Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

Tytuł:

uchwała nr XXII/25/12 Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Żabiny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-08-13
Organ wydający:Rada Gminy Rybno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2296
Hasła:zagospodarowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2012 r. Poz. 2296

UCHWAŁA NR XXII/25/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Żabiny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Rybno, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/39/98 Rady Gminy w Rybnie z dnia 9 czerwca 1998 r., uchwala co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Żabiny, zwany dalej ?planem?. 2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały. § 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XLIV/24/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Żabiny. 2. Rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu: a) granic planu, b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, c) oznaczeń przeznaczenia terenu na cele: PG ? działalności górniczej, ZL ? zieleni leśnej. 3. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 4. W granicach planu nie ustala się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w w/w przepisach.


11:38:10

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2296

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 1)

Oznaczenie terenu 1 PG 1ZL, 2ZL działalności górniczej zieleni leśnej Przeznaczenie terenu na cele:

2) Teren oznaczony w rysunku planu symbolem 1PG przeznacza się na cele obszaru i terenu górniczego, wydobywania kruszywa naturalnego (kopaliny pospolitej) w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego. 3) W granicach terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 1PG obowiązuje zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, za wyjątkiem: obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacji, związanych z prowadzeniem działalności górniczej. 4) W/w działalność górnicza stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu gminnym w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przepisami o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami geologicznymi i górniczymi. 5) Na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 1PG z tytułu przepisów prawa geologicznego i górniczego w ochronie złoża obowiązują zasady jego eksploatacji określone w projekcie zagospodarowania złoża oraz planie ruchu zakładu górniczego. § 4. W granicach planu nie występują obiekty podlegające ochronie i opiece nad zabytkami, w związku z czym, nie ustala się zasad dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego. § 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody. 1) W granicach terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 1PG mają zastosowanie przepisy prawa ochrony środowiska wraz z przepisami prawa geologicznego i górniczego. 2) Ustala się następujące warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż: a) masy ziemne i skalne powstałe w wyniku działalności górniczej gromadzić należy w obrębie terenu górniczego, b) masy ziemne i skalne zagospodarować, wykorzystując je do rekultywacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej poprzez właściwe kształtowanie skarp i zboczy oraz ich stosowne umocnienie, c) dopuszcza się inny sposób zagospodarowania mas ziemnych i skalnych pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi. 3) Ustala się następujące warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych usuwanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem: a) masy ziemne i skalne powstałe w wyniku działalności górniczej gromadzić należy w obrębie terenu górniczego, b) masy ziemne i skalne zagospodarować, wykorzystując je do rekultywacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej poprzez właściwe kształtowanie skarp i zboczy oraz ich stosowne umocnienie, c) dopuszcza się inny sposób zagospodarowania mas ziemnych i skalnych pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi. 4) Wydobywanie kruszywa naturalnego powinno odbywać się przy zachowaniu naturalnego poziomu wody gruntowej. Nie zezwala się na sztuczne obniżenie lustra wody gruntowej. 5) Dopuszcza się eksploatację złoża pod warunkiem, że przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000. 6) Na terenach oznaczonych symbolami: 1ZL i 2ZL mają zastosowanie przepisy o lasach.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2296

§ 6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenu podlegającego ochronie, określonych na podstawie przepisów geologicznych i górniczych. 1) W granicach terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 1PG ustanowienie użytkowania górniczego wymaga uzyskania koncesji, o której mowa w przepisach geologicznych i górniczych. 2) Udzielenie w/w koncesji wymaga uzgodnienia z Wójtem Gminy Rybno na podstawie ustaleń planu. 3) Stosunki sąsiedzkie i odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody z tytułu działalności objętej koncesją, o której mowa w pkt 1, regulują przepisy prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego. 4) W granicach terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 1PG ustala się pasy ochronne od gruntów sąsiednich ? o szerokości 6m terenu przyległego do granic w/w terenów. 5) W w/w pasach ochronnych obowiązuje zakaz eksploatacji złoża. Zezwala się na wykorzystanie w/w obszarów do celów związanych z organizacją eksploatacji, w tym do czasowego składowania nadkładu. § 7. Ustalenia dotyczące obszaru wymagającego rekultywacji. 1) Teren oznaczony w rysunku planu symbolem 1PG podlega rekultywacji w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 2) Likwidację wyrobisk i rekultywację terenu poeksploatacyjnego należy prowadzić na podstawie decyzji właściwego starosty, stosownie do wymagań przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 3) Do rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych dopuszcza się zastosowanie odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami wydobywczymi, z zachowaniem przepisów odrębnych.


§ 8. Ustalenia dotyczące zasad budowy i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej z tytułu prowadzenia działalności górniczej. Po rekultywacji terenu w granicach planu w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami) wraz z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zmianami) oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw. § 9. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Poz. 1. 2. 1 PG 1ZL, 2ZL Oznaczenie terenu 30 15 Stawka w %

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno. § 11. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Marian Ligman

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2296

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/25/12 Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2012 r.Zalacznik1.pdf

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2296

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/25/12 Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Rybno postanawia, co następuje: 1) Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie i zagospodarowaniu przestrzennym. przepisów art. 18 ustawy o planowaniu

2) W związku z treścią § 8 pkt 9 uchwały w granicach planu nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6062

  uchwała nr XXIII/104/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rybno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.941

  uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2011 Rady Gminy Rybno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5285

  uchwała nr XX/90/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5548

  uchwała nr XIII/48/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2011r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminę Rybno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.856

  uchwała nr XVII/74/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXII/308/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pisz

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXI/299/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XX/283/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.22

  uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kurzętnik


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.