Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Świętajno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2372
Hasła:oświata - regulaminy wynagradzania nauczycieli

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2372

UCHWAŁA NR XVII/126/2012 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, N 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 171, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz.1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, nr 97, poz. 800) po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli uchwala się co następuje: § 1. 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: 1. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa się w sposób następujący. Stanowisko lub funkcja: 1) Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 200-800 zł 2) Dyrektor szkoły/zespołu szkół liczącego od 9 do 16 oddziałów 250-1200 zł 3) Wicedyrektor szkoły/zespołu szkół liczącego powyżej 12 oddziałów 250-450 zł 4) Opiekun stażu 20 zł 5) Wychowawca klasy 60 zł 6) wychowawca klasy liczącej powyżej 22 uczniów w szkołach podstawowych 110 zł 7) wychowawca klasy liczącej powyżej 26 uczniów w gimnazjum 110 zł 8) wychowawca klas łączonych 110 zł 2. § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie: nauczycielom spełniającym kryteria uprawniające do dodatku funkcyjnego w więcej niż jednym przypadku określonym w ust. 2 pkt. 6,7,8 przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości wyższej.


13:12:12

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2372

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie od dnia jej uchwalenia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Rokicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Świętajno z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Świętajno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.14

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świętajno

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.18

  uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.20

  uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o podatku od nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Towary pirackie

  Czy istnieje prawna definicja towarów pirackich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/144/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.178.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 lipca 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.