Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

uchwała nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młynarach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejskaw Młynarach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2019
Hasła:wybory - obwody głosowania i okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:17

w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Młynarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zm. Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889) uchwala się co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Młynary na 11 okręgów wyborczych. § 2. Podział na okręgi, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XXVII-201/02 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczenia siedziby Gminnej Komisji Wyborczej § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińskiego ? Mazurskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.


Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Boll

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2019

Załącznik do Uchwały Nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012 r.

Ustala się następujące numery i granice okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Numer okręgu 1 Liczba wybieranych radnych 3

Granica okręgu Młynary: ulice: Dworcowa, Kolejowa, Konarskiego, Kwiatowa, 1 Maja, Ogrodowa, Osińskiego, Słowackiego, Staszica Młynary ulice: Chodkiewicza, Chopina, Elbląska, Grunwaldzka, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Langiewicza, Mickiewicza, Mierosławskiego, Nad Baudą, Niepodległości, Nowe Osiedle, Paderewskiego, Polna, Rynek, Styczniowa, Traugutta, Warszawska, Żeromskiego, Żółkiewskiego wieś: Bronikowo, Broniszewo, Janiki Pasłęckie, Krasinek, Mikołajki, Młynarska Wola, wieś: Podgórze, Zaścianki, wieś: Kwietnik, Zastawno, wieś: Kobyliny, Olszówka, Olszynka, Ojcowa Wola, Sąpy, Sucha, Warszewo, wieś: Gardyny, Kraskowo, Płonne, wieś: Nowe Sadłuki, Rucianka, Włóczyska wieś: Nowe Monasterzysko, Sokolnik, Stare Monasterzysko wieś: Błudowo, Karszewo, wieś: Kurowo Braniewskie, Myśliniec,

2

3

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

  uchwała nr XLVII/278/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Młynary

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.83

  uchwała nr XLIV/265/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Młynary.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.52

  uchwała nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Młynary.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Młynary na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.3432

  uchwała nr VI.55.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Uchwale nr LV/554/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI/310/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/263/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XXI/175/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.