytych w planie symboli: a) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - rozdzielają tereny o różnym przeznaczeniu i różnych ustaleniach, ich przebieg jest obowiązkowy i nie może ulegać zmianom w wyniku realizacji planu, b) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku a przy pokrywaniu się z linią strefy ochrony jeziora, również żaden obiekt budowlany, c) strefa ochrony jeziora - oznacza teren między brzegiem jeziora a oznaczoną linią, na którym nie mogą być lokalizowane obiekty budowlane. Rozdział 2. Przepisy ogólne § 5. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są: a) przeznaczenie i sposoby zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami i określonych liniami rozgraniczającymi, b) zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, c) sposób zagospodarowania wynikający z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, d) zasady kształtowania zabudowy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, e) zasady obsługi terenu komunikacją, f) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązujące: a) granice opracowania planu, b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, c) oznaczenia przeznaczenia terenów, d) linie zabudowy nieprzekraczalne, e) strefa ochrony jeziora. 3. Oznaczenia nieobowiązujące, mające znaczenie informacyjne: a) KD - drogi publiczne / będąca w zarządzie starostwa powiatowego/ b) W - wody jeziora Świętajno, c) linie podziału działek-określają jedynie zasadę podziału terenu na poszczególne działki. § 6. Zasada kształtowania przestrzeni. Zasadę kształtowania przestrzeni określa się poprzez ustalenie parametrów zabudowy w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy regionalnej, określenie linii zabudowy. § 7. Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego. 1. Obowiązują zasady ustanowione rozporządzeniem Nr 114 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. 2. Nakazuje się zachowanie podmokłości i zabagnień występujących na terenie działek. 3. Wprowadza się zasady ochrony środowiska poprzez: a) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony jeziora, b) odprowadzenie ścieków komunalnych do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, c) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2014

d) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego. Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć, e) gromadzenie odpadów stałych w dostosowanych do tego pojemnikach na terenach poszczególnych działek, następnie ich usuwanie zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami komunalnymi, f) w zabudowie i zagospodarowaniu należy uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi wynikające z przepisów odrębnych. 4. Prowadzone prace nie mogą być sprzeczne z przepisami szczególnymi o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zakazuje się prowadzenia robót budowlanych w okresie od marca do końca maja a wykopy winny być zabezpieczane w sposób uniemożliwiający wpadania do nich płazów. 5. Wartości krajobrazowe chroni się i kształtuje poprzez: a) ustalenie wysokości zabudowy, b) ustalenia parametrów architektonicznych budynków z uwzględnieniem kształtów i pokryć dachowych. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Na terenie objętym planem znajduje się pradziejowe stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod Nr AZP 29-64/20. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać sondażowe badania archeologiczne a projekty zagospodarowania działek uzgodnić z Woj. Konserwatorem Zabytków. § 8. Ustala się następujące zasady obsługi terenów infrastrukturą techniczną: 1. zaopatrzenie w wodę z projektowanego wodociągu gminnego siecią wodociągową prowadzoną w pasach drogowych ulic wewnętrznych oznaczonym symbolami KDW, 2. odprowadzenie ścieków sanitarnych kanałami biegnącymi w pasach drogowych do kanału usytuowanego w sąsiedztwie terenu objętego niniejszym planem, 3. energia elektryczna rozprowadzana linią kablową podziemną biegnąca w pasie drogowym oznaczonym symbolem ?KDW? 4. w rozwiązaniach komunikacji obowiązują: a) szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających oraz ich przebieg, b) zakaz utwardzania nawierzchni drogi żużlem i gruzem budowlanym.


§ 9. Przestrzeń publiczna. 1. Na terenie objętym niniejszym planem przestrzeń publiczna nie występuje. Rozdział 3. Przepisy szczegółowe. § 10. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami: 1-ML 1. Przeznaczenie terenu - teren indywidualnej zabudowy rekreacyjnej. Poza budynkami rekreacyjnymi mogą być lokalizowane budynki gospodarcze. Funkcja dopuszczalna - infrastruktura techniczna. 2. Parametry kształtowania zabudowy: a) ustala się maksymalną wysokość budynków rekreacyjnych - 8 m do kalenicy i nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, budynki przekryte dachami spadowymi o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych 35 - 450, główne kalenice równoległe do osi ulic 1, 2 - KDW, pokrycie dachowe dachówka lub materiały dachówko-podobne w kolorze czerwonym b) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych - 6 m do kalenicy, budynki przekryte dachami spadowymi o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych 35 - 450, pokrycie dachowe dachówka lub materiały dachówko-podobne w kolorze czerwonym, c) na jednej działce może być zlokalizowany jeden budynek rekreacyjny i do dwóch budynków gospodarczych łącznie z garażem. 3. Parametry i elementy zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2014

