Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

Tytuł:

uchwała nr XX/283/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-08-13
Organ wydający:Rada Miejska w Piszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2292
Hasła:drogi publiczne - kategorie dróg

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2012 r. Poz. 2292

UCHWAŁA NR XX/283/12 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018; Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz.13, Nr 159 poz. 945, Nr 222, poz. 1321; z 2012 r. poz. 472) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 71, poz. 1260) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek


11:39:12

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2292

Załącznik do Uchwały Nr XX/283/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r. Zalacznik1.pdf
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/322/2010 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 2561L Puławy ul. Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+522 kategorii drogi powiatowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.71

  uchwała nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XLIX/623/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XI/72/11 Rady Powiatu Piskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy w mieście Pisz do kategorii dróg powiatowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Kiedy droga jest drogą publiczną

  Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka (...)

 • Ustawowa definicja dróg publcznych

  Jakie to są drogi publiczne?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Partycypacja w kosztach urządzenia drogi gminnej

  Mieszkam przy drodze gminnej o piaszczystej nawierzchni, która jest jedynym dojazdem do posesji. Mieszkańcy zamieszkali przy tej ulicy postanowili z uwagi na jej kiepski (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXI.120.2012 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Juchy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Barciany

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.