Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

Tytuł:

uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Lidzbark Warmiński
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2373
Hasła:stypendia i nagrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2373

UCHWAŁA NR XXII/189/2012 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński Na podstawie 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ? Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Staszewski


13:11:58

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?2?

Poz. 2373

Załącznik do Uchwały Nr XXII/189/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 lipca 2012 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lidzbark Warmiński Rozdział 1 Przepisy ogólne §1 Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. §2 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą?. §3 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek szkolny. Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego §4 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo ? wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 599 z późn. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej ?ustawą o pomocy społecznej? ? kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. §5 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 , poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą o świadczeniach rodzinnych? - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia ? i nie może przekraczać 200 % tej kwoty. 2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?3?

Poz. 2373

1) I grupa ? do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 60 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 2) II grupa ? do 180 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 60 % do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej? Rozdział 3 Formy stypendium szkolnego §6 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan) i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych pomocy edukacyjnych, b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, c) zakupu tuszu do drukarek, komputerów, oprogramowania, części do komputera, multimedialnych programów edukacyjnych, d) zakupu biurka szkolnego, krzesła do biurka i lampy biurowej, e) zakupu stroju galowego wymaganego przez szkołę po przedstawieniu zaświadczenia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły, f) pokrycia kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), g) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, h) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, 2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 2. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. §7 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust.


1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. 2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?4?

Poz. 2373

Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego §8 Wniosek o stypendium szkolne składa się w Urzędzie Gminy w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej dla Uczniów. §9 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności: 1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, 4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, 6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, 7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy. 2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. § 10 1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 -2, ust. 2 regulaminu wypłacane są w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi ? na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia. 2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w Urzędzie Gminy. Rozdział 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 11 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ? zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

1. 2. 3.

4.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

?5?

Poz. 2373

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę. 6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Urzędzie Gminy w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej dla Uczniów, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. § 12 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1 i § 10 regulaminu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/144/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.