a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy terenu - 0,20, b) ustala się minimalną, biologicznie czynną powierzchnię działki - 70 %, oraz nakazuje się zachowanie zabagnień i podmokłości w naturalnej formie, c) maksymalna wysokości ogrodzeń działek - 1,50 m. Wyklucza się ogrodzenia pełne oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, d) zakazuje się wykonywania ogrodzeń na cokołach wystających ponad teren. e) poza budynkami, na działkach mogą być lokalizowane elementy małej architektury i elementy infrastruktury technicznej, 4. Zasady podziału nieruchomości. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia działki - 900 m2, b) minimalny front działki od strony ulicy dojazdowej - 25 m, c) minimalny kąt między granicą działki a osią drogi dojazdowej - 650. 2-ML 1. Przeznaczenie terenu - teren indywidualnej zabudowy rekreacyjnej. Poza budynkami rekreacyjnymi mogą być lokalizowane budynki gospodarcze. Funkcja dopuszczalna - infrastruktura techniczna. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy spełnić warunki określone w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały. 2. Parametry kształtowania zabudowy: a) ustala się maksymalną wysokość budynków rekreacyjnych - 8 m do kalenicy i nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, budynki przekryte dachami spadowymi o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych 35 - 450, główne kalenice równoległe do osi ulic 1,2- KDW lub do nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej graficznie na danej działce, pokrycie dachowe dachówka lub materiały dachówko-podobne w kolorze czerwonym b) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych - 6 m do kalenicy, budynki przekryte dachami spadowymi o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych 35 - 450, pokrycie dachowe dachówka lub materiały dachówko-podobne w kolorze czerwonym, c) na jednej działce może być zlokalizowany jeden budynek rekreacyjny i do dwóch budynków gospodarczych łącznie z garażem. 3. Parametry i elementy zagospodarowania terenu: a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy terenu - 0,20, b) ustala się minimalną, biologicznie czynną powierzchnię działki - 70 %, c) maksymalna wysokości ogrodzeń działek - 1,50 m. Wyklucza się ogrodzenia pełne oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, d) poza budynkami, na działkach mogą być lokalizowane elementy małej architektury i elementy infrastruktury technicznej. 4. Zasady podziału nieruchomości. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia działki - 900 m2, b) minimalny front działki od strony ulicy dojazdowej - 25 m, c) minimalny kąt między granicą działki a osią drogi dojazdowej - 650 1-KDW Pas drogowy dojazdowej drogi publicznej. Szerokość w liniach rozgraniczających -10 m. Nawierzchnia drogi przepuszczalna z zakazem utwardzania nawierzchni żużlem lub gruzem budowlanym. W pasie drogowym prowadzone podziemne ciągi infrastruktury technicznej. Wykonać przepusty wodne, stanowiące jednocześnie przejścia ekologiczne na cieku wodnym oznaczonym symbolem ZW. 2-KDW Pas drogowy dojazdowej drogi publicznej. Szerokość w liniach rozgraniczających -10 m. Nawierzchnia drogi przepuszczalna z zakazem utwardzania nawierzchni żużlem lub gruzem budowlanym. W pasie drogowym prowadzone podziemne ciągi infrastruktury technicznej. Wykonać przepusty wodne, stanowiące jednocześnie przejścia ekologiczne na cieku wodnym oznaczonym symbolem ZW. KX Ciąg pieszo-jezdny. Szerokość w liniach rozgraniczających - 6m. Nawierzchnia ciągu przepuszczalna z zakazem utwardzania nawierzchni żużlem lub gruzem budowlanym. W pasie drogowym prowadzone podziemne ciągi infrastruktury technicznej. ZW Rów melioracyjny. Konieczne utrzymanie drożności rowu. Zakazuje się umacniania


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2014

brzegów i skarp rowu materiałami sztucznymi i nieprzepuszczalnymi. Z Zieleń - utrzymana w formie zieleni naturalnej. 1. Ewentualne ogrodzenia o wysokości do 1,2 m. Zakazuje się wykonywanie ogrodzeń pełnych, oraz z betonowych elementów prefabrykowanych. Zakazuje się wykonywania cokołów pod ogrodzenia wystających ponad teren. 2. Zakazuje się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów gatunków nierodzinnych. R Tereny rolne Rozdział 4. Przepisy końcowe § 11. Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następującej wysokości: ML - 30 % KDW - 15 % Z - 15 % § 12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, może on być wykorzystywany rolniczo. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa. Warmińsko-Mazurskiego. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno. Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Maria Sienkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012 r. Zalacznik1.JPG Mapa Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki Rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Uwagi nie wpłynęły. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki Stwierdza się zgodność projektu planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedwabno przyjętego uchwałą Nr XVII/95/2000 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 czerwca 2000 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, nie występują.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.5205

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131-112/12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3022

  uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym miasta Kozienice i obrębie geodezyjnym PSK Kozienice ? zwanego ?Kozienice Północ?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.783

  uchwała nr XXVI/347/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.261

  uchwała nr XXXVI/470/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Tarnówko

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.181.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2012-2016".

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII-121/12 Rady Gminy Purda z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r."

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Linowo, gmina Dźwierzuty

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.