Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

Tytuł:

decyzja nr OGD-4210-15(16)/2012/325/IX/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2026
Hasła:energetyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

12:15

Gdańsk, dnia 13 lipca 2012 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-15(16)/2012/325/IX/MB

DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wodociągowo - Ciepłowniczej Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością "COWIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszycach zwanej w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem? postanawiam 1) zatwierdzić taryfę (dziewiątą) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 lipca 2013 r. Uzasadnienie: Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na: postępowania administracyjnego, na wniosek


- wytwarzanie ciepła Nr WCC/126/325/U/1/98/MJ z dnia 1 października 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami), - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/134/325/U/1/98/MJ z dnia 1 października 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami), w dniu 30 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziewiątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej ?Prezesem URE? trzykrotnie wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą ? Prawo energetyczne? , przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2026

zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy ? Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji ?rozporządzeniem taryfowym? . Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z planowanymi rocznymi kosztami modernizacji i rozwoju oraz uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność oraz ju (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 tego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. POUCZENIE 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Mirosława Szatybełko-Połom

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2026

K. o.: 1) Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. "COWIK", ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce 2) Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn 3) a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 27 marca .2012 r. na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Magdalena Brzoza

Wodociągowo ? Ciepłownicza Spółka z o.o. ?COWIK? ul. Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 13 lipca 2012 r. Nr OGD-4210-15(16)/ 2012/325/IX/MB

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Mirosława Szatybełko-Połom

2012 r.

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. CZĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy. CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. CZĘŚĆ V Warunki stosowania cen i stawek opłat. CZĘŚĆ VI Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2026

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: ? ustawa ? ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.); ? rozporządzenie taryfowe ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291); ? rozporządzenie przyłączeniowe ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92); ? przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Wodociągowo ? Ciepłownicza Spółka z o. o. ?COWIK? z siedzibą w Bartoszycach, zwana dalej ?COWIK?; ? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; ? źródło ciepła ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; ? lokalne źródło ciepła ? zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie; ? sieć ciepłownicza ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; ? przyłącze ? odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; ? węzeł cieplny ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; ? grupowy węzeł cieplny ? węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; ? instalacja odbiorcza ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2026

? zewnętrzna instalacja odbiorcza ? odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; ? obiekt ? budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; ? układ pomiarowo ? rozliczeniowy ? dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; ? grupa taryfowa ? grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; ? moc cieplna ? ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu; ? zamówiona moc cieplna ? ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; ? warunki obliczeniowe: a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło, b) normatywna temperaturę ciepłej wody. B. Użyte w taryfie skróty oznaczają: Źródła ciepła zlokalizowane w Bartoszycach: K-1 ?źródło ciepła zlokalizowane w Bartoszycach przy ul. Bema 36, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego). lokalne źródła ciepła zlokalizowane w Bartoszycach, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego: K-2 ? przy ul. Jagiellończyka 9, K-3 ? przy ul. Robotniczej 4, K-5 ? przy ul. Konopnickiej 1,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?6?

Poz. 2026


CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. COWIK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie: - wytwarzania ciepła Nr WCC/126/325/U/I/98/MJ z dnia 1 października 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami, - przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/134/325/U/I/98/MJ z dnia 1 października 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy. GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców. GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców. GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 4.1. Ceny i stawki opłat:

cena za zamówioną moc cieplną L.p. grupa odbiorców roczna rata miesięczna Cena ciepła zł/GJ 24,08 24,08 Stawka opłaty za usługi przesyłowe Cena nośnika ciepła roczna zł/m3 8,85 8,85

stała rata miesięczna zł/MW 18 535,88 1 544,66 24 844,31 2 070,36

zmienna zł/GJ 8,01 10,53

1 2

A B

zł/MW 59 746,49 4 978,87 59 746,49 4 978,87

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?7?

Poz. 2026

3 4

C D

59 746,49 59 746,49

4 978,87 4 978,87 Stawka opłaty

24,08 24,08

8,85 8,85

19 023,95 11 512,73

1 585,33 959,39

8,19 4,91

miesięcznej za zamówiona moc cieplną zł/MW 5 E 1 947,26

za ciepło

zł/GJ 63,32

4.2.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Stawki opłat za przyłączenie Średnica przyłącza DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125

[zł/m] 155,00 166,00 175,00 194,00 222,00 252,00 315,00 375,00

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 2. W przypadkach: a. niedotrzymania przez COWIK standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy, b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo ? rozliczeniowego, c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, d. nielegalnego poboru ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?8?

Poz. 2026

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. COWIK wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. PREZES inż. Alfred Lewicki PROKURENT mgr Jacek Reut

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5598

  decyzja nr OWA-4210-61(6)/2012/607/VIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011 r. Nr OWA-4210-64(9)/2011/607/VI/KM.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5390

  decyzja nr OWA-4210-59(4)/2012/341/VIIIzm4/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5803

  decyzja nr OWA-4210-66(4)/2012/341/VIIIzm5/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia piątej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5596

  decyzja nr OWA-4210-65(4)/2012/248/VIIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  decyzja nr OGD-4210-23(13)/2012/406/IX/RS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/12/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Mrągowo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Dywity z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dywitach.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół oraz ich obwodów na terenie gminy Ryn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.