Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XXI/310/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/263/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Morągu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2016
Hasła:ochrona zwierząt

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/263/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2012 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez: powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Morąg oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Morąg, Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2012 roku, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVIII/263/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2012 roku w ten sposób, że § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?zapewnieniu schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku prowadzonym przez wyspecjalizowany podmiot, na podstawie umowy zawartej z Gminą Morąg, a zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych pod adresami: Bogaczewo 58, 14-300 Morąg oraz Żabi Róg 74, 14-300 Morąg; odławianie i umieszczanie w schronisku zwierząt bezdomnych ma charakter stały i będzie odbywać się na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych, Straży Miejskiej w Morągu oraz Komisariatu Policji w Morągu.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Raćkowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr XIX/280/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.15

  uchwała nr XLVII/799/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

  uchwała nr XVIII/260/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XIX/281/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.57

  uchwała nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI/175/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.181.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2012-2016".

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII-121/12 Rady Gminy Purda z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2012 r."


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.