Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

Tytuł:

uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-08-13
Organ wydający:Rada Miejska w Jezioranach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2285
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2012 r. Poz. 2285

UCHWAŁA NR XVII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.? d? oraz lit.? i ?ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Skreśla się brzmienie ppkt 2 pkt 2 w § 14: ?2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: - w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami" nadając mu brzmienie następujące: "2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian: a) w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich w ramach tego samego działu b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami." § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Czabrycki


11:43:07
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

  uchwała nr Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.13

  uchwała nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.56

  uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XIV/109/12 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 22 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.211.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXII.229.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania ?Stypendium im. Jana Pawła II uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki?.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXVI/115/2012 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXVI/114/2012 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia , umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.